Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 339kWORD 96k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (ψηφοφορία)
  8.2.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) ***I (ψηφοφορία)
  8.3.Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 150 του Κανονισμού) * (ψηφοφορία)
  8.4.Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I (ψηφοφορία)
  8.5.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ψηφοφορία)
  8.7.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)
  8.9.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  8.10.Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)
  8.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 14.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová (συζήτηση)
 15.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * - Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (συζήτηση)
 16.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (συζήτηση)
 17.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (συζήτηση)
 21.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 2 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.31.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Κατάσταση στις Μαλδίβες (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0168/2018

—   Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0169/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0171/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ramón Luis Valcárcel Siso και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0172/2018

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Τάκης Χατζηγεωργίου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0174/2018

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0175/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-0176/2018).

II.   Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0159/2018

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ramón Luis Valcárcel Siso και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0160/2018

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0161/2018

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συλλήψεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0162/2018

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0163/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως την περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (B8-0164/2018).

III.   Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Νότης Μαριάς και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (B8-0165/2018

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ramón Luis Valcárcel Siso και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (B8-0166/2018

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (B8-0167/2018

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (B8-0170/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (B8-0173/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2018 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2018).

Οι επιτροπές IMCO, CULT και ECON ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


4. Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange και Edouard Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Γεώργιος Επιτήδειος, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Seán Kelly και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.06.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


5. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.07.


6. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2576(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισήγηση για να παρουσιάσει τη συζήτηση και να εξηγήσει την ηλεκτρονική διαδικασία "catch the eye".

Παρεμβαίνουν οι António Costa (πρωθυπουργός της Πορτογαλίας) και Jean-Claude Juncker Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jiří Payne, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Reinhard Bütikofer σχετικά με την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή, και Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο António Costa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Ο Πρόεδρος εξηγεί τη διαδικασία "catch the eye"), Maria João Rodrigues σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις) και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνει ο António Costa.

Παρεμβαίνει ο João Ferreira επί της διεξαγωγής της συζητήσεως (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου στο πλαίσιο ποινικής δίωξης εις βάρος του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0134/2018 και B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0134/2018

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0135/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Παρεμβαίνει πριν από την ψηφοφορία, Xabier Benito Ziluaga επί της ψηφοφορίας σχετικά με την Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


8.2. Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0070)


8.3. Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 150 του Κανονισμού) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LUIS DE GUINDOS

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0071)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, με βάση το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, Brian Hayes κατά του αιτήματος αυτού, και Pervenche Berès.

Με ΗΨ (199 υπέρ, 481 κατά, 20 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


8.4. Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0072)


8.5. Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0073)


8.6. Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Michèle Rivasi, Philippe Lamberts και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli και Marco Zullo, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


8.7. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0074)


8.8. Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)

Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2579(RSO))

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018)


8.9. Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 [2017/2052(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0075)


8.10. Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2017/2053(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Gérard Deprez και Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0076)


8.11. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 [2017/2226(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0077)


8.12. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 [2017/2260(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0078)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó και Daniel Hannan

Έκθεση Jan Olbrycht και Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor και Stanislav Polčák

Έκθεση Gérard Deprez και Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei και Νότης Μαριάς

Έκθεση Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato και Monica Macovei

Έκθεση Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato και Νότης Μαριάς.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.09.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος


11. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.04.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων

Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες (2018/2627(RSP))

Παρεμβαίνει η Helga Stevens η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Νότης Μαριάς, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho και Michał Boni.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Στέλιος Κούλογλου, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, David Casa και Heinz K. Becker.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Γεώργιος Επιτήδειος, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Monika Panayotova.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


15. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * - Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0050/2018)

Οι Alain Lamassoure και Paul Tang παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sander Loones, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo και Luigi Morgano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Alain Lamassoure και Paul Tang.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018 και σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


16. Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000006/2018) που κατέθεσαν οι Czesław Adam Siekierski και Bernd Lange, εξ ονόματος των επιτροπών REGI και INTA, προς την Επιτροπή: Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Οι Czesław Adam Siekierski και Bernd Lange αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro και Thomas Waitz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jørn Dohrmann και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné και Carlos Iturgaiz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018

—   Tiziana Beghin και Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018

—   Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


17. Εταιρική κοινωνική ευθύνη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Alberto Cirio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Danuta Jazłowiecka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή PETI: Ana Miranda αντί Josep-Maria Terricabras

επιτροπή JURI: Heidi Hautala αντί Ana Miranda

επιτροπή ITRE: Julia Reda αντί Michel Reimon.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Οι Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka και Emilian Pavel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


20. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Γιώργος Γραμματικάκης και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


21. Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0058/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [2017/2266(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0055/2018)

Ο João Ferreira παρουσιάζει τις τη σύσταση και τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Verónica Lope Fontagné, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και João Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018 και σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


22. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ορισμένων πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο των διαβαθμισμένων ουσιών (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Kατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων χαλκού (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα υψηλής θερμοκρασίας τήξης (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για ορισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κεραμικό (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τον μόλυβδο σε συγκολλητικά κράματα για ετερογενή συγκόλληση σε μηχανικά κατεργασμένες δισκοειδείς και επίπεδες συστοιχίες διάτρητων κεραμικών πολυστρωματικών πυκνωτών (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε μεταλλοκεραμικούς πυκνωτές ποτενσιομέτρων (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Φερβουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων αλουμινίου (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων χάλυβα (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για στήριξη στην παραγωγή κάνναβης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 της Επιτροπής (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 5 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (EΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 9 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1158/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 της Επιτροπής (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Αρχική προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας με αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες εξαίρεσης συναλλαγών με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα από την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Ιανουαρίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


23. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - προθεσμία: 2 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - προθεσμία: 7 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/776 της Επιτροπής (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - προθεσμία: 3 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - προθεσμία: 10 Μαΐου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά την αυτόματη επικύρωση των ενωσιακών αδειών πληρώματος πτήσης και την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - προθεσμία: 6 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία της Επιτροπής για τη διόρθωση της γερμανικής γλωσσικής έκδοσης της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - προθεσμία: 9 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 όσον αφορά τις διατάξεις για τον έλεγχο μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) και τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου για συνήθη κλίμακα καυσίμων (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - προθεσμία: 13 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


24. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ότι εγκρίθηκαν οι μεταφορές πιστώσεων DEC 01/2018 και DEC 03/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 179 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 03/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή


25. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 618.460/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Μαριάς, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Χουντής, Χρυσόγονος, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Χατζηγεωργίου, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Κούλογλου, Κούνεβα, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Παπαδημούλης, Pimenta Lopes, Σακοράφα, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Συλικιώτης, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Επιτήδειος, Φουντούλης, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Rebega, Saryusz-Wolski, Συναδινός, Voigt, Woolfe, Ζαριανόπουλος

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Χριστοφόρου, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Κεφαλογιάννης, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κύρτσος, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Ζαγοράκης, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Ανδρουλάκης, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Γραμματικάκης, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Καϊλή, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Μαυρίδης, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Παράρτηµα 2 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

CS05

Επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

(45 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου