Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

4. Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange και Edouard Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Γεώργιος Επιτήδειος, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Seán Kelly και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.06.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου