Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0134/2018 en B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0134/2018

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0135/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Het woord werd vóór de stemming gevoerd door Xabier Benito Ziluaga over de stemming over Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (punt 8.6 van de notulen van 14.3.2018).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


8.2. Statistieken van het spoorvervoer (artikel 150 van het Reglement) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0070)


8.3. Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 14.3.2018)

BENOEMING VAN LUIS DE GUINDOS

Aangenomen (P8_TA(2018)0071)

Het woord werd gevoerd door:

Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, vóór de stemming, om op basis van artikel 190, lid 4, van het Reglement, te verzoeken om uitstel van de stemming, Brian Hayes, die zich tegen het verzoek uitspreekt, en Pervenche Berès.

Bij ES (199 voor, 481 tegen, 20 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


8.4. Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0072)


8.5. Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0073)


8.6. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door Michèle Rivasi, Philippe Lamberts en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli en Marco Zullo, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


8.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Duitsland – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0074)


8.8. Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (2018/2579(RSO))

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

NOMINALE SAMENSTELLING VAN DE SPECIALE COMMISSIE FINANCIËLE MISDRIJVEN, BELASTINGONTDUIKING EN BELASTINGONTWIJKING

Goedgekeurd (bijlage 2 van de notulen van 14.3.2018)


8.9. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (stemming)

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 [2017/2052(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0075)


8.10. Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [2017/2053(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0076)


8.11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2226(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0077)


8.12. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2260(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0078)

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid