Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja na Malediwach (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel et Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee i Barbara Spinelli, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0176/2018).

II.   Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, sw sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0164/2018).

III.   Zabójstwa z litości w Ugandzie (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0173/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności