Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 310kWORD 88k
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (keskustelu)
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Äänestykset
  8.1.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (äänestys)
  8.2.Rautatieliikenteen tilastot (työjärjestyksen 150 artikla) ***I (äänestys)
  8.3.Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) * (äänestys)
  8.4.Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi ***I (äänestys)
  8.5.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I (äänestys)
  8.6.Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (äänestys)
  8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.8.Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  8.9.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (äänestys)
  8.10.Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (äänestys)
  8.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (äänestys)
  8.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (ajankohtainen keskustelu)
 14.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (keskustelu)
 15.Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja * - Yhteinen yhteisöveropohja * (keskustelu)
 16.Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (keskustelu)
 17.Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet ***I (keskustelu)
 20.Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) ***I (keskustelu)
 21.EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen *** - EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 24.Määrärahojen siirrot
 25.Vastaanotetut asiakirjat
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen
 Liite 2 - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.31.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Malediivien tilanne (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0168/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0169/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0171/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0172/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0174/2018)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0175/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta: Malediivien tilanne (B8-0176/2018).

II.   Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0159/2018)

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0160/2018)

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0161/2018)

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0162/2018)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0163/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta: Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (B8-0164/2018).

III.   Armomurhat Ugandassa (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta: Armomurhat Ugandassa (B8-0165/2018)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta: Armomurhat Ugandassa (B8-0166/2018)

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta: Armomurhat Ugandassa (B8-0167/2018)

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta: Armomurhat Ugandassa (B8-0170/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta: Armomurhat Ugandassa (B8-0173/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 12. maaliskuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.3.2018, kohta 7).

IMCO, CULT- ja ECON-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


4. Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange ja Edouard Martin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly ja José Blanco López.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jyrki Katainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.06.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.07.


6. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (2018/2576(RSP))

Puhemies alusti keskustelun lyhyesti ja selosti, kuinka sähköinen "catch the eye"-menettely toimii.

Puheenvuorot: António Costa (Portugalin pääministeri) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jiří Payne EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer edellisen puhujan puheenvuorosta ja sitoutumaton Georgios Epitideios.

António Costa käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (puhemies selitti, miten "catch the eye" -menettely toimii), Maria João Rodrigues sovelletusta menettelystä (puhemies selvensi asiaa) ja Carlos Zorrinho.

António Costa käytti puheenvuoron.

João Ferreira käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämiseksi Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0134/2018 ja B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0134/2018

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0135/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Puheenvuoro: ennen äänestystä Xabier Benito Ziluaga äänestyksestä , joka toimitetaan asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista annetun komission delegoidun asetuksen vastustamisesta (istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.6).

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


8.2. Rautatieliikenteen tilastot (työjärjestyksen 150 artikla) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0038/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0070)


8.3. Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) * (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittämisestä [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2018 liite 1)

LUIS DE GUINDOSIN NIMITTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0071)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Verts/ALE-ryhmän puolesta Sven Giegold, joka pyysi työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä, Brian Hayes, joka vastusti pyyntöä, ja Pervenche Berès.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (199 puolesta, 481 vastaan, 20 tyhjää).


8.4. Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0072)


8.5. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0073)


8.6. Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka Michèle Rivas, Philippe Lamberts ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli ja Marco Zullo ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


8.7. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0074)


8.8. Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)

Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (2018/2579(RSO))

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

TALOUSRIKOKSIA, VEROPETOKSIA JA VERONKIERTOA KÄSITTELEVÄN ERITYISVALIOKUNNAN KOKOONPANO

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 14.3.2018 liite 2)


8.9. Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (äänestys)

Mietintö seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu [2017/2052(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0075)


8.10. Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta [2017/2053(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0076)


8.11. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 [2017/2226(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0077)


8.12. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2017/2260(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0078)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó ja Daniel Hannan

Mietintö Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák

Mietintö Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Notis Marias

Mietintö Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato ja Monica Macovei

Mietintö Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato ja Notis Marias.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.09.)

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.04.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (ajankohtainen keskustelu)

Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (2018/2627(RSP))

Helga Stevens käytti puheenvuoron alustaakseen ECR-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen).

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ja Michał Boni.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Kateřina Konečná, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, David Casa ja Heinz K. Becker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


15. Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja * - Yhteinen yhteisöveropohja * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure ja Paul Tang esittelivät mietinnöt.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Hugues Bayet, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Lieve Wierinck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sander Loones, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo ja Luigi Morgano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure ja Paul Tang.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.9 ja istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.10.


16. Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2018) Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange REGI- ja INTA-valiokuntien puolesta komissiolle: Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange esittelivät kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Michel Dantin, Paolo De Castro ja Thomas Waitz.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Soledad Cabezón Ruiz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jørn Dohrmann ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018)

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ja Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018)

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ja Carlos Iturgaiz PPE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018)

—   Tiziana Beghin ja Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018)

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018)

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018)

—   Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.13.


17. Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yritysten yhteiskuntavastuu (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Alberto Cirio PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward ja Michaela Šojdrová.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.14.


18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

PETI-valiokunta: Josep-Maria Terricabrasin tilalle Ana Miranda

JURI-valiokunta: Ana Mirandan tilalle Heidi Hautala

ITRE-valiokunta: Michel Reimonin tilalle Julia Reda.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


19. Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov esittelivät mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka ja Emilian Pavel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.6.


20. Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.17.


21. EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen *** - EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0058/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta [2017/2266(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira esitteli suosituksen ja mietinnön.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa ja Michela Giuffrida.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Tibor Navracsics ja João Ferreira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.4 ja istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.5.


22. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen huumausaineiden lähtöaineiden sisällyttämisestä luokiteltujen aineiden luetteloon (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen kuparissa seosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tiettyjä lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa sisältäviä sähkö- ja elektroniikkakomponentteja koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa juotosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen alumiinissa seosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen teräksessä seosaineena käytettävää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta perustukijärjestelmän kattamien hampun tukikelpoisuuskriteerien osalta ja tiettyjen vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien vaatimusten osalta (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteen I ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 muuttamisesta maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon rakennetta koskevien ja yleisten vaatimusten osalta (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 nojalla sekä komission asetusten (EU) N:o 1158/2010 ja (EU) N:o 1169/2010 kumoamisesta (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

vastustamisen alkuperäinen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen teknisten sääntelystandardien osalta, joilla liiketoimet kolmanteen maahan sijoittautuneiden finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa jätetään vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. tammikuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


23. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - määräaika: 2. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja komission asetuksen (EU) 2017/776 oikaisemisesta (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - määräaika: 3. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - määräaika: 10. toukokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksymisestä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY saksankielisen toisinnon oikaisemisesta (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - määräaika: 9. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävää testausta koskevista säännöksistä ja polttoainerajoittamatonta tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - määräaika: 13. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


24. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 01/2018 ja DEC 03/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 ja 179 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 03/2018 – Pääluokka III – Komissio.


25. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 04/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) – ENVI-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 618.460/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Liite 1 - Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Liite 2 - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

CS05

Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

(45 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö