Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 84k
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)
 4.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)
 5.In Memoriam
 6.Skład Parlamentu
 7.Głosowanie
  
7.1.Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Transgraniczne usługi doręczania paczek ***I (głosowanie)
  
7.5.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy ***I (głosowanie)
  
7.6.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Decyzja o przystąpieniu do negocjacji trójstronnych: Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE ***I (głosowanie)
  
7.7.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (głosowanie)
  
7.8.Słabiej rozwinięte regiony UE (głosowanie)
  
7.9.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (debata)
 16.Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 17.Sytuacja w Syrii (debata)
 18.Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (debata)
 19.Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (debata)
 20.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 20182019 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


3. Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF i Diane James, niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mairead MCGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, ci dwaj ostatni w sprawie wystąpienia Alyna Smitha, David Campbell Bannerman w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień.), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake i Terry Reintke.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth i Arne Gericke.

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator) i Monika Panayotova.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, w sprawie wytycznych dotyczących ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordynator i przewodniczący grupy ALDE, Manfred Weber, przewodniczący grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Gabriele Zimmer, przewodnicząca grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts i Ska Keller, współprzewodniczący grupy Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, przewodnicząca komisji AFCO, w sprawie ram przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.3.2018.


4. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r.(2018/2502(RSP))

°
° ° °

Przewodniczący powiadomił o śmierci Jensa Nilssona (członka grupy S&D), która nastąpiła poprzedniego dnia, i poinformował, że mowa żałobna zostanie wygłoszona przed rozpoczęciem głosowania.

°
° ° °

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Angelika Niebler w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mairead MCGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Monika Panayotova.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Debata została zamknięta.


5. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci posła do Parlamentu Europejskiego Jensa Nilssona, który zmarł poprzedniego dnia.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Głos zabrała Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D.

°
° ° °

Głos zabrali: Ashley Fox, w sprawie próby zabójstwa obywatela Rosji i jego córki dokonanej w Salisbury (Zjednoczone Królestwo) przy użyciu substancji toksycznej, Steven Woolfe, w sprawie osobistej w związku z wypowiedzią Alyna Smitha podczas porannej debaty na temat wytycznych w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (pkt 3 protokołu z dnia 13.3.2018), Alyn Smith, który wyjaśnił swoje słowa i je podtrzymał, William (The Earl of) Dartmouth, który wystąpił o nałożenie na Alyna Smitha nagany (Przewodniczący uznał, że wyjaśnienia udzielone przez Alyna Smitha są wystarczające), Lynn Boylan, która zwróciła uwagę na obecność w galerii dla odwiedzających Ibrahima Halawy (obywatela Irlandii i Egiptu przetrzymywanego w Egipcie od 2013 do 2017 r., którego uwolnienia domagał się Parlament), i David Coburn.


6. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Jensa Nilssona Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 6 Regulaminu, stwierdził wakat z dniem 13 marca 2018 r.


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali [14532/2017 – C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0061)

Parlament wyraził zgodę na przyjęcie projektu decyzji Rady.


7.2. Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych [07712/2016 – C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0062)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.3. Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych [2017/2067(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0063)


7.4. Transgraniczne usługi doręczania paczek ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek [COM(2016)0285 – C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0064)


7.5. Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy [COM(2017)0047 – C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0065)


7.6. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Decyzja o przystąpieniu do negocjacji trójstronnych: Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE [COM(2017)0294 – C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Reinhard Bütikofer, który opowiedział się przeciw decyzji komisji ITRE, i Françoise Grossetête (sprawozdawczyni), która opowiedziała się za decyzją.


7.7. Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE [2017/2015(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczynie: Eleonora Forenza i Malin Björk (A8-0023/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0066)


7.8. Słabiej rozwinięte regiony UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie słabiej rozwiniętych regionów UE [2017/2208(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0067)


7.9. Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu [2017/2006(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0068)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Sprawozdanie Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Eleonora Forenza i Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Seán Kelly.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.34.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.02.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała wniosku od co najmniej jednej grupy politycznej ani od posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg w sprawie poddania pod głosowanie wniosku o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w związku z przygotowaniem sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie sytuacji i praw kobiet niepełnosprawnych, który to wniosek został ogłoszony w protokole z poniedziałku 12 marca 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 12.3.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek zostal zatem uznany za zatwierdzony.


13. Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. [2017/2052(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2017/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Monica Macovei (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Sophie Montel w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jensa Geiera, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tibor Szanyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Siegfriedowi Mureşanowi, który udzielił odpowiedzi, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere i Ivo Belet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.3.2018 i pkt 8.10 protokołu z dnia 14.3.2018.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: budżet ogólny UE – Agencje wykonawcze (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

JURI, LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium za rok 2016: budżet ogólny UE – ósmy EFR (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2016: budżet ogólny UE – dziewiąty EFR (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2016: budżet ogólny UE – dziesiąty EFR (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2016: budżet ogólny UE – jedenasty EFR (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

EMPL, ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

EMPL

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI, LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

EMPL

- Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

CULT

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

EMPL

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI

- Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

AFET, LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PECH

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

FEMM

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ECON

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

EMPL, ECON

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ECON

- Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE, IMCO

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

LIBE

- Absolutorium za rok 2016: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (Czyste niebo) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE, REGI

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ENVI, ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

- Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2016: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

ITRE

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2019, sekcja III – Komisja (2017/2286(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących budżetu na rok 2019, sekcja III - Komisja [2017/2286(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan i Jean-Paul Denanot.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Daniele Viotti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 15.3.2018.


16. Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat postępów dokonanych na drodze do globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i na temat uchodźców oraz na temat perspektyw pokoju na Półwyspie Koreańskim w obliczu ostatnich wydarzeń.

Federica Mogherini wygłosiła oświadczenia.


17. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch i Konstantinos Papadakis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Indreka Taranda, Georgios Epitideios, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arne Gerickego, i Marijana Petir, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa.

Głos zabrał José Inácio Faria w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 15.3.2018.


18. Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Lidię Senrę Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


19. Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


20. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. [2017/2260(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet i Krzysztof Hetman przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrały: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nuno Melo (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, także w kwestii niemieckiej wersji sprawozdania A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor i Notis Marias.

Głos zabrali: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet i Krzysztof Hetman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 8.12 protokołu z dnia 15.3.2018.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 618.460/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności