Index 
Notulen
PDF 266kWORD 83k
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (debat)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (debat)
 5.In memoriam
 6.Samenstelling Parlement
 7.Stemmingen
  
7.1.Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ***I (stemming)
  
7.5.Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen ***I (stemming)
  
7.6.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU ***I (stemming)
  
7.7.Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (stemming)
  
7.8.Achterstandsregio's in de EU (stemming)
  
7.9.De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 - Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (debat)
 16.Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 17.De situatie in Syrië (debat)
 18.Verwachtingen van de EU met het oog op de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Raad EU-Cuba (debat)
 19.Nieuwe agenda voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië in het kader van de 13e jaarlijkse ministeriële bijeenkomst. (debat)
 20.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 - Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 146 van het Reglement is de zitting 2018 - 2019 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.04 uur geopend.


3. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, en Diane James, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, de twee laatstgenoemden over de woorden van Alyn Smith, David Campbell Bannerman over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake en Terry Reintke.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) en Monika Panayotova.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, over de richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, coördinateur en voorzitter van de ALDE-Fractie, Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri namens de S&D-Fractie, Gabriele Zimmer, voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, Ska Keller, medevoorzitters van de Verts/ALE-Fractie, Danuta Maria Hübner, voorzitter van de Commissie AFCO, over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.3.2018.


4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

De Voorzitter deelt mede dat Jens Nilsson (lid van de S&D-Fractie), gisteren is overleden en dat hij aan het begin van de stemmingen zal worden herdacht.

°
° ° °

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Monika Panayotova.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het debat wordt gesloten.


5. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Jens Nilsson, lid van het Europees Parlement, die gisteren gestorven is.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox, over de poging tot moord in Salisbury (Verenigd Koninkrijk) op een Russisch onderdaan en zijn dochter door middel van een giftige stof, Steven Woolfe, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Alyn Smith tijdens het debat van hedenochtend over de richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (punt 3 van de notulen van 13.3.2018), Alyn Smith, die zijn woorden uiteenzet en deze handhaaft, William (The Earl of) Dartmouth, die vraagt Alyn Smith te berispen (de Voorzitter is van oordeel dat de door Alyn Smith geleverde uitleg volstaat), Lynn Boylan, die meldt dat Ibrahim Halawa (Iers-Egyptisch burger die van 2013 tot 2017 in Egypte gevangen werd gehouden en op wiens vrijheid het Parlement had aangedrongen) op de bezoekerstribune heeft plaatsgenomen, en David Coburn.


6. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Jens Nilsson constateert het Parlement overeenkomstig artikel 4, lid 1 en 6, van het Reglement dat zijn zetel met ingang van 13 maart 2018 vacant is.


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG van de Raad tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0061)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit.


7.2. Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0062)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.3. Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen [2017/2067(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0063)


7.4. Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0064)


7.5. Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0065)


7.6. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, Reinhard Bütikofer die zich tegen het besluit van de Commissie ITRE uitspreekt en Françoise Grossetête (rapporteur) die zich voor dit besluit uitspreekt.


7.7. Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (stemming)

Verslag over gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU [2017/2015(INI)] - Commissie internationale handel - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Eleonora Forenza en Malin Björk (A8-0023/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0066)


7.8. Achterstandsregio's in de EU (stemming)

Verslag over achterstandsregio's in de EU [2017/2208(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0067)


7.9. De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering (stemming)

Verslag over de rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering [2017/2006(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0068)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Verslag Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák

Verslag Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias en Stanislav Polčák

Verslag Eleonora Forenza en Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek en Jiří Pospíšil

Verslag Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil en Andrejs Mamikins

Verslag Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Seán Kelly.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.34 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.02 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat zij geen verzoek heeft ontvangen van een aantal leden of van een of meerdere fracties die ten minste de lage drempel bereiken, voor het in stemming brengen van een verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité met het oog op het opstellen van een initiatiefverslag over de situatie en rechten van gehandicapte vrouwen, zoals aankondigd in de notulen van maandag 12 maart 2018 (punt 8 van de notulen van 12.3.2018).

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek geacht te zijn goedgekeurd.


13. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 - Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (debat)

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 [2017/2052(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [2017/2053(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Petri Sarvamaa (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Marian-Jean Marinescu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Sofia Ribeiro (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Macovei (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Sophie Montel, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois en Siegfried Mureşan.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tibor Szanyi om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Siegfried Mureşan, die hierop ingaat, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere en Ivo Belet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 14.3.2018 en punt 8.10 van de notulen van 14.3.2018.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Commissie (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016 : Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - achtste EOF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - negende EOF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - tiende EOF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU - elfde EOF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (ABE) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2016: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - biogebaseerde industrieën (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming - Brandstofcellen en waterstof (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2016: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie (2017/2286(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (debat)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie [2017/2286(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Isabelle Thomas, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Jean-Paul Denanot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Daniele Viotti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 15.3.2018.


16. Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de vooruitgang in de richting van het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie, over vluchtelingen en over de vredesvooruitzichten voor het Koreaanse schiereiland in het licht van de recente ontwikkelingen.

Federica Mogherini legt de verklaringen af.


17. De situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch en Konstantinos Papadakis.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim en Eleni Theocharous.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Indrek Tarand, Georgios Epitideios, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, en Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria over het verloop van het debat (de Voorzitter verschaft uitleg).

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 15.3.2018.


18. Verwachtingen van de EU met het oog op de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Raad EU-Cuba (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verwachtingen van de EU met het oog op de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Raad EU-Cuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


19. Nieuwe agenda voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië in het kader van de 13e jaarlijkse ministeriële bijeenkomst. (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nieuwe agenda voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië in het kader van de 13e jaarlijkse ministeriële bijeenkomst. (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


20. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 - Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (debat)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2226(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2260(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet en Krzysztof Hetman geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nuno Melo (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, tevens over de Duitse versie van verslag A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet en Krzysztof Hetman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 15.3.2018 en punt 8.12 van de notulen van 15.3.2018.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 618.460/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid