Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

19. Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Οι Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka και Emilian Pavel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου