Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

22. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i koppar (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i lödmetall med hög smälttemperatur (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i stål (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller de kriterier som berättigar till stöd för hampa enligt ordningen för grundstöd och vissa krav beträffande frivilligt kopplat stöd (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 vad gäller anpassning av fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionen delegerade förordning om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav för säkerhetsstyrningssystem enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Ursprunglig tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 1 på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland ur kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 januari 2018, på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy