Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 305kWORD 88k
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 4.USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Hääletused
  
8.1.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (hääletus)
  
8.2.Raudteeveo statistika (kodukorra artikkel 150) ***I (hääletus)
  
8.3.Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)
  
8.4.Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks ***I (hääletus)
  
8.5.Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***I (hääletus)
  
8.6.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ELi ühishuviprojektide loend (hääletus)
  
8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.8.Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  
8.9.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (hääletus)
  
8.10.Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (hääletus)
  
8.11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
8.12.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele (temaatiline arutelu)
 14.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (arutelu)
 15.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * - Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (arutelu)
 16.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (arutelu)
 17.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (arutelu)
 20.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (arutelu)
 21.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** - ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine
 25.Esitatud dokumendid
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine
 2. lisa - Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.31.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Maldiividel (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Maldiividel (B8-0176/2018).

II.   Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel inimõiguste kaitsjate vahistamise kohta Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtumi kohta (B8-0164/2018).

III.   Halastustapmised Ugandas (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel halastustapmiste kohta Ugandas (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel halastustapmiste kohta Ugandas (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel halastustapmiste kohta Ugandas (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel halastustapmiste kohta Ugandas (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel halastustapmiste kohta Ugandas (B8-0173/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 12. märtsi 2018. aasta protokollis (12.3.2018 protokolli punkt 7) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

IMCO, CULT- ja ECON-komisjon võisid seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


4. USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)

Komisjoni avaldus: USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) tegid avalduse.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange ja Edouard Martin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly ja José Blanco López.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 10.06.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.07.


6. Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (arutelu)

Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (2018/2576(RSP))

President tegi lühikese sissejuhatuse arutelu tutvustamiseks ja selgitas elektroonilist eelneva registreerimiseta sõnavõttude korda.

Sõna võtsid António Costa (Portugali peaminister) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jiří Payne fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Reinhard Bütikofer eelmise kõneleja sõnavõtu kohta ja Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis António Costa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (president selgitas eelneva registeerimiseta sõnavõttude korda), Maria João Rodrigues järgitava korra teemal (president andis selgitusi) ja Carlos Zorrinho.

Sõna võttis António Costa.

Sõna võttis João Ferreira arutelu läbiviimise kohta (president andis selgutusi).

Arutelu lõpetati.


7. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad asutused on edastanud Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse seoses tema vastu Ateena esimese astme kohtus algatatud kriminaalmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0134/2018 ja B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0134/2018

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0135/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Enne hääletust võttis sõna Xabier Benito Ziluaga hääletuse kohta, mis käsitleb vastuväidet komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (14.3.2018 protokollipunkt 8.6).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


8.2. Raudteeveo statistika (kodukorra artikkel 150) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0070)


8.3. Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga asepresident [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.3.2018 protokollilisa 1)

LUIS DE GUINDOSE AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0071)

Sõnavõtud

Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel enne hääletust, et taotleda kodukorra artikli 190 lõike 4 kohaselt hääletuse edasilükkamist, Brian Hayes, kes oli selle taotluse vastu, ja Pervenche Berès.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (199 poolt, 481 vastu, erapooletuid 20).


8.4. Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0072)


8.5. Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0073)


8.6. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ELi ühishuviprojektide loend (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Michèle Rivasi, Philippe Lamberts ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli ja Marco Zullo vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 komisjoni delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0074)


8.8. Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)

Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (2018/2579(RSO))

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

FINANTSKURITEGUSID, MAKSUSTAMISE VÄLTIMIST JA MAKSUDEST KÕRVALEHOIDUMIST KÄSITLEVA ERIKOMISJONI NIMELINE KOOSSEIS

Heaks kiidetud (14.3.2018 protokollilisa 2)


8.9. Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (hääletus)

Raport järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta [2017/2052(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0075)


8.10. Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (hääletus)

Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta [2017/2053(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0076)


8.11. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2017/2226(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0077)


8.12. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2017/2260(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0078)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó ja Daniel Hannan

Raport: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák

Raport: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Notis Marias

Raport: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato ja Monica Macovei

Raport: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato ja Notis Marias.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.09.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident


11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.04.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele (temaatiline arutelu)

Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele (2018/2627(RSP))

Sõna võttis Helga Stevens, et juhatada sisse fraktsiooni ECR pakutud arutelu.

Sõna võtsid Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ja Michał Boni.

Sõna võtsid Julian King ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


14. Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, David Casa ja Heinz K. Becker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Julian King ja Monika Panayotova.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


15. Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * - Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (arutelu)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure ja Paul Tang tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võttis Evelyn Regner (JURI-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sander Loones, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Diane James, fraktsioonilise kuuluvuseta, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo ja Luigi Morgano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Alain Lamassoure ja Paul Tang.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.9 ja 15.3.2018 protokollipunkt 10.10.


16. USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000006/2018), mille esitasid Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange REGI- ja INTA-komisjoni nimel komisjonile: USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange esitasid küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Esther Herranz García fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Michel Dantin, Paolo De Castro ja Thomas Waitz.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Soledad Cabezón Ruiz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jørn Dohrmann ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ja Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ja Carlos Iturgaiz fraktsiooni PPE nimel USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin ja Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.13.


17. Ettevõtja sotsiaalne vastutus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ettevõtja sotsiaalne vastutus (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Danuta Jazłowiecka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward ja Michaela Šojdrová.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.14.


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

PETI-komisjon: Josep-Maria Terricabrasi asemel Ana Miranda

JURI-komisjon: Ana Miranda asemel Heidi Hautala

ITRE-komisjon: Michel Reimoni asemel Julia Reda.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19. Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov tutvustasid raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka ja Emilian Pavel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Julie Ward.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.6.


20. Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Silvia Costa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.17.


21. ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** - ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0058/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping [2017/2266(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja João Ferreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.4 ja 15.3.2018 protokollipunkt 10.5.


22. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses teatavate narkootikumide lähteainete lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist vase legeerelemendina (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist kõrge sulamistemperatuuriga joodistes (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse elektri- ja elektroonikaseadmete komponente, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamilises materjalis (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse jootepliid, millega tehakse joodiseid mitmekihiliste keraamiliste ketas- ja planaarkondensaatorite aukudesse (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist trimmerpotentsiomeetri metallkeraamilistes osades (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist alumiiniumi legeerelemendina (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist terase legeerelemendina (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 kanepi toetuskõlblikkuse kriteeriumite osas ühtse pindalatoetuse kava raames ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega seotud teatavate nõuete osas (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28 veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 I lisa ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1322/2014 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite konstruktsiooni ja üldiste tüübikinnitusnõuete kohandamise osas (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 9. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Vastuväite esitamise esialgne tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 13. detsembrist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu Euroopa Parlamendi taotlusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad menetlusi kolmandas riigis asutatud finantssektoriväliste vastaspooltega tehtavate tehingute väljajätmiseks krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõudest (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. jaanuarist 2018 vastutava komisjoni taotlusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


23. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse komisjoni määrust (EL) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - tähtaeg: 3. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - tähtaeg: 10. mai 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ (juhilubade kohta) saksakeelset versiooni (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - tähtaeg: 9. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 582/2011 mobiilse heitemõõtmissüsteemiga (PEMS) katsetamise eeskirjade ja kütuserühmade universaalse tüübikinnituse nõuete osas (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - tähtaeg: 13. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


24. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone sellest, et on kiidetud heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 01/2018 ja DEC 03/2018 – III jagu – Komisjon

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 03/2018 – III jagu – Komisjon


25. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) komisjoni poolt:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonide poolt:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) – ENVI-komisjon - raportöör: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 618.460/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


1. lisa - Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

Fraktsioonilise kuuluvuseta:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. lisa - Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis

CS05

Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis

(45 liiget)

Täisliikmed

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

Fraktsioonilise kuuluvuseta (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika