Seznam 
Zápis
PDF 303kWORD 89k
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Hlasování
  8.1.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (hlasování)
  8.2.Statistika železniční dopravy (článek 150 jednacího řádu) ***I (hlasování)
  8.3.Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)
  8.4.Opatření pro tlumení newcastleské choroby ***I (hlasování)
  8.5.Makrofinanční pomoc pro Gruzii ***I (hlasování)
  8.6.Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (hlasování)
  8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.8.Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  8.9.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (hlasování)
  8.10.Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (hlasování)
  8.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (hlasování)
  8.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)
 14.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (rozprava)
 15.Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * – Společný základ daně z příjmů právnických osob * (rozprava)
 16.Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)
 17.Sociální odpovědnost podniků (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (rozprava)
 20.Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (rozprava)
 21.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** – Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 23.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 24.Převody prostředků
 25.Předložení dokumentů
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky
 Příloha 2 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:31.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace na Maledivách (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o situaci na Maledivách (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o situaci na Maledivách (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci na Maledivách (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o situaci na Maledivách (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o situaci na Maledivách (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci na Maledivách (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Wajid Khan za skupinu S&D o situaci na Maledivách (B8-0176/2018).

II.   Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Notis Marias za skupinu ECR o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Ana Gomes za skupinu S&D o zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případu nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0164/2018).

III.   Zabíjení „z milosti“ v Ugandě (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias a Branislav Škripek za skupinu ECR o „zabíjení z milosti“ v Ugandě (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o „zabíjení z milosti“ v Ugandě (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o „zabíjení z milosti“ v Ugandě (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o „zabíjení z milosti“ v Ugandě (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Josef Weidenholzer za skupinu S&D o „zabíjení z milosti“ v Ugandě (B8-0173/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 12. března 2018 (bod 7 zápisu ze dne 12.3.2018).

Výbory IMCO, CULT a ECON tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


4. Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange a Edouard Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly a José Blanco López.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:06.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:07.


6. Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (2018/2576(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl a vysvětlil, jak bude probíhat elektronické přihlášení se o slovo.

Vystoupili António Costa (portugalský premiér) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Jiří Payne za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Reinhard Bütikofer k vystoupení předchozího řečníka, a Georgios Epitideios – nezařazený poslanec.

Vystoupil António Costa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (předseda vysvětlil postup pro elektronické přihlášení se o slovo), Maria João Rodrigues k použitému postupu (předseda poskytl upřesnění) a Carlos Zorrinho.

Vystoupil António Costa.

Vystoupil João Ferreira k vedení rozpravy (předseda poskytl upřesnění).

Rozprava skončila.


7. Žádost o zbavení imunity

Příslušné řecké orgány předaly v rámci trestního řízení, které proti němu zahájil soud prvního stupně v Aténách, žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0134/2018 a B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B8-0134/2018

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0135/2018

přijat (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Před hlasováním Xabier Benito Ziluaga k hlasování o námitce vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (bod 8.6 zápisu ze dne 14.3.2018).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


8.2. Statistika železniční dopravy (článek 150 jednacího řádu) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy (přepracované znění) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0038/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0070)


8.3. Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)

Zpráva o doporučení Rady týkajícím se jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.3.2018)

JMENOVÁNÍ LUISE DE GUINDOSE

přijat (P8_TA(2018)0071)

Vystoupení

Před hlasováním Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, aby v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu požádal o odložení hlasování, Brian Hayes proti žádosti a Pervenche Berès.

Parlament žádost zamítl EH (199 pro, 481 proti, 20 zdržení se).


8.4. Opatření pro tlumení newcastleské choroby ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0072)


8.5. Makrofinanční pomoc pro Gruzii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0073)


8.6. Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Michèle Rivasi, Philippe Lamberts a Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli a Marco Zullo, o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


8.7. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německa – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0074)


8.8. Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)

Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (2018/2579(RSO))

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

JMENOVITÉ SLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ TRESTNÉ ČINY, VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÝM POVINNOSTEM A DAŇOVÉ ÚNIKY

prohlášen za schválený (příloha 2 zápisu ze dne 14.3.2018)


8.9. Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (hlasování)

Zpráva o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 [2017/2052(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (hlasování)

Zpráva o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie [2017/2053(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0076)


8.11. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0077)


8.12. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 [2017/2260(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0078)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó a Daniel Hannan

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor a Stanislav Polčák

zpráva Gérard Deprez a Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Notis Marias

zpráva Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato a Monica Macovei

zpráva Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato a Notis Marias.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:09.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:04.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)

Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (2018/2627(RSP))

Vystoupila Helga Stevens, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina ECR.

Vystoupili: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho a Michał Boni.

Vystoupili: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


14. Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ivan Štefanec za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, a Marco Valli za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Dominique Bilde za skupinu ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, David Casa a Heinz K. Becker.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech a Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Julian King a Monika Panayotova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


15. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * – Společný základ daně z příjmů právnických osob * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure a Paul Tang uvedli zprávy.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupila Evelyn Regner (zpravodajka výboru JURI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Hugues Bayet za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Sander Loones za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sander Loones, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Diane James, nezařazená, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo a Luigi Morgano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ivana Maletić.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure a Paul Tang.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 15.3.2018 a bod 10.10 zápisu ze dne 15.3.2018.


16. Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2018), kterou pokládají Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange za výbory REGI a INTA Komisi: Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange rozvinuli otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Esther Herranz García za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Jørn Dohrmann za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro a Thomas Waitz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Soledad Cabezón Ruiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jørn Dohrmann a James Nicholson za skupinu ECR o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné a Carlos Iturgaiz za skupinu PPE o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin a Marco Zullo za skupinu EFDD o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o opatření Spojených států amerických ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE o opatřeních ze strany Spojených států, která se vztahují k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 15.3.2018.


17. Sociální odpovědnost podniků (rozprava)

Prohlášení Komise: Sociální odpovědnost podniků (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Alberto Cirio za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Danuta Jazłowiecka, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati a Ramón Jáuregui Atondo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 15.3.2018.


18. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE následující žádosti o jmenování:

výbor PETI: Ana Miranda, kterou je nahrazen Josep-Maria Terricabras

výbor JURI: Heidi Hautala, kterou je nahrazena Ana Miranda

výbor ITRE: Julia Reda, kterou je nahrazen Michel Reimon.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


19. Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov uvedli zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka a Emilian Pavel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák a Julie Ward.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 15.3.2018.


20. Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis a Julie Ward za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Notis Marias.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.17 zápisu ze dne 15.3.2018.


21. Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** – Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0058/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu [2017/2266(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Tibor Navracsics a João Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 15.3.2018 a bod 10.5 zápisu ze dne 15.3.2018.


22. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2018

předáno příslušnému výboru: LIBE

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. března 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. února 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. března 2018

předáno příslušnému výboru: JURI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. března 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Původní lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro stanovení postupů, jimiž by se operace s nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetí zemi vyňaly z kapitálových požadavků pro riziko CVA (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. ledna 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


23. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - lhůta: 2. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - lhůta: 7. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - lhůta: 3. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - lhůta: 10. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - lhůta: 6. června 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- směrnice Komise, kterou se opravuje německé znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - lhůta: 9. června 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - lhůta: 13. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI


24. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 01/2018 a DEC 03/2018 - oddíl III - Komise

Rozpočtový výbor se v souladu s články 27 a 179 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 03/2018 - oddíl III - Komise


25. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Komisí

- Návrh na převod prostředků DEC 04/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 618.460/OJJE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Příloha 1 – Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Příloha 2 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

CS05

Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

(45 členové)

Stálí členové

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí