Показалец 
Протокол
PDF 340kWORD 93k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 4.Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (гласуване)
  8.2.Статистиката за железопътния транспорт (член 150 от Правилника за дейността) ***I (гласуване)
  8.3.Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка (член 150 от Правилника за дейността) * (гласуване)
  8.4.Мерки за борба с нюкасълската болест ***I (гласуване)
  8.5.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***I (гласуване)
  8.6.Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (гласуване)
  8.7.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  8.9.Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (гласуване)
  8.10.Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (гласуване)
  8.11.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (гласуване)
  8.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (разискване по актуални въпроси)
 14.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова (разискване)
 15.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * - Обща основа за облагане с корпоративен данък * (разискване)
 16.Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (разискване)
 17.Корпоративна социална отговорност (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (разискване)
 20.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) ***I (разискване)
 21.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране *** - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 23.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 24.Трансфери на бюджетни кредити
 25.Внесени документи
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка
 Приложение 2 - Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.31 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението на Малдивските острови (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно положението на Малдивските острови (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно положението на Малдивските острови (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek et Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението на Малдивските острови (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно положението на Малдивските острови (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee et Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно положението на Малдивските острови (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението на Малдивските острови (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Wajid Khan, от името на групата S&D, относно положението на Малдивските острови (B8-0176/2018).

II.   Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek et Notis Marias, от името на групата ECR, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Ana Gomes, от името на групата S&D, относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (B8-0164/2018).

III.   „Убийства от милосърдие“ в Уганда (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias et Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно „убийствата от милосърдие“ в Уганда (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно „убийствата от милосърдие“ в Уганда (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina et Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно „убийствата от милосърдие“ в Уганда (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно „убийствата от милосърдие“ в Уганда (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, относно евтаназията в Уганда (B8-0173/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 12 март 2018 г. (точка 7 от протокола от 12.3.2018 г).

Следователно комисиите IMCO, CULT и ECON могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


4. Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия (разискване)

Изявление на Комисията: Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявлението.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange и Edouard Martin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly и José Blanco López.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 10.06 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.07 ч.


6. Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа (2018/2576(RSP))

Председателят направи кратко въведение, за да представи разискването и да обясни процедурата с привличане на вниманието по електронен път („catch the eye“ по електронен път).

Изказаха се: Антонио Коща (министър-председател на Португалия) и Жан-Клод Юнкер (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Jiří Payne, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Reinhard Bütikofer относно изказването на предходния оратор и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

Изказа се Антонио Коща.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (председателят обясни процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“)), Maria João Rodrigues относно следваната процедура (председателят направи уточнения) и Carlos Zorrinho.

Изказа се Антонио Коща.

Изказа се João Ferreira относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Разискването приключи.


7. Искане за снемане на имунитет

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Georgios Kyrtsos във връзка с образувано наказателно производство срещу него от страна на Първоинстанционния съд на Атина.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0134/2018 и B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0134/2018

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0135/2018

Приема се (P8_TA(2018)0069)

Изказвания

Изказа се, преди гласуването, Xabier Benito Ziluaga относно гласуването относно „Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес“ (точка 8.6 от протокола от 14.3.2018 г).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


8.2. Статистиката за железопътния транспорт (член 150 от Правилника за дейността) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0070)


8.3. Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка (член 150 от Правилника за дейността) * (гласуване)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.3.2018 г)

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛУИС ДЕ ГИНДОС

Приема се (P8_TA(2018)0071)

Изказвания

Преди гласуването, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, за да поиска отлагане на гласуването въз основа на член 1920, параграф 4 от Правилника за дейността, Brian Hayes против искането, и Pervenche Berès.

С електронно гласуване (199 гласа „за“, 481 гласа „против“, 20 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.


8.4. Мерки за борба с нюкасълската болест ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0072)


8.5. Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0073)


8.6. Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Michèle Rivasi, Philippe Lamberts и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli и Marco Zullo в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


8.7. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0074)


8.8. Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами (2018/2579(RSO))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗБЯГВАНЕТО НА ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ

Обявено за одобрено (приложение 2 от протокола от 14.3.2018 г)


8.9. Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (гласуване)

Доклад относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. [2017/2052(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0075)


8.10. Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [2017/2053(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0076)


8.11. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (гласуване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. [2017/2226(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0077)


8.12. Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. [2017/2260(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0078)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Момчил Неков, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó и Daniel Hannan

Доклад Jan Olbrycht и Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor и Stanislav Polčák

Доклад Gérard Deprez и Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei и Notis Marias

Доклад Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato и Monica Macovei

Доклад Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato и Notis Marias.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.09 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.04 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (разискване по актуални въпроси)

Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (2018/2627(RSP))

Изказа се Helga Stevens, за да направи въведение към разискването, предложено от групата ECR.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Емил Радев, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho и Michał Boni.

Изказаха се: Julian King и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


14. Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова (2018/2628(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ivan Štefanec, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, и Marco Valli, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Dominique Bilde, от името на групата ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jaromír Štětina, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, David Casa и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech и Michaela Šojdrová.

Изказаха се: Julian King и Моника Панайотова.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


15. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * - Обща основа за облагане с корпоративен данък * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure и Paul Tang представиха своите доклади.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказа се Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Hugues Bayet, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Sander Loones, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sander Loones, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Diane James, независима, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo и Luigi Morgano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Ivana Maletić.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure и Paul Tang.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 15.3.2018 г и точка 10.10 от протокола от 15.3.2018 г.


16. Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2018) зададен от Czesław Adam Siekierski и Bernd Lange, от името на комисиите REGI и INTA, към Комисията: Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski и Bernd Lange развиха въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Esther Herranz García, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro и Thomas Waitz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jørn Dohrmann и James Nicholson, от името на групата ECR, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García и Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné и Carlos Iturgaiz, от името на групата PPE, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin и Marco Zullo, от името на групата EFDD, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 15.3.2018 г.


17. Корпоративна социална отговорност (разискване)

Изявление на Комисията: Корпоративна социална отговорност (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Alberto Cirio, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Danuta Jazłowiecka, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward и Michaela Šojdrová.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 15.3.2018 г.


18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следните искания за назначаване:

комисия PETI: Ana Miranda на мястото на Josep-Maria Terricabras

комисия JURI: Heidi Hautala на мястото на Ana Miranda

комисия ITRE: Julia Reda на мястото на Michel Reimon.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


19. „Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по култура и образование. Докладчици: Thomas Mann и Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

Thomas Mann и Светослав Христов Малинов представиха доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka и Emilian Pavel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák и Julie Ward.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Thomas Mann и Светослав Христов Малинов.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 15.3.2018 г.


20. Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis и Julie Ward, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Notis Marias.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.17 от протокола от 15.3.2018 г.


21. Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране *** - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0058/2018)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [2017/2266(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira представи препоръката и доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Verónica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa и Michela Giuffrida.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Tibor Navracsics и João Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 15.3.2018 г и точка 10.5 от протокола от 15.3.2018 г.


22. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с оглед на добавянето на някои прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на медта (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за висока температура на топене (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване за някои електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен материал (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори на основата на планарна матрица (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет) (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на алуминия (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на критериите за допустимост за подпомагане на коноп съгласно схемата за основно плащане и някои изисквания към доброволно обвързаното с производството подпомагане (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 февруари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Първоначален срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 януари 2018 г. по искане на водещата комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


23. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - срок: 2 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - срок: 7 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - срок: 3 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - срок: 10 май 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011, отнасящо се за автоматично потвърждаване на валидността на издадени в ЕС свидетелства за летателна правоспособност и отнасящо се за обучението за излитане и кацане (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - срок: 6 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Директива на Комисията за поправка на текста на немски език на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - срок: 9 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 във връзка с разпоредбите за изпитването чрез преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) и изискванията за издаване на одобрение на типа за универсален обхват на използваните горива (universal fuel range) (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - срок: 13 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


24. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 01/2018 и DEC 03/2018 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 и член 179 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетен кредит на Европейската комисия DEC 03/2018 - Раздел III - Комисия


25. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарните комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - комисия ENVI - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 618.460/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.34 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Приложение 1 - Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 2 - Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

CS05

Специална комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

(45 членове)

Постоянни членове

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност