Seznam 
Zápis
PDF 961kWORD 57k
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království 

Návrhy usnesení: B8-0134/2018, B8-0135/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0134/2018 (EFDD)
hlasování: usnesení (celé znění)JH-67, 593, 29
Návrh usnesení B8-0135/2018
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
za § 13EFDDJH-86, 572, 42
14GUE/NGLJH-186, 490, 20
15GUE/NGLJH-43, 602, 52
za § 34EFDDJH-82, 592, 23
5EFDDJH-74, 576, 41
§ 7§původní zněnídílč.
1+
2/JH+596, 79, 24
za § 76EFDDJH-49, 572, 77
za § 816GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLJH-174, 475, 52
za § 1017GUE/NGLJH-152, 507, 43
21GUE/NGLJH-106, 588, 9
§ 11§původní zněnídílč.
1/JH+569, 98, 34
2/JH+586, 85, 30
3+
§ 14 odrážka 6§původní zněnídílč.
1-
2+
3-
za § 1522GUE/NGL-
za § 167EFDDJH-64, 577, 62
§ 1723GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1/JH+597, 48, 57
2+
3/JH+605, 54, 41
§ 19§původní zněnídílč.
1/JH+599, 84, 21
2/JH+573, 99, 27
§ 2024GUE/NGLJH-104, 566, 33
za § 208EFDDJH-145, 522, 32
§ 2125ZGUE/NGL-
za § 2129GUE/NGLJH-71, 578, 56
30GUE/NGLJH-93, 568, 36
§ 2226ZGUE/NGLJH-85, 596, 22
9EFDDJH-76, 593, 30
1Verts/ALEJH-95, 549, 59
§ 2327ZGUE/NGLJH-74, 566, 65
§ 2428ZGUE/NGLJH-80, 605, 15
§ 26§původní zněníJH+611, 56, 30
§ 32§původní zněnídílč.
1/JH+623, 64, 16
2/JH-75, 617, 7
3/JH-94, 598, 6
4/JH-74, 588, 17
za § 3210EFDDJH-67, 594, 43
§ 34§původní zněníJH+635, 33, 35
§ 45§původní zněníJH+606, 78, 17
za § 4918GUE/NGLJH-144, 536, 24
§ 50§původní zněníJH+538, 94, 63
za § 5111EFDDJH-80, 590, 34
§ 52§původní zněnídílč.
1+
2/JH+591, 72, 38
za § 5212EFDDJH-81, 582, 43
§ 53§původní zněníJH+599, 84, 18
§ 55§původní zněníJH+548, 81, 73
za § 5513EFDDJH-54, 570, 82
§ 61§původní zněnídílč.
1+
2-
za odův. C2EFDDJH-90, 567, 48
hlasování: usnesení (celé znění)JH+544, 110, 51
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.1
GUE/NGL:pn.14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, § 7 (2. část)
ENF:§ 26, 32
EFDD:pn.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, § 11 (1., 2. část), 17 (1., 3. část), 19, 20, 34, 45, 50, 52 (2. část), 53, 55, konečné hlasování (B8-0135/2018), konečné hlasování (B8-0134/2018)
Žádosti o oddělené hlasování
EFDD:§ 20, 34, 45, 50, 53, 55
Žádosti o dílčí hlasování
ALDE:
§ 14 odrážka 6
1.část„protože překážkou obchodních vztahů se mohou stát rozdíly v regulaci, které vytvářejí značné náklady pro dovozce i vývozce, je třeba vyjednat pravidla pro“
2.část„spolupráci v oblasti regulace a pro zajištění regulační shody a zaměřit se přitom zvláště na malé a střední podniky, a to s ohledem na dobrovolnou povahu regulatorní spolupráce a právo regulovat ve veřejném zájmu, přičemž je ovšem třeba mít na paměti, že ustanovení o regulatorní spolupráci v obchodních dohodách nemohou plně replikovat hladký obchod plynoucí z účasti na vnitřním trhu;“ kromě slov „a pro zajištění regulační shody“
3.část:„a pro zajištění regulační shody“
§ 32
1.částcelé znění kromě slov: „by mohl“, „úroveň“ (před „přístupu na unijní domácí trh“) a „úrovní“ (před „přístupu plavidel EU“)
2.část„by mohl“
3.část:„úroveň“ (před „přístupu na unijní domácí trh“)
4.část:„úrovní“ (před „přístupu plavidel EU“)
§ 61
1.částcelé znění kromě slov: „že je především na Spojeném království, aby usilovalo o dosažení nové dohody s třetími zeměmi, s nimiž již byla uzavřena určitá dohoda dříve, přeje-li si zachovat důsledky stávajících dohod ve prospěch Spojeného království, a“
2.částtato slova
GUE/NGL
§ 7
1.částcelé znění kromě slov: „a úloze Spojeného království jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN a člena NATO“ a „ve všech výše uvedených pilířích“
2.částtato slova
EFDD:
§ 11
1.část„opakuje, že nejlepším řešením pro Spojené království i EU-27 by bylo, kdyby se Spojené království nadále podílelo na vnitřním trhu a celní unii, což je ostatně jediným řešením, které nadále zajistí bezproblémový obchod a plně zachová výhody našich hospodářských vztahů;“
2.část„připomíná, že účast na vnitřním trhu vyžaduje plné dodržování čtyř svobod a uplatňování příslušných pravidel EU, rovné podmínky (mimo jiné prostřednictvím pravidel hospodářské soutěže a státních podpor), pravomoc Soudního dvora Evropské unie a příspěvky do rozpočtu EU; konstatuje, že celní unie odstraňuje celní překážky a některé celní kontroly, avšak vyžaduje dodržování obchodní politiky EU a společnou vnější hranici;“
3.část:„bere na vědomí, že vláda Spojeného království stále trvá na tom, že účast na vnitřním trhu a v celní unii není možná;“
§ 17
1.část„zdůrazňuje, že pokud by Spojené království opustilo vnitřní trh, ztratilo by práva plynoucí z pasportizace finančních služeb a nebylo by možné zakládat v členských státech pobočky, které by podléhaly dohledu britských orgánů;“
2.část„připomíná, že právní úprava EU umožňuje, aby byla pravidla třetí země považována v některých oblastech za rovnocenná na základě proporcionálního přístupu založeného na hodnocení rizik, a poukazuje na stávající legislativní činnost v této oblasti a na návrhy, které právě připravuje Komise; zdůrazňuje, že rozhodnutí o rovnocennosti právní úpravy vždy přijímá jen jedna ze stran;“
3.část:„zdůrazňuje také, že v zájmu finanční stability a plné shody s regulatorním režimem a normami EU a jejich uplatňováním se do dohod o zónách volného obchodu obvykle vkládají ustanovení o výjimkách pro obezřetnostní opatření a omezení přeshraničního poskytování finančních služeb;“
§ 19
1.část„připomíná, že současný postoj Spojeného království a limity, které si stanovilo, pokud jde o budoucí vztahy, by narušily globální dodavatelské řetězce a výrobní procesy, a to i pokud by nedošlo ke vzniku celních překážek;“
2.část„zdůrazňuje, že je důležité zajistit vysokou míru konvergence mezi jednotnou oblastí DPH v EU a Spojeným královstvím; je přesvědčen, že má-li být zajištěn co nejvyšší rozsah spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím a jejich závislými územími v oblasti zdanění podniků, měla by být daňová problematika v každém případě součástí dohody mezi Spojeným královstvím a EU;“
§ 52
1.částcelé znění kromě slov: „dohoda o vystoupení“ a „celoživotní právo občanů EU spadajících do její působnosti vrátit se do Spojeného království“
2.částtato slova

 2. Statistika železniční dopravy ***I 

Zpráva: Karima Delli (A8-0038/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+648, 11, 31

 3. Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018) (tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: jmenování Luise de GuindoseTAJ+

 4. Opatření pro tlumení newcastleské choroby ***I 

Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru1výbor+
hlasování: návrh KomiseJH+651, 4, 48

 5. Makrofinanční pomoc Gruzii ***I 

Zpráva: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-2výbor+
hlasování: návrh KomiseJH+570, 108, 25

 6. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu 

Návrh usnesení: B8-0136/2018 (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0136/2018
(Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga a další)
hlasování: usnesení (celé znění)JH-177, 485, 36
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:konečné hlasování
Různé
Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Bas Eickhout, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Yannick Jadot a Reinhard Bütikofer (skupina Verts/ALE) rovněž podepsali návrh usnesení B8-0136/2018.

 7. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear 

Zpráva: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018) (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+607, 86, 8

 8. Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 9. Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

Zpráva: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 2144ZEFDDJH-156, 536, 13
§ 366GUE/NGL-
22Verts/ALE-
za § 367GUE/NGLJH-60, 587, 53
68GUE/NGL-
69GUE/NGL-
§ 4145EFDD-
70GUE/NGL-
§ 571GUE/NGL-
146EFDD-
za § 572GUE/NGL-
73GUE/NGL-
§ 6§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
za § 623Verts/ALEdílč.
1/JH-237, 441, 24
2/JH-149, 527, 19
74GUE/NGLJH-186, 476, 37
§ 78ENFJH-128, 563, 8
147EFDDJH-119, 556, 21
§původní zněníodděl.+
za § 741ALDEJH-262, 380, 54
§ 8148EFDDJH-116, 560, 26
75GUE/NGL-
24Verts/ALEEH-162, 527, 7
42ALDE-
§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
za § 876GUE/NGLJH-82, 524, 97
§ 977GUE/NGL-
za § 978GUE/NGL-
79GUE/NGL-
80GUE/NGL-
§ 1081ZGUE/NGL-
§ 10 odrážka 325Verts/ALE-
za § 109ENFJH-151, 543, 8
§ 1182GUE/NGL-
§původní zněníodděl.+
§ 12§původní zněníodděl.+
§ 13149EFDDJH-128, 557, 18
1EFDD-
83GUE/NGL-
§ 1413ZENF-
84GUE/NGL-
za § 1485GUE/NGLJH-55, 584, 67
86GUE/NGLJH-42, 595, 57
§ 1514Z =
150Z =
ENF
EFDD
JH-132, 543, 28
87GUE/NGL-
za § 1688GUE/NGLJH-209, 485, 9
89GUE/NGL-
§ 17151ZEFDDJH-139, 558, 7
za § 1943ALDE-
90GUE/NGLJH-172, 502, 31
§ 2244ALDE-
za § 2291GUE/NGL-
§ 23§původní zněníodděl.+
§ 2692GUE/NGL-
§ 2793GUE/NGL-
§ 30152EFDDJH-91, 593, 21
§ 3915Z =
153Z =
ENF
EFDD
-
§ 4016ZENF-
§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 41§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 4217ZENF-
94GUE/NGL-
§ 4318ZENF-
§ 45154EFDD-
§ 46155EFDD-
§ 47156EFDDJH-120, 556, 25
§ 48157EFDDJH-143, 546, 11
§původní zněníodděl.+
§ 49158ZEFDDJH-120, 561, 20
4PPE, S&D, ALDE+
§ 5095GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
4+
5+
§ 5296GUE/NGL-
za § 5397GUE/NGLJH-159, 530, 12
§ 54159EFDDJH-116, 561, 23
za § 5698GUE/NGL-
§ 57§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 5999GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1+
2+
za § 61100GUE/NGL-
§ 66§původní zněnídílč.
1+
2+
101GUE/NGL-
102GUE/NGL-
§ 67§původní zněníJH+553, 82, 67
§ 695PPE+
103GUE/NGLJH-146, 521, 35
§ 71§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 72ALDE-
§ 72 tabulka okruh 5105Z
+
104
GUE/NGL-
§ 74107ZGUE/NGLJH-103, 569, 27
za § 74106GUE/NGL-
108GUE/NGL-
§ 7526Verts/ALE-
§ 7619ENF-
§ 78§původní zněníodděl./EH+437, 196, 59
§ 8120ZENF-
za § 81109GUE/NGL-
§ 82110GUE/NGL-
2EFDD-
za § 82111GUE/NGL-
za § 83112GUE/NGLJH-136, 507, 60
113GUE/NGL-
za § 84114GUE/NGL-
115GUE/NGL-
§ 85116GUE/NGL-
§ 8646ALDE-
27Verts/ALE-
§původní zněníodděl.+
§ 8728Verts/ALE-
§ 8829Verts/ALE-
30Verts/ALEdílč.
1/JH+491, 187, 20
2/JH-96, 570, 22
§původní zněnídílč.
1/JH
2/JH
§ 8931Verts/ALEEH-156, 527, 11
§původní zněníJH+564, 111, 19
za § 89117GUE/NGL-
118GUE/NGL-
119GUE/NGL-
§ 9047ALDE-
120GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1+
2+
za § 90121GUE/NGL-
122GUE/NGL-
§ 91123GUE/NGL-
§ 9332Verts/ALE-
124GUE/NGL-
§ 9433Verts/ALE-
48ALDE-
§ 96160ZEFDDJH-151, 527, 22
§ 9849ALDE-
§původní zněníJH+470, 193, 34
§ 99§původní zněníJH+536, 145, 13
za § 99125GUE/NGL-
126GUE/NGL-
za § 10034Verts/ALE-
35Verts/ALEJH-136, 550, 13
§ 10150ALDE-
36Verts/ALEJH-140, 547, 12
127GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
§ 10251ALDE-
37Verts/ALEJH-130, 554, 17
§původní zněnídílč.
1+
2+
za § 102128GUE/NGL-
129GUE/NGL-
§ 10352ALDE-
§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
za § 103130GUE/NGLJH-97, 588, 15
131GUE/NGL-
za § 104132GUE/NGLJH-110, 562, 29
133GUE/NGL-
§ 105161EFDDJH-73, 569, 58
6PPE+
za § 107134GUE/NGLJH-122, 508, 62
135GUE/NGLJH-132, 540, 13
§ 10953ALDE-
38Verts/ALEJH-173, 480, 40
za § 10954ALDE-
136GUE/NGL-
§ 111137ZGUE/NGL-
§ 112§původní zněníJH+570, 106, 24
§ 113138ZGUE/NGLJH-209, 444, 42
139GUE/NGLJH-87, 510, 95
162EFDDJH-121, 546, 26
39Verts/ALEJH-102, 537, 47
za § 113140GUE/NGL-
§ 114141ZGUE/NGLJH-94, 580, 24
163EFDD-
za § 114142GUE/NGLJH-68, 607, 20
§ 1163EFDD-
164EFDD-
za § 11610ENFJH-121, 555, 16
§ 11711ENFJH-132, 548, 6
za § 117165EFDDJH-141, 531, 19
§ 118166EFDD-
§ 119167ZEFDDJH-160, 527, 10
12ENFJH-93, 561, 31
§ 120143GUE/NGL-
za § 12755ALDEJH-140, 480, 76
56ALDEJH+515, 96, 74
§ 130168EFDDJH-207, 484, 9
§původní zněníJH+455, 232, 11
za práv. východ. 1158GUE/NGL-
odův. A59GUE/NGL-
odův. B7ENF-
za odův. C60GUE/NGL-
61GUE/NGL-
za odův. D21Verts/ALEJH-193, 487, 18
40ALDE-
62GUE/NGL-
63GUE/NGL-
64GUE/NGLJH-107, 534, 51
65GUE/NGL-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+458, 177, 62
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.21, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 39
ENF:pn.8, 9, 10, 11, 12, § 99
GUE/NGL:pn.64, 67, 74, 76, 85, 86, 88, 90, 97, 103, 107, 112, 130, 132, 134, 135, 138, 139, 141, 142, § 67, 88, 89, 112
ECR:pn.41, § 98, 130
ALDE:pn.41, 55, 56
EFDD:pn.144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168
Žádosti o oddělené hlasování
EFDD:§ 7, 11, 12, 48
ALDE:§ 23, 78, 86, 98
Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
pn.30
1.částcelé znění kromě slova: „alespoň“
2.částtoto slovo
EFDD:
§ 57
1.částcelé znění kromě slov: „přes vytvoření Evropského mechanismu stability“
2.částtato slova
§ 59
1.část„opakuje proto svůj dlouhodobý postoj, že Evropský rozvojový fond by spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl být začleněn do rozpočtu Unie, aby se zvýšila jeho legitimita, jakož i účinnost a účelnost unijní rozvojové politiky; zdůrazňuje však, že příslušné finanční krytí by mělo být doplněno nad rámec dohodnutých stropů VFR tak, aby začlenění těchto nástrojů do rozpočtu nemělo nepříznivý vliv na jejich financování nebo na další politiky a programy EU;“
2.část„vítá v zásadě návrh na začlenění Evropského mechanismu stability do finančních prostředků Unie ve formě Evropského měnového fondu, aniž by tím byla dotčena jeho budoucí podoba;“
§ 66
1.část„zdůrazňuje, že rozpočet EU má k dispozici širokou škálu nástrojů na financování činností podporovaných na úrovni EU, jež lze seskupit do dvou kategorií, konkrétně do kategorie grantů a do kategorie dalších finančních nástrojů v podobě záruk, půjček, sdílení rizik nebo kapitálových investic;“
2.část„poukazuje rovněž na Evropský fond pro strategické investice, s jehož pomocí je v EU mobilizován soukromý kapitál na podporu projektů v klíčových oblastech pro hospodářství EU, aby doplnil omezené financování;“
GUE/NGL
§ 6
1.část„zdůrazňuje, že EU musí dostát svému odhodlání jít v předvoji při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, které představují globální plán na udržitelné, rovnoprávné a prosperující společnosti v rámci hranic naší planety; zdůrazňuje, že příští VFR musí být v souladu s cíli udržitelného rozvoje; vítá závazek Komise začlenit cíle udržitelného rozvoje do všech politik a iniciativ EU; očekává, že EU bude plnit své závazky týkající se těchto cílů;“
2.část„zdůrazňuje rovněž, že prohlášení o evropském pilíři sociálních práv a závazek EU a členských států, že zajistí více sociální Evropu, by mělo být podpořeno odpovídajícími finančními prostředky;“
3.část:„domnívá se, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným VFR výrazně navýšeny a měly by dosáhnout co nejdříve, nejpozději do roku 2027, dosáhnout 30 %;“
ALDE:
pn.23
1.část„dále zdůrazňuje, že EU musí jednat v souladu se svými mezinárodními závazky a měla by přestat dotovat výdaje, které jsou škodlivé pro životní prostředí;“
2.část„vyzývá Komisi, aby v příštím víceletém finančním rámci zrušila veškeré přímé výdaje z rozpočtu EU spojené s jaderným průmyslem, fosilním palivem, asfaltem a obranou;“
§ 40
1.část„poukazuje na význam rezervy na pomoc při mimořádných událostech, která umožňuje rychle reagovat na konkrétní požadavky pomoci třetích zemí v souvislosti s nepředvídatelnými událostmi, a zdůrazňuje její mimořádný význam ve stávajícím kontextu; požaduje výrazné navýšení finančních prostředků pro tuto rezervu“
2.část„a vyčlenění ročních rozpočtových prostředků až do výše 1 miliardy EUR ročně“;
§ 41
1.část„poukazuje zejména na významné uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU s cílem poskytnout pomoc v řadě závažných přírodních katastrof se značnými rozpočtovými důsledky; zdůrazňuje rovněž pozitivní dopad tohoto nástroje na veřejné mínění; navrhuje posílení jeho finančního krytí“
2.část„a vyčlenění ročních rozpočtových prostředků ve výši 1 miliardy EUR;“
§ 71
1.část„domnívá se, že by struktura VFR měla lépe zviditelnit politické a rozpočtové priority EU pro evropské občany, a požaduje jasnější prezentaci všech oblastí výdajů EU;“
2.část„je přesvědčen, že by se měly náležitě zohlednit hlavní pilíře budoucích výdajů EU uvedené v tomto usnesení;“
§ 88
1.částcelé znění kromě slov: „a byly posíleny“
2.částtato slova
§ 90
1.část„považuje za nanejvýš důležité, aby bylo financování politiky soudržnosti po roce 2020 pro země EU-27 zachováno ve stálých cenách alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020;“
2.část„zdůrazňuje, že by jedním z parametrů přidělování finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti měl zůstat HDP, ale domnívá se, že by ho měla doplnit řada sociálních, environmentálních a demografických ukazatelů s cílem lépe zohlednit nové typy nerovností mezi regiony EU a v rámci nich ve všech členských státech; podporuje také, aby v novém programovém období přetrvaly prvky, které politiku soudržnosti ve stávajícím VFR zmodernizovaly a zaměřily na výsledky, tj. tematická koncentrace, předběžné podmínky, rámec výkonnosti a vazba na správu ekonomických záležitostí;“
§ 101
1.částcelé znění kromě slov: „podporovat zaručené příjmy zemědělců a“ a „a tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje“
2.část„podporovat zaručené příjmy zemědělců a“
3.část:„a tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje“
§ 102
1.částcelé znění kromě slov: „finanční a právní“
2.část„finanční a právní“
§ 103
1.částcelé znění kromě slov: „dostatečný“ a „aby byla v současném VFR přinejmenším zachována úroveň finančních prostředků určených na odvětví rybolovu a,“
2.část„dostatečný“
3.část:„aby byla v současném VFR přinejmenším zachována úroveň finančních prostředků určených na odvětví rybolovu a,“
GUE/NGL, ALDE:
§ 8
1.část„vyzývá proto k soustavné podpoře stávajících politik, zejména dlouhodobých politik EU zakotvených ve Smlouvách,“
2.část„a sice společné zemědělské a rybářské politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto politiky přináší občanům EU hmatatelné výhody Evropského projektu; odmítá jakýkoli pokus o zpětné převedení těchto politik na vnitrostátní úroveň, poněvadž by se tím nezmenšilo ani finanční zatížení daňových poplatníků a spotřebitelů, ani nedosáhlo lepších výsledků, ba naopak by to bránilo růstu, solidaritě a fungování jednotného trhu a současně prohlubovalo nerovnosti a rozdíly mezi jednotlivými územími a hospodářskými odvětvími;“ kromě slov „a fungování jednotného trhu“
3.část:„a fungování jednotného trhu“
ECR, ALDE:
§ 50
1.část„je si vědom toho, že by dosažení evropské přidané hodnoty mělo být jednou z hlavních zásad, kterými se řídí orgány EU při rozhodování o druhu výdajů v příštím VFR; poukazuje nicméně na existenci různých výkladů tohoto pojmu a požaduje jednotnou, jasnou a snadno srozumitelnou definici“
2.část„příslušných kritérií“
3.část:„se zohledněním územních specifik“
4.část:„a, je-li to možné, se zahrnutím měřitelných ukazatelů výkonu“
5.část:„varuje před jakýmkoli pokusem použít tuto definici ke zpochybnění významu politik a programů EU na základě čistě kvantitativních nebo krátkodobých ekonomických úvah;“
Různé
Pozměňovací návrh 57 byl zrušen.

 10. Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

Zpráva: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
za § 116GUE/NGLJH-63, 600, 10
za § 217GUE/NGL-
za § 518GUE/NGLJH-214, 465, 15
51ALDEJH-105, 519, 64
§ 61ZS&D-
§ 753ALDEJH+534, 127, 36
§ 843ENFJH-140, 539, 14
za § 819GUE/NGL-
za § 920GUE/NGLJH-79, 602, 18
§ 1241ENFJH-91, 564, 35
za § 1521GUE/NGLJH-81, 583, 30
§ 1744ENF-
§ 1845ENFJH-145, 524, 21
za § 2022GUE/NGLJH-78, 594, 20
za § 2123GUE/NGLJH-54, 610, 24
§ 2224GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1+
2/JH+519, 150, 26
§ 2342ENFJH-41, 618, 36
§původní zněníJH+480, 120, 97
§ 242S&D-
25GUE/NGL-
za § 2426GUE/NGLEH-138, 540, 15
27GUE/NGL-
28GUE/NGL-
§ 253S&DJH-280, 404, 14
29GUE/NGL-
§ 2746ENFJH-115, 554, 27
za § 2747ENFJH-79, 594, 18
§ 2930GUE/NGL-
§ 3531GUE/NGLJH-107, 564, 29
§ 375EFDDJH-58, 577, 54
§původní zněníJH+462, 174, 59
§ 406EFDDJH-138, 514, 40
§ 4132GUE/NGL-
za § 4133GUE/NGL-
§ 427ZEFDDJH-158, 502, 36
§původní zněnídílč.
1/JH+460, 180, 52
2/JH+445, 180, 48
§ 438ZEFDDJH-139, 527, 27
49PPE, ALDE+
§ 459EFDDJH-151, 517, 22
za § 4534GUE/NGL-
35GUE/NGLEH-73, 543, 72
§ 4610ZEFDDJH-154, 508, 21
za § 4836GUE/NGLJH-115, 503, 74
§ 5011ZEFDDJH-122, 544, 24
4S&DEH-269, 412, 13
§ 5112ZEFDDJH-135, 530, 25
za § 5337GUE/NGL-
§ 5413ZEFDDJH-153, 530, 12
38GUE/NGL-
§ 5514ZEFDDJH-161, 505, 27
39GUE/NGL-
§původní zněnídílč.
1/JH+439, 207, 47
2+
3/JH+487, 177, 29
§ 5615ZEFDDJH-151, 536, 8
za § 5640GUE/NGL-
§ 57§původní zněníodděl.+
§ 60§původní zněnídílč.
1+
2/JH+553, 123, 16
3/JH+607, 25, 40
§ 6550PPE, S&D, ALDE+
hlasování: usnesení (celé znění)JH+442, 166, 88
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, § 22 (2. část), 42, 55 (1., 3. část), 60 (1., 2. část)
S&D:pn.3
ENF:pn.41, 42, 43, 45, 46, 47, § 37
ECR:§ 23
PPE:pn.51
ALDE:pn.51, 53
GUE/NGL:pn.16, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 36
Žádosti o oddělené hlasování
EFDD:§ 57
Žádosti o dílčí hlasování
EFDD:
§ 22
1.částcelé znění kromě slov: „umožnit financování vyšších výdajů EU v rámci VFR na období po roce 2020“
2.částtato slova
§ 42
1.část„žádá Komisi, aby s přihlédnutím k závěrům přezkumu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob předložila návrh na vytvoření nového vlastního zdroje rozpočtu Unie, který bude vypočítán na základě příjmů členských států plynoucích ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob;“
2.část„je nakloněn stanovení jednotné sazby odvodů z příjmů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jež budou vybírány jako vlastní zdroj; domnívá se, že by takovýto systém mohl EU poskytovat významné a stabilní příjmy při omezených správních nákladech;“
§ 55
1.část„vyzývá k tomu, aby byl jako nový vlastní zdroj EU zvážen odvod významného podílu příjmů z dražeb ETS od fáze 4 (2021) dále;“
2.část„připomíná, že tato možnost byla prodiskutována ve Skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a výslovně ji také navrhuje Komise ve svém sdělení ze dne 14. února 2018 nazvaném „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“ (COM(2018)0098);“
3.část:„vyzývá zároveň k tomu, aby byl jako nový vlastní zdroj rozpočtu EU zaveden pohraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem, jenž by měl rovněž vést k zajištění rovných podmínek v mezinárodním obchodu a k omezení přesouvání výroby do zahraničí a současně internalizovat náklady spojené se změnou klimatu do cen dováženého zboží;“
§ 60
1.částcelé znění kromě slov: „hlavní složkou rozpočtových příjmů EU“ a „daň, kterou platí zaměstnanci EU ze svých platů;“
2.část„hlavní složkou rozpočtových příjmů EU“
3.část:„daň, kterou platí zaměstnanci EU ze svých platů;“
RůznéPozměňovací návrhy 48 a 52 byly vzaty zpět.

 11. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 

Zpráva: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 112ENFJH-85, 574, 18
§ 31EFDDJH-150, 478, 51
§původní zněníodděl.+
§ 4§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 52EFDDJH-123, 504, 63
§původní zněnídílč.
1+
2+
za § 514EFDDJH-95, 552, 45
§ 85Verts/ALE-
§ 96Verts/ALE-
§ 1015EFDDJH-62, 573, 54
§ 1110EFDDJH-23, 642, 21
§ 1211EFDDJH-70, 595, 10
§ 1416EFDDJH-84, 528, 75
§ 167Verts/ALEJH-140, 478, 65
§ 1817EFDDJH-102, 544, 38
§ 218Verts/ALE-
§ 2218EFDDJH-58, 608, 24
za § 263EFDDJH-171, 494, 14
9Verts/ALEJH+373, 284, 31
za odův. E4Verts/ALE-
odův. G13EFDDJH-71, 569, 52
hlasování: usnesení (celé znění)JH+544, 141, 2
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Verts/ALE:pn.7, 9
ENF:pn.12
Žádosti o oddělené hlasování
EFDD, ALDE:§ 3
Žádosti o dílčí hlasování
EFDD:
§ 4
1.částcelé znění kromě slov: „veřejné a“
2.částtato slova
§ 5
1.částcelé znění kromě slova: „veřejných“
2.částtoto slovo

 12. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

Zpráva: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
za § 23S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
JH+377, 275, 27
§ 3§původní zněnídílč.
1+
2/EH+353, 327, 6
za § 34S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
JH-300, 364, 13
za § 65Verts/ALEEH-282, 396, 8
§ 7§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
za § 76S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
JH-302, 366, 12
§ 147S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
JH-284, 372, 17
§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 17§původní zněníodděl./EH-318, 323, 28
za § 408S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
JH-305, 351, 15
§ 442ENF-
§ 48§původní zněnídílč.
1+
2+
za odův. D1ENFJH-84, 584, 7
hlasování: usnesení (celé znění)JH+330, 292, 29
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.1
S&D:pn.3, 4, 6, 7, 8
Žádosti o oddělené hlasování
PPE, ALDE:§ 17
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
§ 3
1.částcelé znění kromě slov: „vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci platných pravidel Paktu o stabilitě a růstu vytvořily prostor pro veřejné sociální investice a aby v nezbytných případech více investovaly do sociální infrastruktury a podporovaly nejvíce zasažené subjekty, a tak řádně řešily otázku nerovnosti, zejména pomocí systémů sociálního zabezpečení, které poskytují adekvátní a dobře cílenou podporu příjmů;“
2.částtato slova
ALDE:
§ 7
1.částcelé znění kromě slov: „legislativy“ a „a finančních nástrojů“
2.část„legislativy“
3.část:„a finančních nástrojů“
§ 14
1.částcelé znění kromě slov: „nad hranicí chudoby“
2.částtato slova
§ 48
1.částcelé znění kromě slov: „zvýšila prostředky pro ESF, aby“
2.částtato slova
Poslední aktualizace: 5. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí