Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0134/2018 ja B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0134/2018

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0135/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Enne hääletust võttis sõna Xabier Benito Ziluaga hääletuse kohta, mis käsitleb vastuväidet komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (14.3.2018 protokollipunkt 8.6).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


8.2. Raudteeveo statistika (kodukorra artikkel 150) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0070)


8.3. Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga asepresident [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.3.2018 protokollilisa 1)

LUIS DE GUINDOSE AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0071)

Sõnavõtud

Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel enne hääletust, et taotleda kodukorra artikli 190 lõike 4 kohaselt hääletuse edasilükkamist, Brian Hayes, kes oli selle taotluse vastu, ja Pervenche Berès.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (199 poolt, 481 vastu, erapooletuid 20).


8.4. Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0072)


8.5. Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0073)


8.6. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ELi ühishuviprojektide loend (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Michèle Rivasi, Philippe Lamberts ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli ja Marco Zullo vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0074)


8.8. Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (2018/2579(RSO))

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

FINANTSKURITEGUSID, MAKSUSTAMISE VÄLTIMIST JA MAKSUDEST KÕRVALEHOIDUMIST KÄSITLEVA ERIKOMISJONI NIMELINE KOOSSEIS

Heaks kiidetud (14.3.2018 protokollilisa 2)


8.9. Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (hääletus)

Raport järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta [2017/2052(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0075)


8.10. Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (hääletus)

Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta [2017/2053(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0076)


8.11. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2017/2226(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0077)


8.12. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2017/2260(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0078)

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika