Indekss 
Protokols
PDF 264kWORD 83k
Otrdiena, 2018. gada 13. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (debates)
 4.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei (debates)
 5.Piemiņas brīdis
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu izpilde *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi ***I (balsošana)
  
7.5.Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības ***I (balsošana)
  
7.6.Lēmums sākt iestāžu sarunas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju ***I (balsošana)
  
7.7.Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (balsošana)
  
7.8.Mazāk attīstītie ES reģioni (balsošana)
  
7.9.ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 13.Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada - Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 16.Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumi
 17.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 18.ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi (debates)
 19.Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo ministru sanāksmi (debates)
 20.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 146. pantu Eiropas Parlamenta 2018.-2019. gada sesija tika atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


3. Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (2018/2573(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Mairead MCGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth un Steven Woolfe, abi reaģējot uz Alyn Smith teikto, David Campbell Bannerman, komentējot debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza skaidrojumus), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake un Terry Reintke.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth un Arne Gericke.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) un Monika Panayotova.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Raymond Finch EFDD grupas vārdā – par pamatnostādnēm, kas nosaka satvaru ES un Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, ALDE grupas koordinators un priekšsēdētājs, Manfred Weber, PPE grupas priekšsēdētājs, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Gabriele Zimmer, GUE/NGL grupas priekšsēdētāja, Philippe Lamberts un Ska Keller, Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji, Danuta Maria Hübner, AFCO komitejas priekšsēdētāja – par vadlīnijām ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2018. protokola 8.1. punkts.


4. Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei (2018/2502(RSP)).

°
° ° °

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka iepriekšējā dienā bija aizgājis mūžībā deputāts Jens Nilsson (S&D grupas loceklis), un informēja, ka balsošanas laika sākumā tiks noturēts piemiņas brīdis.

°
° ° °

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Angelika Niebler PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Mairead MCGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Monika Panayotova.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Debates tika slēgtas.


5. Piemiņas brīdis

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja pirmdien mūžībā aizgājušā Eiropas Parlamenta deputāta Jens Nilsson piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā.

°
° ° °

Uzstājās Ashley Fox, kurš runāja par Solsberi (Apvienotā Karaliste) notikušo mēģinājumu noslepkavot kādu Krievijas pavalstnieku un viņa meitu, izmantojot indīgu vielu, Steven Woolfe, kurš nāca klajā ar personisku paziņojumu, reaģējot uz Alyn Smith izteikumiem priekšpusdienas debatēs par vadlīnijām ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (13.3.2018. protokola 3. punkts), Alyn Smith, kurš izskaidroja savu teikto un neatkāpās no tā, William (The Earl of) Dartmouth, pieprasot, lai Alyn Smith tiktu izteikts oficiāls rājiens (sēdes vadītājs uzskatīja, ka Alyn Smith sniegtais paskaidrojums ir pietiekams), Lynn Boylan, kurš vērsa uzmanību uz to, ka apmeklētāju balkonā atrodas Ibrahim Halawa (Īrijas un Ēģiptes pilsonis, kurš no 2013. gada līdz 2017. gada atradās apcietinājumā Ēģiptē un kura atbrīvošanu Parlaments bija pieprasījis), un David Coburn.


6. Parlamenta sastāvs

Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 6. punktu konstatēja, ka no 2018. gada 13. marta sakarā ar deputāta Jens Nilsson aiziešanu mūžībā Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta.


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu izpilde *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2003/76/EK, ar ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Budžeta komiteja. Referents: Jean Arthuis (A8-0034/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0061).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


7.2. Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0029/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0062).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.3. Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju [2017/2067(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: István Ujhelyi (A8-0036/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0063).


7.4. Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Lucy Anderson (A8-0315/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0064).


7.5. Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Peter Lundgren (A8-0321/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0065).


7.6. Lēmums sākt iestāžu sarunas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0037/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Reinhard Bütikofer, paužot iebildumus pret ITRE komitejas lēmumu, un Françoise Grossetête (referente), paužot atbalstu minētajam lēmumam.


7.7. Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības nolīgumos [2017/2015(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Eleonora Forenza un Malin Björk (A8-0023/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0066).


7.8. Mazāk attīstītie ES reģioni (balsošana)

Ziņojums par mazāk attīstītajiem ES reģioniem [2017/2208(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Michela Giuffrida (A8-0046/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0067).


7.9. ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (balsošana)

Ziņojums par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā [2017/2006(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ángela Vallina (A8-0045/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0068).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

István Ujhelyi ziņojums - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Lucy Anderson ziņojums - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák

Peter Lundgren ziņojums - A8-0321/2017
Notis Marias un Stanislav Polčák

Eleonora Forenza un Malin Björk ziņojums - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek un Jiří Pospíšil

Michela Giuffrida ziņojums - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil un Andrejs Mamikins

Ángela Vallina ziņojums - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Seán Kelly


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.34.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.02.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, izvirzīt balsošanai pirmdienas, 2018. gada 12. marta, protokolā paziņoto pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz patstāvīga ziņojuma izstrādi par sieviešu ar invaliditāti situāciju un tiesībām (12.3.2018. protokola 8. punkts).

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu šis pieprasījums ir uzskatāms par apstiprinātu.


13. Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada - Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (debates)

Ziņojums par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada [2017/2052(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0048/2018).

Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu [2017/2053(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0041/2018).

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez un Janusz Lewandowski iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Neena Gill (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Paul Rübig (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Wim van de Camp (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Petri Sarvamaa (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Nedzhmi Ali (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Luigi Morgano (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Anneli Jäätteenmäki (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Marian-Jean Marinescu (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Sofia Ribeiro (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Caputo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Clara Eugenia Aguilera García (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Monica Macovei (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Mercedes Bresso (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Iratxe García Pérez (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Sophie Montel EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois un Siegfried Mureşan.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tibor Szanyi uzdodot zilās kartītes jautājumu Siegfried Mureşan, kas uz to atbildēja, Jens Geier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere un Ivo Belet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin un Cristian-Silviu Buşoi.

Uzstājās Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez un Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2018. protokola 8.9. punkts un 14.3.2018. protokola 8.10. punkts.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais EAF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — devītais EAF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — desmitais EAF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — vienpadsmitais EAF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: aeronautika un vide (kopuzņēmums “Clean Sky”) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH kopuzņēmums) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Shift2Rail” (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (kopuzņēmums ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

- Ziņojums par 2019. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2017/2286(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0062/2018).


15. 2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)

Ziņojums par 2019. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2017/2286(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0062/2018).

Daniele Viotti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Isabelle Thomas S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan un Jean-Paul Denanot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Günther Oettinger un Daniele Viotti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.11. punkts.


16. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumi

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par progresu, kas panākts virzībā uz globālu paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju, un par bēgļiem un paziņojums par miera izredzēm Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību.

Federica Mogherini sniedza paziņojumus.


17. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2018/2626(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch un Konstantinos Papadakis.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim un Eleni Theocharous.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Indrek Tarand, Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, un Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides.

Uzstājās José Inácio Faria, komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojošu atbildi).

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.12. punkts.


18. ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi (2018/2528(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, David McAllister, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


19. Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo ministru sanāksmi (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo ministru sanāksmi (2018/2526(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


20. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada izaugsmes pētījums [2017/2226(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hugues Bayet (A8-0047/2018).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā [2017/2260(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018).

Hugues Bayet un Krzysztof Hetman iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Nedzhmi Ali (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Nuno Melo (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Evelyn Regner (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, savā runā arī komentējot ziņojuma A8-0047/2018 vācu valodas versiju, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor un Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet un Krzysztof Hetman.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 8.11. punkts un 15.3.2018. protokola 8.12. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 618.460/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika