Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

22. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на медта (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за висока температура на топене (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване за някои електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен материал (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата на планарна матрица (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет) (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на алуминия (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на критериите за допустимост за подпомагане на коноп съгласно схемата за основно плащане и някои изисквания към доброволно обвързаното с производството подпомагане (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Първоначален срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 януари 2018 г. по искане на водещата комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност