Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (debatt)
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Omröstning
  8.1.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (omröstning)
  8.2.Järnvägstransportstatistik (artikel 150 i arbetsordningen) ***I (omröstning)
  8.3.Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)
  8.4.Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan ***I (omröstning)
  8.5.Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien ***I (omröstning)
  8.6.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (omröstning)
  8.7.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  8.9.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (omröstning)
  8.10.Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)
  8.11.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)
  8.12.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (debatt om en aktuell fråga)
 14.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (debatt)
 15.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * - Gemensam bolagsskattebas * (debatt)
 16.USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (debatt)
 17.Företagens sociala ansvar (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (debatt)
 20.Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (debatt)
 21.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 24.Anslagsöverföringar
 25.Inkomna dokument
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande
 Bilaga 2 - Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Protokoll (205 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (275 kb) Omröstningar med namnupprop (6418 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (2 kb) 
 
Protokoll (88 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (56 kb) Omröstningar med namnupprop (312 kb)    
 
Protokoll (304 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (938 kb) Omröstningar med namnupprop (5135 kb)    
Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy