Zoznam 
Zápisnica
PDF 266kWORD 85k
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Hlasovanie
  7.1.Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)
  7.5.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)
  7.6.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)
  7.7.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)
  7.8.Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)
  7.9.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (rozprava)
 16.Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
 17.Situácia v Sýrii (rozprava)
 18.Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (rozprava)
 20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2018 - 2019 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.04 h.


3. Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF a Diane James, nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, obaja k vystúpeniu Alyna Smitha, David Campbell Bannerman k priebehu rozpravy (predsedníčka poskytla upresnenia), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake a Terry Reintke.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth a Arne Gericke.

Vystúpili títo poslanci: Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Monika Panayotova.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Raymond Finch v mene skupiny EFDD, o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny ALDE, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Gabriele Zimmer, predsedníčka skupiny GUE / NGL, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, predsedníčka výboru AFCO, o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.3.2018.


4. Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Predseda informoval o včerajšom úmrtí Jensa Nilssona (člena skupiny S&D) a oznámil, že na začiatku hlasovania sa prednesie reč na počesť zosnulého.

°
° ° °

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Monika Panayotova.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Rozprava sa skončila.


5. In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Jensa Nilssona, poslanca Európskeho parlamentu, ktorý dnes ráno zomrel.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

V rozprave vystúpila Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox, k pokusu o zavraždenie ruského štátneho príslušníka a jeho dcéry v Salisbury (Spojené kráľovstvo) použitím toxickej látky, Steven Woolfe, s osobným vyhlásením v nadväznosti na výroky, ktoré predniesol Alyn Smith v dopoludňajšej rozprave o usmerneniach pre rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva (bod 3 zápisnice zo dňa 13.3.2018), Alyn Smith, ktorý svoje výroky vysvetlil a uviedol, že si za nimi stojí, William (The Earl of) Dartmouth, so žiadosťou, aby bol Alyn Smith napomenutý (predseda uviedol, že vysvetlenie, ktoré poskytol Alyn Smith, je dostačujúce, Lynn Boylan ktorá upozornila na prítomnosť Ibrahima Halawu (írsko-egyptského štátnej príslušníka, ktorý bol v rokoch 2013 až 2017 zadržiavaný v Egypte a ktorého oslobodenie Parlament opakovane požadoval), ktorý bol usadený na galérii pre návštevníkov, a David Coburn.


6. Zloženie Parlamentu

V nadväznosti na úmrtie Jensa Nilssona Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 13. marca 2018.


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0061)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


7.2. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0062)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.3. Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy [2017/2067(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0063)


7.4. Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0064)


7.5. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0065)


7.6. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, Reinhard Bütikofer, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu výboru ITRE, a Françoise Grossetête (spravodajkyňa), ktorý sa vyjadrila v prospech tohto rozhodnutia.


7.7. Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ [2017/2015(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Eleonora Forenza a Malin Björk (A8-0023/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0066)


7.8. Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)

Správa o zaostávajúcich regiónoch v EÚ [2017/2208(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0067)


7.9. Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)

Správa o úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 [2017/2006(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0068)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Správa: Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Správa: Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias a Stanislav Polčák

Správa: Eleonora Forenza a Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek a Jiří Pospíšil

Správa: Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

Správa: Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Seán Kelly.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.34.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.02 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že počet poslancov, ani jedna politická skupina alebo viacero politických skupín, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o žiadosti o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom v súvislosti s vypracovaním iniciatívnej správy o situácii a právach žien so zdravotným postihnutím, ktorá bola oznámená v zápisnici z pondelka 12. marca 2018 (bod 8 zápisnice zo dňa 12.3.2018).

V súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku sa táto žiadosť považuje za schválenú.


13. Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)

Správa o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 [2017/2052(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Správa o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie [2017/2053(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Nedzhmi Ali (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Sofia Ribeiro (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Clara Eugenia Aguilera García (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Monica Macovei (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Sophie Montel v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tibor Szanyi aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Siegfried Mureşan, ktorý odpovedal na otázku, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere a Ivo Belet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystúpili: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 14.3.2018 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.3.2018.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2016: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2016: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III – Komisia (2017/2286(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III –- Komisia [2017/2286(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Jean-Paul Denanot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Günther Oettinger a Daniele Viotti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


16. Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci

Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o pokroku vo veci globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch a o vyhliadkach na dosiahnutie mieru na Kórejskom polostrove s ohľadom na nedávny vývoj.

Federica Mogherini urobila vyhlásenia.


17. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch a Konstantinos Papadakis.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim a Eleni Theocharous.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Indrek Tarand, Georgios Epitideios, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, a Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides.

V rozprave vystúpil José Inácio Faria k priebehu rozpravy (predseda posyktol spresnenia).

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


18. Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Rozprava sa skončila.


19. Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


20. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 [2017/2260(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet a Krzysztof Hetman uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Nedzhmi Ali (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nuno Melo (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, tiež k nemeckej jazykovej verzii správy A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Notis Marias.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet a Krzysztof Hetman.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 618.460/OJME).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia