Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  8.1.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (stemming)
  8.2.Statistieken van het spoorvervoer (artikel 150 van het Reglement) ***I (stemming)
  8.3.Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)
  8.4.Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I (stemming)
  8.5.Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I (stemming)
  8.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (stemming)
  8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  8.9.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (stemming)
  8.10.Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (stemming)
  8.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)
  8.12.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (actualiteitendebat)
 14.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (debat)
 15.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (debat)
 16.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (debat)
 17.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (debat)
 20.Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (debat)
 21.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** - Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 23.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 24.Kredietoverschrijvingen
 25.Ingekomen stukken
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank
 Bijlage 2 - Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Notulen (206 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (229 kb) Hoofdelijke stemming (6418 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (2 kb) 
 
Notulen (89 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (56 kb) Hoofdelijke stemming (320 kb)    
 
Notulen (319 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (950 kb) Hoofdelijke stemming (5258 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid