Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. marec 2018 - Strasbourg

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (glasovanje)

Predloga resolucij B8-0134/2018 in B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0134/2018

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0135/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Pred glasovanjem je govoril Xabier Benito Ziluaga o glasovanju o točki z naslovom Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (točka 8.6 zapisnika z dne 14.3.2018).

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


8.2. Statistika železniškega prevoza (člen 150 Poslovnika) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0038/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0070)


8.3. Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke (člen 150 Poslovnika) * (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 14.3.2018)

IMENOVANJE LUISA DE GUINDOSA

Sprejeto (P8_TA(2018)0071)

Govori

Pred glasovanjem Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, da bi v skladu s členom 190(4) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja, Brian Hayes, ki je predlogu nasprotoval, in Pervenche Berès.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (199 glasov za, 481 glasov proti, 20 vzdržanih glasov).


8.4. Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0072)


8.5. Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0073)


8.6. Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so jo vložili Michèle Rivasi, Philippe Lamberts in Ska Keller, v imenu skupine Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli in Marco Zullo v skladu s členom 105(3) Poslovnika o delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


8.7. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0074)


8.8. Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo (glasovanje)

Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo (2018/2579(RSO))

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

POIMENSKA SESTAVA POSEBNEGA ODBORA ZA FINANČNI KRIMINAL, IZOGIBANJE DAVKOM IN DAVČNO UTAJO

Razglašeno kot odobreno (priloga 2 zapisnika z dne 14.3.2018)


8.9. Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (glasovanje)

Poročilo o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 [2017/2052(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije [2017/2053(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0076)


8.11. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 [2017/2226(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0077)


8.12. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 [2017/2260(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0078)

Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov