Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

17. Корпоративна социална отговорност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Корпоративна социална отговорност (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Alberto Cirio, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Danuta Jazłowiecka, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward и Michaela Šojdrová.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност