Rodyklė 
Protokolas
PDF 265kWORD 84k
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - Strasbūras
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (diskusijos)
 4.Pasirengimas 2018 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 5.Atminimo pagerbimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos ***I (balsavimas)
  7.5.Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas ***I (balsavimas)
  7.6.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas ***I (balsavimas)
  7.7.Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (balsavimas)
  7.8.Mažiau išsivystę regionai ES (balsavimas)
  7.9.ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 13.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas. Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)
 14.Gauti dokumentai
 15.2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimai
 17.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 18.ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (diskusijos)
 19.Nauja ES ir Vidurinės Azijos santykių darbotvarkė, skirta 13-ajam metiniam ministrų susitikimui (diskusijos)
 20.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 146 straipsniu 2018–2019 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


3. Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma narė Diane James.

PIRMININKAVO: Mairead MCGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alyn Smith), William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe (pastarieji du kalbėtojai kalbėjo dėl Alyn Smith pasakytos kalbos), David Campbell Bannerman dėl diskusijų eigos (pirmininkė pateikė paaiškinimų), Jill Evans, Luke Ming Flanagan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake ir Terry Reintke.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth ir Arne Gericke.

Kalbėjo: Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Monika Panayotova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Raymond Finch EFDD frakcijos vardu – dėl gairių dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių principų (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   ALDE frakcijos koordinatorius ir pirmininkas Guy Verhofstadt, PPE frakcijos pirmininkas Manfred Weber, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, GUE/NGL frakcijos pirmininkė Gabriele Zimmer, Verts/ALE frakcijos pirmininkai Philippe Lamberts ir Ska Keller, AFCO komiteto pirmininkė Danuta Maria Hübner – dėl pagrindinių būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių principų (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 14 protokolo 8.1 punktas


4. Pasirengimas 2018 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2018 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad vakar mirė Jens Nilsson (S&D frakcijos narys) ir kad balsuoti skirto laiko pradžioje bus pagerbtas jo atminimas.

°
° ° °

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Angelika Niebler PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

PIRMININKAVO: Mairead MCGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Monika Panayotova.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Diskusijos baigtos.


5. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė vakar mirusio Europos Parlamento nario Jens Nilsson atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Kalbėjo Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu.

°
° ° °

Kalbėjo: Ashley Fox dėl pasikėsinimo panaudojant toksinę medžiagą nužudyti Rusijos pilietį ir jo dukterį Solsberyje (Jungtinė Karalystė), Steven Woolfe asmeniniu klausimu po Alyn Smith pasakytų žodžių šio ryto diskusijose dėl gairių dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (2018 03 13 protokolo 3 punktas), Alyn Smith (paaiškino savo žodžius ir pareiškė, kad jų neatsiima), William (The Earl of) Dartmouth (paprašė Alyn Smith skirti papeikimą) (pirmininko nuomone, Alyn Smith pateikto paaiškinimo pakanka), Lynn Boylan (pranešė, kad lankytojų ložėse yra Ibrahim Halawa (egiptiečių kilmės Airijos pilietis, kuris 2013–2017 m. buvo kalinamas Egipte ir kurį išlaisvinti ragino Parlamentas) ir David Coburn.


6. Parlamento sudėtis

Mirus Jens Nilsson, Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 6 dalimis, konstatavo, kad nuo 2018 m. kovo 13 d. yra laisva Parlamento nario vieta.


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones, projekto [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0061).

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


7.2. ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0062)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.3. Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos [2017/2067(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0063).


7.4. Tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0064).


7.5. Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0065).


7.6. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta.

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Reinhard Bütikofer išreiškė nepritarimą ITRE komiteto sprendimui ir Françoise Grossetête (pranešėja) išreiškė pritarimą šiam sprendimui.


7.7. Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės ES prekybos susitarimuose [2017/2015(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Eleonora Forenza ir Malin Björk (A8-0023/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta P8_TA(2018)0066.


7.8. Mažiau išsivystę regionai ES (balsavimas)

Pranešimas dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES [2017/2208(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0067).


7.9. ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES regionų ir miestų vaidmens įgyvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) [2017/2006(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0068).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Pranešimas: Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Eleonora Forenza ir Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, ir Seán Kelly.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.34 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.02 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo balsuoti dėl prašymo kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos siekiant parengti pranešimą savo iniciatyva dėl neįgalių moterų padėties ir teisių, apie kurį paskelbta 2018 m. kovo 12 d., pirmadienio, protokole (2018 03 12 protokolo 8 punktas).

Todėl pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį šis prašymas yra laikomas priimtu.


13. Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas. Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)

Pranešimas „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ [2017/2052(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos [2017/2053(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Neena Gill (AFET komiteto nuomonės referentė), Paul Rübig (DEVE komiteto nuomonės referentas), Wim van de Camp (INTA komiteto nuomonės referentas), Petri Sarvamaa (CONT komiteto nuomonės referentas), Nedzhmi Ali (CONT komiteto nuomonės referentas), Luigi Morgano (ECON komiteto nuomonės referentas), Anneli Jäätteenmäki (ENVI komiteto nuomonės referentė), Marian-Jean Marinescu (ITRE komiteto nuomonės referentas), Sofia Ribeiro (AGRI komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Clara Eugenia Aguilera García (PECH komiteto nuomonės referentė), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Monica Macovei (LIBE komiteto nuomonės referentė), Mercedes Bresso (AFCO komiteto nuomonės referentė), Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Sophie Montel EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois ir Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tibor Szanyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Siegfried Mureşan, pastarasis į jį atsakė), Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere ir Ivo Belet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin ir Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 14 protokolo 8.9 punktas ir 2018 03 14 protokolo 8.10 punktas


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis EPF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis EPF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis EPF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis EPF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ECON

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Saugi oro navigacija (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos (2 NVI) bendroji įmonė (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (bendroji įmonė ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2017/2286(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. 2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)

Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2017/2286(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Isabelle Thomas S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ir Jean-Paul Denanot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Daniele Viotti.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.11 punktas


16. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimai

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas dėl pažangos siekiant Pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių ir pareiškimas dėl taikos perspektyvų Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius.

Federica Mogherini padarė pareiškimus.


17. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch ir Konstantinos Papadakis.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim ir Eleni Theocharous.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand), Georgios Epitideios (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke) ir Marijana Petir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides).

Kalbėjo José Inácio Faria dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.12 punktas


18. ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Lidia Senra Rodríguez), Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


19. Nauja ES ir Vidurinės Azijos santykių darbotvarkė, skirta 13-ajam metiniam ministrų susitikimui (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nauja ES ir Vidurinės Azijos santykių darbotvarkė, skirta 13-ajam metiniam ministrų susitikimui (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Notis Marias.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


20. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga“ [2017/2226(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2017/2260(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet ir Krzysztof Hetman pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Nedzhmi Ali (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Nuno Melo (ENVI komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė), Evelyn Regner (FEMM komiteto nuomonės referentė), Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu (ir dėl pranešimo A8-0047/2018 versijos vokiečių k.), Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor ir Notis Marias.

Kalbėjo: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet ir Krzysztof Hetman.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 8.11 punktas ir 2018 03 15 protokolo 8.12 punktas


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 618.460/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika