Index 
Notulen
PDF 950kWORD 56k
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK 

Ontwerpresoluties: B8-0134/2018, B8-0135/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0134/2018 (EFDD)
stemming: resolutie (als geheel)HS-67, 593, 29
Ontwerpresolutie B8-0135/2018
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
na § 13EFDDHS-86, 572, 42
14GUE/NGLHS-186, 490, 20
15GUE/NGLHS-43, 602, 52
na § 34EFDDHS-82, 592, 23
5EFDDHS-74, 576, 41
§ 7§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+596, 79, 24
na § 76EFDDHS-49, 572, 77
na § 816GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLHS-174, 475, 52
na § 1017GUE/NGLHS-152, 507, 43
21GUE/NGLHS-106, 588, 9
§ 11§oorspronkelijke tekstso
1/HS+569, 98, 34
2/HS+586, 85, 30
3+
§ 14, streepje 6§oorspronkelijke tekstso
1-
2+
3-
na § 1522GUE/NGL-
na § 167EFDDHS-64, 577, 62
§ 1723GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+597, 48, 57
2+
3/HS+605, 54, 41
§ 19§oorspronkelijke tekstso
1/HS+599, 84, 21
2/HS+573, 99, 27
§ 2024GUE/NGLHS-104, 566, 33
na § 208EFDDHS-145, 522, 32
§ 2125SGUE/NGL-
na § 2129GUE/NGLHS-71, 578, 56
30GUE/NGLHS-93, 568, 36
§ 2226SGUE/NGLHS-85, 596, 22
9EFDDHS-76, 593, 30
1Verts/ALEHS-95, 549, 59
§ 2327SGUE/NGLHS-74, 566, 65
§ 2428SGUE/NGLHS-80, 605, 15
§ 26§oorspronkelijke tekstHS+611, 56, 30
§ 32§oorspronkelijke tekstso
1/HS+623, 64, 16
2/HS-75, 617, 7
3/HS-94, 598, 6
4/HS-74, 588, 17
na § 3210EFDDHS-67, 594, 43
§ 34§oorspronkelijke tekstHS+635, 33, 35
§ 45§oorspronkelijke tekstHS+606, 78, 17
na § 4918GUE/NGLHS-144, 536, 24
§ 50§oorspronkelijke tekstHS+538, 94, 63
na § 5111EFDDHS-80, 590, 34
§ 52§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+591, 72, 38
na § 5212EFDDHS-81, 582, 43
§ 53§oorspronkelijke tekstHS+599, 84, 18
§ 55§oorspronkelijke tekstHS+548, 81, 73
na § 5513EFDDHS-54, 570, 82
§ 61§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
na overw C2EFDDHS-90, 567, 48
stemming: resolutie (als geheel)HS+544, 110, 51
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendement 1
GUE/NGL:amendementen 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, § 7 (2e deel)
ENF:§§ 26, 32
EFDD:amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, §§ 11 (1e deel, 2e deel), 17 (1e deel, 3e deel), 19, 20, 34, 45, 50, 52 (2e deel), 53, 55, eindstemming (B8‑0135/2018), eindstemming (B8‑0134/2018)
Verzoeken om aparte stemming
EFDD:§§ 20, 34, 45, 50, 53, 55
Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
§ 14, streepje 6
1e deel"aangezien verschillen in regelgeving een belemmering kunnen vormen voor goede handelsbetrekkingen en aanzienlijke lasten zullen opleveren zowel voor importeurs als voor exporteurs, moet onderhandeld worden over regels inzake"
2e deel"samenwerking en coherentie op regelgevingsgebied, met bijzondere aandacht voor kmo's en met inachtneming van het vrijwillige karakter van samenwerking op regelgevingsgebied en van het recht op regulering in het algemeen belang, waarbij eraan moet worden herinnerd dat de bepalingen over samenwerking op regelgevingsgebied in een handelsovereenkomst geen perfecte kopie kunnen zijn van de regels die de vlotte handel mogelijk maken die het gevolg is van lidmaatschap van de interne markt;" zonder de woorden "en coherentie"
3e deel"en coherentie"
§ 32
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "kan", "mate van" (voor "toegang tot de interne markt") en "het niveau van" (voor "toegang voor EU-vaartuigen")
2e deel"kan"
3e deel"mate van" (voor "toegang tot de interne markt")
4e deel"het niveau van" (voor "toegang voor EU-vaartuigen")
§ 61
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "dat het voornamelijk aan het VK is om te proberen een regeling vast te stellen met de derde landen waarmee een overeenkomst van kracht is, als het de gevolgen van de bestaande overeenkomsten ten aanzien van het VK wil behouden, en"
2e deeldeze woorden
GUE/NGL
§ 7
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en ook de rol van het VK als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en lid van de NAVO," en "in alle vier voornoemde pijlers"
2e deeldeze woorden
EFDD:
§ 11
1e deel"herhaalt dat het Britse lidmaatschap van de interne markt en de douane-unie de beste oplossing zou zijn zowel voor het VK als voor de EU-27 en de enige die kan zorgen voor duurzame vlotte handel en een volledig behoud van de voordelen van onze economische betrekkingen;"
2e deel"herinnert eraan dat deelname aan de interne markt volledige naleving vereist van de vier vrijheden en opname van de desbetreffende EU-wetgeving, een gelijk speelveld, inclusief regels inzake mededinging en overheidssteun, bindende jurisprudentie van het HvJ-EU en bijdragen aan de EU-begroting; merkt op dat een douane-unie tarifaire belemmeringen en een aantal douanecontroles wegneemt, maar naleving vereist van het EU-handelsbeleid en een gemeenschappelijke buitengrens;"
3e deel"neemt er kennis van dat de regering van het VK nog steeds zowel de interne markt als de douane-unie uitsluit;"
§ 17
1e deel"onderstreept het feit dat vertrek uit de interne markt ertoe zou leiden dat het VK zowel het paspoortrecht voor financiële diensten zou verliezen als de mogelijkheid filialen te openen in de EU onder toezicht van het VK;"
2e deel"herinnert eraan dat de EU-wetgeving voorziet in de mogelijkheid om op sommige gebieden de voorschriften van derde landen te beschouwen als gelijkwaardig, op basis van een evenredige en risicogerichte benadering, en neemt kennis van het feit dat momenteel werkzaamheden op wetgevingsgebied worden verricht en dat de Commissie weldra voorstellen op dit gebied zal indienen; benadrukt het feit dat besluiten over gelijkwaardigheid altijd een unilateraal karakter hebben;"
3e deel"benadrukt ook het feit dat, om financiële stabiliteit en volledige naleving van de EU-regelgeving en -normen en de toepassing hiervan te garanderen, een prudentiële uitzonderingsbepaling en beperkingen van de grensoverschrijdende verlening van financiële diensten een gebruikelijk kenmerk van vrijhandelsovereenkomsten zijn;"
§ 19
1e deel"herinnert eraan dat het actuele standpunt van het VK en de elementen die het momenteel onbespreekbaar acht, zouden leiden tot douanecontroles en verificaties die gevolgen zouden hebben voor de mondiale toeleveringsketens en productieprocessen, zelfs als tarifaire belemmeringen kunnen worden vermeden;"
2e deel"onderstreept het feit dat het belangrijk is dat er een hoog niveau van afstemming is tussen de gemeenschappelijke btw-ruimte van de EU en het VK; is van mening dat fiscale aangelegenheden in elk nieuw akkoord tussen het VK en de EU moeten worden opgenomen, om te zorgen voor maximale samenwerking tussen de EU en het VK en de van het VK afhankelijke gebieden op het gebied van vennootschapsbelasting;"
§ 52
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "een levenslang recht van de EU-burgers die onder het ontwerpterugtrekkingsakkoord vallen om terug te keren naar het VK,"
2e deeldeze woorden

 2. Statistieken van het spoorvervoer ***I 

Verslag: Karima Delli (A8-0038/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+648, 11, 31

 3. Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: benoeming van Luis de GuindosGeh.S+

 4. Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I 

Verslag: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendement van de bevoegde commissie1commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+651, 4, 48

 5. Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I 

Verslag: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-2commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+570, 108, 25

 6. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang 

Ontwerpresolutie: B8-0136/2018 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0136/2018
(Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, e.a.)
stemming: resolutie (als geheel)HS-177, 485, 36
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:eindstemming
Diversen
Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Bas Eickhout, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Yannick Jadot en Reinhard Bütikofer (Verts/ALE‑Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0136/2018.

 7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear 

Verslag: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+607, 86, 8

 8. Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Goedkeuring zonder stemming

 9. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 

Verslag: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 2144SEFDDHS-156, 536, 13
§ 366GUE/NGL-
22Verts/ALE-
na § 367GUE/NGLHS-60, 587, 53
68GUE/NGL-
69GUE/NGL-
§ 4145EFDD-
70GUE/NGL-
§ 571GUE/NGL-
146EFDD-
na § 572GUE/NGL-
73GUE/NGL-
§ 6§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
na § 623Verts/ALEso
1/HS-237, 441, 24
2/HS-149, 527, 19
74GUE/NGLHS-186, 476, 37
§ 78ENFHS-128, 563, 8
147EFDDHS-119, 556, 21
§oorspronkelijke tekstas+
na § 741ALDEHS-262, 380, 54
§ 8148EFDDHS-116, 560, 26
75GUE/NGL-
24Verts/ALEES-162, 527, 7
42ALDE-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
na § 876GUE/NGLHS-82, 524, 97
§ 977GUE/NGL-
na § 978GUE/NGL-
79GUE/NGL-
80GUE/NGL-
§ 1081SGUE/NGL-
§ 10, streepje 325Verts/ALE-
na § 109ENFHS-151, 543, 8
§ 1182GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstas+
§ 12§oorspronkelijke tekstas+
§ 13149EFDDHS-128, 557, 18
1EFDD-
83GUE/NGL-
§ 1413SENF-
84GUE/NGL-
na § 1485GUE/NGLHS-55, 584, 67
86GUE/NGLHS-42, 595, 57
§ 1514S =
150S =
ENF
EFDD
HS-132, 543, 28
87GUE/NGL-
na § 1688GUE/NGLHS-209, 485, 9
89GUE/NGL-
§ 17151SEFDDHS-139, 558, 7
na § 1943ALDE-
90GUE/NGLHS-172, 502, 31
§ 2244ALDE-
na § 2291GUE/NGL-
§ 23§oorspronkelijke tekstas+
§ 2692GUE/NGL-
§ 2793GUE/NGL-
§ 30152EFDDHS-91, 593, 21
§ 3915S =
153S =
ENF
EFDD
-
§ 4016SENF-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 41§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 4217SENF-
94GUE/NGL-
§ 4318SENF-
§ 45154EFDD-
§ 46155EFDD-
§ 47156EFDDHS-120, 556, 25
§ 48157EFDDHS-143, 546, 11
§oorspronkelijke tekstas+
§ 49158SEFDDHS-120, 561, 20
4PPE, S&D, ALDE+
§ 5095GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
4+
5+
§ 5296GUE/NGL-
na § 5397GUE/NGLHS-159, 530, 12
§ 54159EFDDHS-116, 561, 23
na § 5698GUE/NGL-
§ 57§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 5999GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 60100GUE/NGL-
§ 66§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 66101GUE/NGL-
102GUE/NGL-
§ 67§oorspronkelijke tekstHS+553, 82, 67
§ 695PPE+
na § 69103GUE/NGLHS-146, 521, 35
§ 71§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 7245SALDE-
§ 72, tabel, rubriek 5105S
+
104
GUE/NGL-
§ 74107SGUE/NGLHS-103, 569, 27
na § 74106GUE/NGL-
108GUE/NGL-
§ 7526Verts/ALE-
§ 7619ENF-
§ 78§oorspronkelijke tekstas/ES+437, 196, 59
§ 8120SENF-
na § 81109GUE/NGL-
§ 82110GUE/NGL-
2EFDD-
na § 82111GUE/NGL-
na § 83112GUE/NGLHS-136, 507, 60
113GUE/NGL-
na § 84114GUE/NGL-
115GUE/NGL-
§ 85116GUE/NGL-
§ 8646ALDE-
27Verts/ALE-
§oorspronkelijke tekstas+
§ 8728Verts/ALE-
§ 8829Verts/ALE-
30Verts/ALEso
1/HS+491, 187, 20
2/HS-96, 570, 22
§oorspronkelijke tekstso
1/HS
2/HS
§ 8931Verts/ALEES-156, 527, 11
§oorspronkelijke tekstHS+564, 111, 19
na § 89117GUE/NGL-
118GUE/NGL-
119GUE/NGL-
§ 9047ALDE-
120GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 90121GUE/NGL-
122GUE/NGL-
§ 91123GUE/NGL-
§ 9332Verts/ALE-
124GUE/NGL-
§ 9433Verts/ALE-
48ALDE-
§ 96160SEFDDHS-151, 527, 22
§ 9849ALDE-
§oorspronkelijke tekstHS+470, 193, 34
§ 99§oorspronkelijke tekstHS+536, 145, 13
na § 99125GUE/NGL-
126GUE/NGL-
na § 10034Verts/ALE-
35Verts/ALEHS-136, 550, 13
§ 10150ALDE-
36Verts/ALEHS-140, 547, 12
127GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
§ 10251ALDE-
37Verts/ALEHS-130, 554, 17
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 102128GUE/NGL-
129GUE/NGL-
§ 10352ALDE-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
na § 103130GUE/NGLHS-97, 588, 15
131GUE/NGL-
na § 104132GUE/NGLHS-110, 562, 29
133GUE/NGL-
§ 105161EFDDHS-73, 569, 58
6PPE+
na § 107134GUE/NGLHS-122, 508, 62
135GUE/NGLHS-132, 540, 13
§ 10953ALDE-
38Verts/ALEHS-173, 480, 40
na § 10954ALDE-
136GUE/NGL-
§ 111137SGUE/NGL-
§ 112§oorspronkelijke tekstHS+570, 106, 24
§ 113138SGUE/NGLHS-209, 444, 42
139GUE/NGLHS-87, 510, 95
162EFDDHS-121, 546, 26
39Verts/ALEHS-102, 537, 47
na § 113140GUE/NGL-
§ 114141SGUE/NGLHS-94, 580, 24
163EFDD-
na § 114142GUE/NGLHS-68, 607, 20
§ 1163EFDD-
164EFDD-
na § 11610ENFHS-121, 555, 16
§ 11711ENFHS-132, 548, 6
na § 117165EFDDHS-141, 531, 19
§ 118166EFDD-
§ 119167SEFDDHS-160, 527, 10
12ENFHS-93, 561, 31
§ 120143GUE/NGL-
na § 12755ALDEHS-140, 480, 76
56ALDEHS+515, 96, 74
§ 130168EFDDHS-207, 484, 9
§oorspronkelijke tekstHS+455, 232, 11
na visum 1158GUE/NGL-
overw A59GUE/NGL-
overw B7ENF-
na overw C60GUE/NGL-
61GUE/NGL-
na overw D21Verts/ALEHS-193, 487, 18
40ALDE-
62GUE/NGL-
63GUE/NGL-
64GUE/NGLHS-107, 534, 51
65GUE/NGL-
stemming: resolutie (als geheel)HS+458, 177, 62
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendementen 21, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 39
ENF:amendementen 8, 9, 10, 11, 12, § 99
GUE/NGL:amendementen 64, 67, 74, 76, 85, 86, 88, 90, 97, 103, 107, 112, 130, 132, 134, 135, 138, 139, 141, 142, §§ 67, 88, 89, 112
ECR:amendement 41, §§ 98, 130
ALDE:amendementen 41, 55, 56
EFDD:amendementen 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 168
Verzoeken om aparte stemming
EFDD:§§ 7, 11, 12, 48
ALDE:§§ 23, 78, 86, 98
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 30
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "ten minste"
2e deeldeze woorden
EFDD:
§ 57
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme en"
2e deeldeze woorden
§ 59
1e deel"herinnert daarom eens te meer aan zijn vaste standpunt dat het Europees Ontwikkelingsfonds samen met andere instrumenten buiten het MFK moet worden geïntegreerd in de Uniebegroting om de legitimiteit van de begroting te versterken en het ontwikkelingsbeleid van de Unie doelmatiger en doeltreffender te maken; benadrukt evenwel dat de respectieve financiële middelen moeten worden toegevoegd aan de vastgestelde MFK-plafonds, zodat de budgettering van die instrumenten geen negatieve gevolgen heeft voor de financiering ervan, noch voor andere beleidsmaatregelen en programma's van de EU;"
2e deel"is in beginsel ingenomen met het voorstel om het Europees stabiliteitsmechanisme in de financiën van de Unie op te nemen in de vorm van een Europees Monetair Fonds, onverminderd het toekomstige ontwerp daarvan;"
§ 66
1e deel"benadrukt dat de EU-begroting beschikt over een breed scala aan instrumenten voor de financiering van activiteiten op EU-niveau, die in twee categorieën kunnen worden ingedeeld, te weten enerzijds subsidies en anderzijds financieringsinstrumenten in de vorm van garanties, leningen, risicodeling en aandelenfinanciering;"
2e deel"wijst ook op het Europees Fonds voor strategische investeringen, dat tot doel heeft, ter aanvulling van beperkte financiering. particulier en publiek kapitaal in de hele EU aan te trekken voor projecten op voor de EU-economie belangrijke gebieden;"
GUE/NGL
§ 6
1e deel"wijst erop dat de EU haar toezegging gestand moet doen om als voorloper te fungeren bij de tenuitvoerlegging van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's), die een globaal stappenplan bieden om te komen tot meer duurzame, rechtvaardige en welvarende samenlevingen binnen de mogelijkheden van onze planeet; onderstreept dat het volgende MFK moet aansluiten bij de SDG's; stelt het op prijs dat de Commissie heeft toegezegd de SDG's in alle EU-beleidslijnen en -initiatieven te zullen integreren; verwacht van de EU dat zij haar verbintenissen met betrekking tot die doelstellingen nakomt;"
2e deel"benadrukt verder dat de officiële bekendmaking van de Europese pijler van sociale rechten en de toezegging van de EU en de lidstaten om een socialer Europa te garanderen, moeten worden gesteund in de vorm van passende financiële middelen;"
3e deel"is van mening dat op grond van de Overeenkomst van Parijs de klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk moet worden opgetrokken ten opzichte van het huidige MFK en zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % moeten liggen;"
ALDE:
amendement 23
1e deel"benadrukt voorts dat de EU consistent moet zijn ten aanzien van haar internationale verplichtingen en moet stoppen met de subsidiëring van uitgaven die schadelijk zijn voor het klimaat;"
2e deel"dringt er bij de Commissie op aan alle rechtstreekse uitgaven in verband met kernenergie, fossiele brandstoffen, asfalt en defensie uit de EU-begroting in het kader van het volgende MFK te beëindigen;"
§ 40
1e deel"wijst erop dat de reserve voor noodhulp bestemd is om snel te kunnen inspelen op specifieke hulpbehoeften van derde landen in verband met onvoorziene gebeurtenissen, en benadrukt het buitengewone belang ervan in de huidige omstandigheden; dringt aan op een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen van deze reserve"
2e deel"tot een jaarlijkse toewijzing van 1 miljard EUR;"
§ 41
1e deel"wijst met name op de aanzienlijke beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU om bijstand te verlenen bij een aantal ernstige natuurrampen met grote gevolgen voor de begroting; benadrukt ook de positieve impact van dit instrument op de publieke opinie; stelt voor de financiële middelen van dit fonds te verhogen"
2e deel"tot een jaarlijkse toewijzing van 1 miljard EUR;"
§ 71
1e deel"is van mening dat de structuur van het MFK de politieke en begrotingsprioriteiten van de EU beter zichtbaar moet maken voor de Europese burgers, en dringt aan op een duidelijkere presentatie van de EU-uitgaven op alle gebieden;"
2e deel"is ervan overtuigd dat de hoofdpijlers van de toekomstige EU-uitgaven die in deze resolutie worden geschetst, als zodanig uit de verf moeten komen;"
§ 88
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en uitbreiding"
2e deeldeze woorden
§ 90
1e deel"acht het van het grootste belang dat het financieringsniveau van het cohesiebeleid voor de EU-27 na 2020 ten minste wordt gehandhaafd op het niveau van de begroting voor 2014-2020 tegen constante prijzen;"
2e deel"benadrukt dat het bbp een van de parameters moet blijven voor de toewijzing van middelen in het kader van het cohesiebeleid, maar is van mening dat dit moet worden aangevuld met een reeks sociale, milieu- en demografische indicatoren om beter rekening te houden met nieuwe vormen van ongelijkheid tussen en binnen regio's in alle lidstaten; is bovendien voorstander van handhaving in de nieuwe programmeringsperiode van de elementen die het cohesiebeleid in het huidige MFK moderner en meer resultaatgericht hebben gemaakt, namelijk de thematische concentratie, de ex-antevoorwaarden, het prestatiekader en de koppeling met economische governance;"
§ 101
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de boeren een verzekerd inkomen te garanderen en" en "en dat het voornamelijk op EU-niveau wordt gefinancierd, dus niet via nationale uitgaven"
2e deel"de boeren een verzekerd inkomen te garanderen en"
3e deel"en dat het voornamelijk op EU-niveau wordt gefinancierd, dus niet via nationale uitgaven;"
§ 102
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "financiële en juridische"
2e deel"financiële en juridische"
§ 103
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "omvangrijk," en "de omvang van de kredieten voor de visserijsector in het huidige MFK op zijn minst te handhaven en"
2e deel"omvangrijk,"
3e deel"de omvang van de kredieten voor de visserijsector in het huidige MFK op zijn minst te handhaven en"
GUE/NGL, ALDE:
§ 8
1e deel"dringt daarom aan op voortdurende steun voor bestaand beleid, in het bijzonder de gevestigde en in de Verdragen verankerde EU-beleidsgebieden,"
2e deel"met name het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en het cohesiebeleid, aangezien de EU-burgers dankzij dit beleid van de concrete voordelen van het Europese project kunnen profiteren; verwerpt elke poging om deze beleidsgebieden opnieuw te nationaliseren, aangezien dit de financiële lasten voor de belastingbetaler en de consument niet zou verlagen noch tot betere resultaten zou leiden, maar in plaats daarvan de groei, de solidariteit en de werking van de eengemaakte markt zou belemmeren en de verschillen en de ongelijkheid tussen regio's en economische sectoren zou doen toenemen; is voornemens voor de EU-27 hetzelfde financieringsniveau voor deze beleidsgebieden te waarborgen in de volgende programmeringsperiode, en tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan verder te verbeteren en de bijbehorende procedures te vereenvoudigen;" zonder de woorden "en de werking van de eengemaakte markt"
3e deel"en de werking van de eengemaakte markt"
ECR, ALDE:
§ 50
1e deel"erkent dat het verwezenlijken van Europese meerwaarde een van de grondbeginselen moet zijn bij de besluitvorming van de EU-instellingen over de aard van de uitgaven in het volgende MFK; wijst evenwel op het bestaan van uiteenlopende interpretaties van het concept en dringt aan op één duidelijke en gemakkelijk te begrijpen definitie"
2e deel"van de relevante criteria,"
3e deel"waarin territoriale kenmerken moeten worden meegenomen"
4e deel"en die, waar mogelijk, meetbare prestatie-indicatoren moeten omvatten;"
5e deel"waarschuwt voor pogingen om een dergelijke definitie te gebruiken om louter op basis van kwantitatieve of kortzichtige economische overwegingen de relevantie van het beleid en de programma's van de EU in twijfel te trekken;"
Diversen
Amendement 57 is geannuleerd.

 10. Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie 

Verslag: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 116GUE/NGLHS-63, 600, 10
na § 217GUE/NGL-
na § 518GUE/NGLHS-214, 465, 15
51ALDEHS-105, 519, 64
§ 61SS&D-
§ 753ALDEHS+534, 127, 36
§ 843ENFHS-140, 539, 14
na § 819GUE/NGL-
na § 920GUE/NGLHS-79, 602, 18
§ 1241ENFHS-91, 564, 35
na § 1521GUE/NGLHS-81, 583, 30
§ 1744ENF-
§ 1845ENFHS-145, 524, 21
na § 2022GUE/NGLHS-78, 594, 20
na § 2123GUE/NGLHS-54, 610, 24
§ 2224GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+519, 150, 26
§ 2342ENFHS-41, 618, 36
§oorspronkelijke tekstHS+480, 120, 97
§ 242S&D-
25GUE/NGL-
na § 2426GUE/NGLES-138, 540, 15
27GUE/NGL-
28GUE/NGL-
§ 253S&DHS-280, 404, 14
29GUE/NGL-
§ 2746ENFHS-115, 554, 27
na § 2747ENFHS-79, 594, 18
§ 2930GUE/NGL-
§ 3531GUE/NGLHS-107, 564, 29
§ 375EFDDHS-58, 577, 54
§oorspronkelijke tekstHS+462, 174, 59
§ 406EFDDHS-138, 514, 40
§ 4132GUE/NGL-
na § 4133GUE/NGL-
§ 427SEFDDHS-158, 502, 36
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+460, 180, 52
2/HS+445, 180, 48
§ 438SEFDDHS-139, 527, 27
49PPE, ALDE+
§ 459EFDDHS-151, 517, 22
na § 4534GUE/NGL-
35GUE/NGLES-73, 543, 72
§ 4610SEFDDHS-154, 508, 21
na § 4836GUE/NGLHS-115, 503, 74
§ 5011SEFDDHS-122, 544, 24
4S&DES-269, 412, 13
§ 5112SEFDDHS-135, 530, 25
na § 5337GUE/NGL-
§ 5413SEFDDHS-153, 530, 12
38GUE/NGL-
§ 5514SEFDDHS-161, 505, 27
39GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+439, 207, 47
2+
3/HS+487, 177, 29
§ 5615SEFDDHS-151, 536, 8
na § 5640GUE/NGL-
§ 57§oorspronkelijke tekstas+
§ 60§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+553, 123, 16
3/HS+607, 25, 40
§ 6550PPE, S&D, ALDE+
stemming: resolutie (als geheel)HS+442, 166, 88
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, §§ 22 (2e deel), 42, 55 (1e deel, 3e deel), 60 (1e deel, 2e deel)
S&D:amendement 3
ENF:amendementen 41, 42, 43, 45, 46, 47, § 37
ECR:§ 23
PPE:amendement 51
ALDE:amendementen 51, 53
GUE/NGL:amendementen 16, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 36
Verzoeken om aparte stemming
EFDD:§ 57
Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
§ 22
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "het mogelijk maken om in het kader van het MFK voor de periode na 2020 een hoger uitgavenpeil van de EU te financieren"
2e deeldeze woorden
§ 42
1e deel"verzoekt de Commissie om, voortbouwend op de conclusies van de evaluatie van de CCCTB-richtlijn, de invoering van een nieuwe eigenmiddelenbron voor de begroting van de Unie voor te stellen die berekend wordt op basis van de ontvangsten van de lidstaten uit de CCCTB;"
2e deel"is voorstander van de vaststelling van een uniform heffingstarief op de ontvangsten uit de CCCTB, die als eigenmiddelenbron moet worden geïnd; is van mening dat een dergelijk systeem aanzienlijke en stabiele ontvangsten voor de EU zou opleveren tegen beperkte administratieve kosten;"
§ 55
1e deel"vraagt dat een groot deel van de inkomsten uit ETS-veilingen vanaf fase 4 (2021) wordt beschouwd als een nieuwe eigenmiddelenbron van de EU;"
2e deel"herinnert eraan dat deze optie is besproken in de Groep op hoog niveau en expliciet door de Commissie wordt voorgesteld in haar mededeling van 14 februari 2018 getiteld "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020" (COM(2018) 98);"
3e deel"verzoekt daarnaast om invoering van een grenscorrectietaks voor koolstof als nieuwe eigenmiddelenbron voor de EU-begroting, wat er ook toe moet leiden dat er een gelijk speelveld ontstaat in de internationale handel en dat er minder productieverplaatsingen plaatsvinden doordat de kosten van de klimaatverandering geïnternaliseerd worden in de prijs van ingevoerde goederen;"
§ 60
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "het belangrijkste onderdeel van de ontvangsten van de EU-begroting" en "door het personeel van de EU betaalde loonbelasting"
2e deel"het belangrijkste onderdeel van de ontvangsten van de EU-begroting"
3e deel"door het personeel van de EU betaalde loonbelasting"
Diversen
De amendementen 48 en 52 zijn ingetrokken.

 11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 

Verslag: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 112ENFHS-85, 574, 18
§ 31EFDDHS-150, 478, 51
§oorspronkelijke tekstas+
§ 4§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 52EFDDHS-123, 504, 63
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 514EFDDHS-95, 552, 45
§ 85Verts/ALE-
§ 96Verts/ALE-
§ 1015EFDDHS-62, 573, 54
§ 1110EFDDHS-23, 642, 21
§ 1211EFDDHS-70, 595, 10
§ 1416EFDDHS-84, 528, 75
§ 167Verts/ALEHS-140, 478, 65
§ 1817EFDDHS-102, 544, 38
§ 218Verts/ALE-
§ 2218EFDDHS-58, 608, 24
na § 263EFDDHS-171, 494, 14
9Verts/ALEHS+373, 284, 31
na overw E4Verts/ALE-
overw G13EFDDHS-71, 569, 52
stemming: resolutie (als geheel)HS+544, 141, 2
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Verts/ALE:amendementen 7, 9
ENF:amendement 12
Verzoeken om aparte stemming
EFDD, ALDE:§ 3
Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
§ 4
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en overheids-"
2e deeldeze woorden
§ 5
1e deelgehele tekst zonder het woorddeel: "overheids-" (eerste gebruik van dat woorddeel)
2e deeldit woorddeel

 12. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

Verslag: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 23S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
HS+377, 275, 27
§ 3§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+353, 327, 6
na § 34S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
HS-300, 364, 13
na § 65Verts/ALEES-282, 396, 8
§ 7§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
na § 76S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
HS-302, 366, 12
§ 147S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
HS-284, 372, 17
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 17§oorspronkelijke tekstas/ES-318, 323, 28
na § 408S&D, GUE/NGL,
Verts/ALE
HS-305, 351, 15
§ 442ENF-
§ 48§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na overw D1ENFHS-84, 584, 7
stemming: resolutie (als geheel)HS+330, 292, 29
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendement 1
S&D:amendementen 3, 4, 6, 7, 8
Verzoeken om aparte stemming
PPE, ALDE:§ 17
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 3
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "verzoekt de lidstaten en de Commissie, binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact, meer ruimte te bieden voor sociale overheidsinvesteringen en, waar nodig, meer te investeren in sociale infrastructuur en ondersteuning voor degenen die het ergst getroffen zijn, om ongelijkheid correct aan te pakken, met name via systemen voor sociale bescherming die adequate en goedgerichte inkomenssteun verlenen;"
2e deeldeze woorden
ALDE:
§ 7
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "wetgeving" en "en financiële instrumenten"
2e deel"wetgeving"
3e deel"en financiële instrumenten"
§ 14
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "boven de armoedegrens"
2e deeldeze woorden
§ 48
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de middelen voor het Europees Sociaal Fonds worden verhoogd, ter"
2e deeldeze woorden
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid