Kazalo 
Zapisnik
PDF 256kWORD 83k
Torek, 13. marec 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (razprava)
 4.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 (razprava)
 5.Počastitev spomina
 6.Sestava Parlamenta
 7.Čas glasovanja
  7.1.Protokol o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Storitve čezmejne dostave paketov ***I (glasovanje)
  7.5.Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja ***I (glasovanje)
  7.6.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU ***I (glasovanje)
  7.7.Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (glasovanje)
  7.8.Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (glasovanje)
  7.9.Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 - Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (razprava)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (razprava)
 16.Izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
 17.Razmere v Siriji (razprava)
 18.Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (razprava)
 19.Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja (razprava)
 20.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 146 Poslovnika se je začelo zasedanje 2018-2019 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


3. Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, in Diane James, samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, oba o govoru Alyna Smitha, David Campbell Bannerman o poteku razprave (predsedujoča je podala pojasnilo), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake in Terry Reintke.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth in Arne Gericke.

Govorila sta Michel Barnier (glavni pogajalec) in Monika Panayotova.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Raymond Finch v imenu skupine EFDD o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt koordinator in predsednik skupine ALDE, Manfred Weber predsednik skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Gabriele Zimmer predsednica skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller sopredsednika skupine Verts/ALE, Danuta Maria Hübner predsednica odbora AFCO o okviru prihodnjih odnosov med EU in ZK (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 14.3.2018.


4. Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Predsednik je povedal, da je prejšnji dan umrl Jens Nilsson (član skupine S&D), in napovedal poslovilni govor pred začetkom glasovanja.

°
° ° °

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Angelika Niebler v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein in Tonino Picula.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Monika Panayotova.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Razprava se je zaključila.


5. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na poslanca Evropskega parlamenta Jensa Nilssona, ki je umrl prejšnji dan.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Govorila je Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D.

°
° ° °

Govorili so Ashley Fox o poskusu umora ruskega državljana in njegove hčerke s strupeno snovjo v Salisburyju (Združeno kraljestvo), Steven Woolfe, ki je podal osebno izjavo zaradi izjave Alyna Smitha med jutranjo razpravo o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (točka 3 zapisnika z dne 13.3.2018), Alyn Smith, ki je svojo izjavo razložil in pri njej vztrajal, William (The Earl of) Dartmouth, ki je zahteval, da se Alynu Smithu naloži graja (predsednik je menil, da razlaga, ki jo je podal Alyn Smith, zadostuje), Lynn Boylan, ki je obvestila, da je na balkonu za obiskovalce Ibrahim Halawa (irsko-egiptovski državljan, ki je bil v Egiptu zaprt od 2013 do 2017, Evropski parlament pa je zahteval njegovo izpustitev), in David Coburn.


6. Sestava Parlamenta

Parlament je razglasil, da se zaradi smrti Jensa Nilssona njegov sedež sprosti naslednjega dne, 13. marca 2018, v skladu s členom 4(1) in (6) Poslovnika.


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Protokol o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0061)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


7.2. Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0062)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.3. Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme [2017/2067(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0063)


7.4. Storitve čezmejne dostave paketov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0064)


7.5. Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0065)


7.6. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem v skladu z drugim odstavkom člena 69c(2) Poslovnika Reinhard Bütikofer, ki je nasprotoval odločitvi odbora ITRE, in Françoise Grossetête (poročevalka), ki jo je zagovarjala.


7.7. Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU [2017/2015(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Eleonora Forenza in Malin Björk (A8-0023/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0066)


7.8. Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (glasovanje)

Poročilo o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju [2017/2208(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0067)


7.9. Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (glasovanje)

Poročilo o vlogi regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) [2017/2006(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0068)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Poročilo: Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák

Poročilo: Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias in Stanislav Polčák

Poročilo: Eleonora Forenza in Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek in Jiří Pospíšil

Poročilo: Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil in Andrejs Mamikins

Poročilo: Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, in Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.34.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.02.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da od poslancev ali politične skupine oziroma političnih skupin, ki dosegajo vsaj nizki prag, ni prejela zahteve za glasovanje o zahtevi za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom za pripravo samoiniciativnega poročila o položaju in pravicah invalidk, ki je bila razglašena v zapisniku v ponedeljek, 12. marca 2018 (točka 8 zapisnika z dne 12.3.2018).

V skladu s členom 137(2) Poslovnika se šteje, da je zahteva odobrena.


13. Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 - Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (razprava)

Poročilo o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 [2017/2052(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Poročilo o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije [2017/2053(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez in Janusz Lewandowski so predstavili poročili.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Neena Gill (pripravljavka mnenja odbora AFET), Paul Rübig (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Wim van de Camp (pripravljavec mnenja odbora INTA), Petri Sarvamaa (pripravljavec mnenja odbora CONT), Nedzhmi Ali (pripravljavec mnenja odbora CONT), Luigi Morgano (pripravljavec mnenja odbora ECON), Anneli Jäätteenmäki (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Marian-Jean Marinescu (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Sofia Ribeiro (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Nicola Caputo (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (pripravljavka mnenja odbora PECH), Helga Trüpel (pripravljavka mnenja odbora CULT), Monica Macovei (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Mercedes Bresso (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Iratxe García Pérez (pripravljavka mnenja odbora FEMM), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Daniele Viotti v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Sophie Montel v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois in Siegfried Mureşan.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Tibor Szanyi, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Siegfriedu Mureşanu, ki je nanj odgovoril, Jens Geier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere in Ivo Belet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin in Cristian-Silviu Buşoi.

Govorili so Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez in Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 14.3.2018 in točka 8.10 zapisnika z dne 14.3.2018.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: Splošni proračun EU – izvajalske agencije (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8. Evropski razvojni sklad (ERS) (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 9. Evropski razvojni sklad (ERS) (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2016: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za varnost zračne plovbe (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za aeronavtiko in okolje (Čisto nebo) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Razrešnica za leto 2016: skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica 2016: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (Skupno podjetje ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2019, oddelek III – Komisija (2017/2286(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Smernice za proračun 2019 – oddelek III (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna 2019, oddelek III – Komisija [2017/2286(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Isabelle Thomas v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan in Jean-Paul Denanot.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Günther Oettinger in Daniele Viotti.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 15.3.2018.


16. Izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o napredku pri doseganju globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter beguncih in o možnostih za mir na Korejskem polotoku glede na nedavni razvoj dogodkov.

Federica Mogherini je podala izjavi.


17. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch in Konstantinos Papadakis.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim in Eleni Theocharous.

Po postopku "catch the eye" so govorili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Indrek Tarand, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, in Marijana Petir, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides.

Govoril je José Inácio Faria o poteku razprave (predsedujoči je podal pojasnila).

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 15.3.2018.


18. Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


19. Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


20. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 [2017/2226(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 [2017/2260(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet in Krzysztof Hetman sta predstavila poročili.

Govoril je Nedzhmi Ali (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

Govorili sta Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Nuno Melo (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora CULT), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, tudi o nemški različici poročila A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Bernard Monot v imenu skupine ENF, in Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Csaba Sógor in Notis Marias.

Govorili so Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet in Krzysztof Hetman.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 15.3.2018 in točka 8.12 zapisnika z dne 15.3.2018.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 618.460/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov