Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

17. Företagens sociala ansvar (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Alberto Cirio för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Danuta Jazłowiecka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tiziana Beghin; Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward och Michaela Šojdrová.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy