Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2266(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0055/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0083

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

21. Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0058/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [2017/2266(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0055/2018)

Ο João Ferreira παρουσιάζει τις τη σύσταση και τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Verónica Lope Fontagné, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και João Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018 και σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου