Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg

8.6. Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Michèle Rivasi, Philippe Lamberts i Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli i Marco Zullo, u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika, o Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti