Index 
Protokoll
PDF 261kWORD 82k
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 4.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)
 5.Parentation
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I (omröstning)
  7.5.Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I (omröstning)
  7.6.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri ***I (omröstning)
  7.7.Jämställdhet i EU:s handelsavtal (omröstning)
  7.8.Regioner som släpar efter i EU (omröstning)
  7.9.Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)
 14.Inkomna dokument
 15.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (debatt)
 16.Uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
 17.Situationen i Syrien (debatt)
 18.EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (debatt)
 19.Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (debatt)
 20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2018 - 2019.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


3. Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

Talare: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith; William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, vilka båda yttrade sig om inlägget av Alyn Smith; David Campbell Bannerman yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake och Terry Reintke.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth och Arne Gericke.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Raymond Finch för EFDD-gruppen, om riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt (samordnare och ordförande för ALDE-gruppen), Manfred Weber (ordförande för PPE-gruppen), Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer (ordförande för GUE/NGL-gruppen), Philippe Lamberts, Ska Keller (medordförande för Verts/ALE-gruppen), Danuta Maria Hübner (ordförande för AFCO-utskottet), om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.3.2018.


4. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Talmannen meddelade att Jens Nilsson (ledamot i S&D-gruppen) hade avlidit föregående dag och att en parentation skulle hållas över honom vid inledningen av omröstningen.

°
° ° °

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić och Eleftherios Synadinos.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Monika Panayotova.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Jens Nilsson, ledamot av Europaparlamentet, som avlidit föregående dag.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talare: Maria João Rodrigues för S&D-gruppen.

°
° ° °

Talare: Ashley Fox yttrade sig om mordförsöket i Salisbury (Storbritannien) på en rysk medborgare och hans dotter med hjälp av nervgift; Steven Woolfe gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Alyn Smith under förmiddagens debatt om riktlinjerna för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (punkt 3 i protokollet av den 13.3.2018); Alyn Smith förtydligade sitt uttalande och höll fast vid det; William (The Earl of) Dartmouth begärde att en påföljd (prickning) skulle åläggas Alyn Smith (talmannen ansåg att Alyn Smiths förklaring var tillräcklig); Lynn Boylan meddelade att Ibrahim Halawa (en irländsk-egyptisk medborgare som hållits fängslad i Egypten 2013–2017, och vars frigivning parlamentet hade krävt) var närvarande på åhörarläktaren; David Coburn.


6. Parlamentets sammansättning

Till följd av Jens Nilssons bortgång förklarade parlamentet att hans plats var vakant från och med den 13 mars 2018, i enlighet med artikel 4.1 och 4.6 i arbetsordningen.


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0061)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


7.2. Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0062)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.3. En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem [2017/2067(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0063)


7.4. Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0064)


7.5. Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0065)


7.6. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Med åberopande av artikel 69c.2 andra stycket i arbetsordningen uttalade sig Reinhard Bütikofer mot ITRE-utskottets beslut och Françoise Grossetête (föredragande) för beslutet.


7.7. Jämställdhet i EU:s handelsavtal (omröstning)

Betänkande om jämställdhet i EU:s handelsavtal [2017/2015(INI)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Eleonora Forenza och Malin Björk (A8-0023/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0066)


7.8. Regioner som släpar efter i EU (omröstning)

Betänkande om regioner som släpar efter i EU [2017/2208(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0067)


7.9. Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (omröstning)

Betänkande om rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar [2017/2006(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0068)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Betänkande Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák

Betänkande Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias och Stanislav Polčák

Betänkande Eleonora Forenza och Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek och Jiří Pospíšil

Betänkande Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Betänkande Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och Seán Kelly.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.34.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.02.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att omröstning ska hållas om den begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avseende utarbetandet av ett initiativbetänkande om funktionsnedsatta kvinnors situation och rättigheter som hade tillkännagetts i sammanträdesprotokollet från måndagen den 12 mars 2018 (punkt 8 i protokollet av den 12.3.2018).

I enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen ska denna begäran anses godkänd.


13. Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)

Betänkande om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betänkande om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel [2017/2053(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski redogjorde för betänkandena.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monica Macovei (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Sophie Montel för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier; Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois och Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Tibor Szanyi ställde en fråga ("blått kort") till Siegfried Mureşan, som besvarade frågan; Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere och Ivo Belet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin och Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.3.2018 och punkt 8.10 i protokollet av den 14.3.2018.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2016: EU:s allmänna budget – Genomförandeorgan (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Rådet och Europeiska rådet (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Domstolen (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde EUF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – nionde EUF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – tionde EUF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – elfte EUF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2016: Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget – flygledningstjänsten (Sesar) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget – flygteknik och miljö (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2019, avsnitt III – kommissionen (2017/2286(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2019, avsnitt III – kommissionen [2017/2286(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Günther Oettinger och Daniele Viotti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 15.3.2018.


16. Uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om framstegen med den globala pakten för säker, kontrollerad och laglig migration och om flyktingar samt om utsikterna för fred på den koreanska halvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling.

Federica Mogherini gjorde uttalanden.


17. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch och Konstantinos Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand; Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke; och Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides.

Talare: José Inácio Faria yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 15.3.2018.


18. EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Lidia Senra Rodríguez; Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2226(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2260(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet och Krzysztof Hetman redogjorde för betänkandena.

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Nuno Melo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, vilken yttrade sig om den tyska versionen av betänkandet A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet och Krzysztof Hetman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 8.12 i protokollet av den 15.3.2018.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 618.460/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy