Indeks 
Protokol
PDF 305kWORD 88k
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (forhandling)
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (afstemning)
  
8.2.Statistik over jernbanetransport (forretningsordenens artikel 150) ***I (afstemning)
  
8.3.Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)
  
8.4.Fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease ***I (afstemning)
  
8.5.Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I (afstemning)
  
8.6.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (afstemning)
  
8.7.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.8.Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (afstemning)
  
8.9.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (afstemning)
  
8.10.Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (afstemning)
  
8.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)
  
8.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (forhandling)
 15.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * - Fælles selskabsskattegrundlag * (forhandling)
 16.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (forhandling)
 17.Virksomhedernes sociale ansvar (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (forhandling)
 20.Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (forhandling)
 21.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** - Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 23.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 24.Bevillingsoverførsler
 25.Modtagne dokumenter
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank
 Bilag 2 - Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.31.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Maldiverne (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel et Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek et Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee et Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Wajid Khan, for S&D-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-0176/2018).

II.   Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek et Notis Marias, for ECR-Gruppen, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel et Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Ana Gomes, for S&D-Gruppen, om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (B8-0164/2018).

III.   Medlidenhedsdrab i Uganda (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias et Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om medlidenhedsdrab i Uganda (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om medlidenhedsdrab i Uganda (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina et Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om aktiv dødshjælp i Uganda (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om medlidenhedsdrab i Uganda (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen, om medlidenhedsdrab i Uganda (B8-0173/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 12. marts 2018 (punkt 7 i protokollen af 12.3.2018).

IMCO, CULT og ECON havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.


4. USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) foretog redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange og Edouard Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly og José Blanco López.

Talere: Cecilia Malmström og Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 10.06)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.07.


6. Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (2018/2576(RSP))

Formanden gav en kort indledning for at præsentere forhandlingen og forklare den elektroniske catch-the-eye-procedure.

Talere: António Costa (Portugals premierminister) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Jiří Payne for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Reinhard Bütikofer om den foregående talers indlæg, og Georgios Epitideios, løsgænger.

Indlæg af António Costa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Formanden forklarede catch-the-eye-proceduren, Maria João Rodrigues om den fulgte procedure (Formanden gav præciserende oplysninger) og Carlos Zorrinho.

Indlæg af António Costa.

Indlæg af João Ferreira om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Anmodning om ophævelse af immunitet

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet i forbindelse med den straffesag, der var blevet indledt mod ham af retten i første instans i Athen.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0134/2018 og B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0134/2018

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0135/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Indlæg, inden afstemningen, af Xabier Benito Ziluaga om afstemningen om Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (punkt 8.6 i protokollen af 14.3.2018).

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


8.2. Statistik over jernbanetransport (forretningsordenens artikel 150) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0070)


8.3. Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)

Betænkning om Rådets indstilling om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.3.2018)

UDNÆVNELSE AF LUIS DE GUINDOS

Vedtaget (P8_TA(2018)0071)

Indlæg

Inden afstemningen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen for i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190, stk. 4, at anmode om udsættelse af afstemningen, Brian Hayes imod anmodningen, og Pervenche Berès.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (199 for, 481 imod, 20 hverken/eller).


8.4. Fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0072)


8.5. Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0073)


8.6. Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (afstemning)

Forslag til beslutning forelagt af Michèle Rivasi, Philippe Lamberts og Ska Keller, for Verts/ALE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli og Marco Zullo, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


8.7. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0074)


8.8. Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (afstemning)

Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (2018/2579(RSO))

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

SAMMENSÆTNING AF DET SÆRLIGE UDVALG OM ØKONOMISK KRIMINALITET, SKATTEUNDDRAGELSE OG SKATTEUNDGÅELSE

Erklæret godkendt (Bilag 2 i protokollen af 14.3.2018)


8.9. Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (afstemning)

Betænkning om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (afstemning)

Betænkning om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [2017/2053(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0076)


8.11. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2226(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0077)


8.12. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2260(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0078)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó og Daniel Hannan

Betænkning: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor og Stanislav Polčák

Betænkning: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei og Notis Marias

Betænkning: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato og Monica Macovei

Betænkning: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato og Notis Marias.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.09.)

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.04.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (debat om et aktuelt spørgsmål)

Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (2018/2627(RSP))

Indlæg af Helga Stevens for at indlede debatten, som var foreslået af ECR-Gruppen.

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho og Michał Boni.

Talere: Julian King og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, og Marco Valli for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, David Casa og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech og Michaela Šojdrová.

Talere: Julian King og Monika Panayotova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


15. Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * - Fælles selskabsskattegrundlag * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure og Paul Tang forelagde betænkningerne.

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra JURI).

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Hugues Bayet for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Sander Loones for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sander Loones, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Diane James, , løsgænger, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo og Luigi Morgano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Ivana Maletić.

Talere: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure og Paul Tang.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 15.3.2018 og punkt 10.10 i protokollen af 15.3.2018.


16. USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000006/2018) af Czesław Adam Siekierski og Bernd Lange, for REGI og INTA, til Kommissionen: USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski og Bernd Lange begrundede forespørgslen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Esther Herranz García for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Michel Dantin, Paolo De Castro og Thomas Waitz.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Jørn Dohrmann og James Nicholson for ECR-Gruppen, om De Forenede Staters angreb på EU's landbrugsstøtte og principperne for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med konflikten om spanske oliven (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García og Alessia Maria Mosca, for S&D-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné og Carlos Iturgaiz, for PPE-Gruppen, om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin og Marco Zullo for EFDD-Gruppen, on the US attack on EU farm support under the CAP (in the context of Spanish olives) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz og Izaskun Bilbao Barandica, for ALDE-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende med spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 15.3.2018.


17. Virksomhedernes sociale ansvar (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Alberto Cirio for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Danuta Jazłowiecka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 15.3.2018.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

PETI: Ana Miranda i stedet for Josep-Maria Terricabras

JURI: Heidi Hautala i stedet for Ana Miranda Paz

ITRE: Julia Reda i stedet for Michel Reimon.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


19. Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov forelagde betænkningen

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka og Emilian Pavel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák og Julie Ward.

Talere: Cecilia Malmström, Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 15.3.2018.


20. Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis og Julie Ward for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Notis Marias.

Talere: Tibor Navracsics og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.17 i protokollen af 15.3.2018.


21. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** - Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartneraftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0058/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [2017/2266(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Verónica Lope Fontagné for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa og Michela Giuffrida.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Tibor Navracsics og João Ferreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 15.3.2018 og punkt 10.5 i protokollen af 15.3.2018.


22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2018

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i kobber (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens Delegerede Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for visse elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas eller keramik (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til lodning af gennempletterede huller i skiveformede og "planar array" flerlags keramiske kondensatorer (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår støtteberettigelseskriterierne for hamp i henhold til grundbetalingsordningen og visse krav i forbindelse med frivillig koblet støtte (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. februar 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. marts 2018

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2018

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (C(2018)01392 2018/2636(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2018

henvist til kor. udv. TRAN

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I C(2017)08320 - 2017/3020(DEA)

Oprindelig frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 mned på Europa-Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for procedurerne for udelukkelse af transaktioner med ikke-finansielle modparter etableret i et tredjeland fra kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. januar 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv: ECON


23. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - frist: 2. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - frist: 7. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - frist: 3. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - frist: 10. maj 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår automatisk godkendelse af EU-flyvebesætningscertifikater og start- og landingstræning (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - frist: 6. juni 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens direktiv om berigtigelse af den tyske udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - frist: 9. juni 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til bestemmelser for prøvning ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) og krav vedrørende brændstofuafhængig typegodkendelse (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - frist: 13. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI


24. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 01/2018 og DEC 03/2018 - Sektion III - Kommissionen

I overensstemmelse med artikel 27 og artikel 179 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 03/2018 - Sektion III - Kommissionen


25. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget::

1) fra Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 04/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 618.460/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Bilag 1 - Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 2 - Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

CS05

Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

(45 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik