Indeks 
Zapisnik
PDF 310kWORD 88k
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 4.Odluka SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava s portugalskim premijerom Antónijem Costom o budućnosti Europe (rasprava)
 7.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 8.Glasovanje
  8.1.Smjernice za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (glasovanje)
  8.2.Statistika željezničkog prijevoza (članak 150. Poslovnika) ***I (glasovanje)
  8.3.Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)
  8.4.Mjere za kontrolu newcastleske bolesti ***I (glasovanje)
  8.5.Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji ***I (glasovanje)
  8.6.Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (glasovanje)
  8.7.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (glasovanje)
  8.9.Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)
  8.10.Reforma sustava vlastitih sredstava Europske unije (glasovanje)
  8.11.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. (glasovanje)
  8.12.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Međunarodna suradnja u borbi protiv kiberkriminaliteta - prijetnja javnim službama (tematska rasprava)
 14.Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (rasprava)
 15.Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit * - Zajednička osnovica poreza na dobit * (rasprava)
 16.Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (rasprava)
 17.Društveno odgovorno poslovanje (rasprava)
 18.Sastav odbora i izaslanstava
 19.Europass: okvir za vještine i kvalifikacije ***I (rasprava)
 20.Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) ***I (rasprava)
 21.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (rezolucija) (rasprava)
 22.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 23.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 24.Prijenos odobrenih sredstava
 25.Podnošenje dokumenata
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke
 Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:31 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Stanje na Maldivima (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju na Maldivima (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju na Maldivima (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju na Maldivima (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju na Maldivima (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju na Maldivima (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju na Maldivima (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Wajid Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju na Maldivima (B8-0176/2018).

II.   Uhićenja boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno slučaj dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o uhićenju boraca za ljudska prava u Sudanu, posebno o slučaju dobitnika nagrade Saharov Saliha Mahmouda Osmana (B8-0164/2018).

III.   Ubojstva iz samilosti u Ugandi (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ubojstvima iz samilosti u Ugandi (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o ubojstvima iz samilosti u Ugandi (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o ubojstvima iz samilosti u Ugandi (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o ubojstvima iz samilosti u Ugandi (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o ubojstvima iz samilosti u Ugandi (B8-0173/2018).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da od zastupnika ili kubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od ponedjeljka 12. ožujka 2018. (točka 7. zapisnika od 12.3.2018.).

Odbori IMCO, CULT i ECON mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


4. Odluka SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dali su izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, William Dartmouth (grof), u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange i Edouard Martin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly i José Blanco López.

Govorili su: Cecilia Malmström i Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 10:06.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:07 h.


6. Rasprava s portugalskim premijerom Antónijem Costom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s portugalskim premijerom Antónijem Costom o budućnosti Europe (2018/2576(RSP))

Predsjednik je dao kratak uvod u raspravu i objasnio elektronski postupak spontanog javljanja za riječ "catch the eye".

Govorili su: António Costa (portugalski predsjednik vlade) i Jean-Claude Juncker (povjerenik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jiří Payne, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Reinhard Bütikofer o izjavi prethodnog govornika i Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik.

Govorio je António Costa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (predsjednik je objasnio postupak "catch the eye"), Maria João Rodrigues o postupku koji se primjenjuje (predsjednik je dao pojašnjenja) i Carlos Zorrinho.

Govorio je António Costa.

Govorio je João Ferreira o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja).

Rasprava je zaključena.


7. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Grčka nadležna tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Georgiosu Kyrtsosu u okviru kaznenog postupka koji je protiv njega pokrenuo Prvostupanjski sud u Ateni.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Smjernice za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0134/2018 i B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0134/2018

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0135/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Prije glasovanja govorio je Xabier Benito Ziluaga o glasovanju o Prigovoru na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (točka 8.6 zapisnika od 14.3.2018.).

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


8.2. Statistika željezničkog prijevoza (članak 150. Poslovnika) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0070)


8.3. Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika Europske središnje banke [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 14.3.2018.)

IMENOVANJE LUISA DE GUINDOSA

Usvojen (P8_TA(2018)0071)

Govorili su:

Prije glasovanja, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, da bi na temelju članka 190. stavka 4. Poslovnika zatražio odgodu glasovanja, Brian Hayes protiv tog zahtjeva i Pervenche Berès.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (199 za, 481 protiv, 20 uzdržanih) odbio zahtjev.


8.4. Mjere za kontrolu newcastleske bolesti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0072)


8.5. Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0073)


8.6. Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Michèle Rivasi, Philippe Lamberts i Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli i Marco Zullo, u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika, o Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


8.7. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0074)


8.8. Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (glasovanje)

Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (2018/2579(RSO))

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

POIMENIČNI SASTAV POSEBNOG ODBORA ZA FINANCIJSKI KRIMINAL, UTAJU POREZA I IZBJEGAVANJE PLAĆANJA POREZA

Proglašen odobrenim (prilog 2 zapisnika od 14.3.2018.)


8.9. Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)

Izvješće o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. [2017/2052(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma sustava vlastitih sredstava Europske unije (glasovanje)

Izvješće o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije [2017/2053(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0076)


8.11. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. [2017/2226(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0077)


8.12. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. [2017/2260(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0078)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Smjernice za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó i Daniel Hannan

Izvješće: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor i Stanislav Polčák

Izvješće: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei i Notis Marias

Izvješće: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato i Monica Macovei

Izvješće: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato i Notis Marias.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:09 h.)

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:04 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Međunarodna suradnja u borbi protiv kiberkriminaliteta - prijetnja javnim službama (tematska rasprava)

Međunarodna suradnja u borbi protiv kiberkriminaliteta - prijetnja javnim službama (2018/2627(RSP))

Govorila je Helga Stevens kako bi otvorila raspravu koju je predložio Klub zastupnika ECR-a.

Govorili su: Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho i Michał Boni.

Govorili su: Julian King i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


14. Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, i Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Jaromír Štětina, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, David Casa i Heinz K. Becker.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech i Michaela Šojdrová.

Govorili su: Julian King i Monika Panayotova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


15. Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit * - Zajednička osnovica poreza na dobit * (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure i Paul Tang predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorila je Evelyn Regner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI).

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Hugues Bayet, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sander Loones, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo i Luigi Morgano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ivana Maletić.

Govorili su: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure i Paul Tang.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 15.3.2018. i točka 10.10 zapisnika od 15.3.2018..


16. Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000006/2018) koje je postavio Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange, u ime odbora REGI i INTA, Komisiji: Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange obrazložili su pitanje.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Esther Herranz García, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clara Eugenia Aguilera García, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jørn Dohrmann, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Michel Dantin, Paolo De Castro i Thomas Waitz.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Soledad Cabezón Ruiz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Jørn Dohrmann i James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García i Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné i Carlos Iturgaiz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin i Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 15.3.2018..


17. Društveno odgovorno poslovanje (rasprava)

Izjava Komisije: Društveno odgovorno poslovanje (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Alberto Cirio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Danuta Jazłowiecka, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati i Ramón Jáuregui Atondo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward i Michaela Šojdrová.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 15.3.2018..


18. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika Verts/ALE-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor PETI: Ana Miranda umjesto Josep-Marie Terricabrasa

Odbor JURI: Heidi Hautala umjesto Ane Mirande

Odbor ITRE: Julia Reda umjesto Michela Reimona.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


19. Europass: okvir za vještine i kvalifikacije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov predstavili su izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marita Ulvskog, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka i Emilian Pavel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák i Julie Ward.

Govorili su: Cecilia Malmström, Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 15.3.2018..


20. Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa predstavila je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Notis Marias.

Govorili su: Tibor Navracsics i Silvia Costa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.17 zapisnika od 15.3.2018..


21. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0058/2018)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ [2017/2266(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira predstavio je izvješća preporuku i izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su: Verónica Lope Fontagné, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa i Michela Giuffrida.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Tibor Navracsics i João Ferreira.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 15.3.2018. i točka 10.5 zapisnika od 15.3.2018..


22. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge u popis predviđenih tvari (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u bakrenim legurama (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima s visokim temperaturama taljenja (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za lemljenje diskoidalnih i ravnih višeslojnih keramičkih kondenzatora s izvodima (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u aluminijskim legurama (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u čeličnim legurama (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kriterija prihvatljivosti za potporu za konoplju u okviru programa osnovnih plaćanja te određenih zahtjeva u pogledu dobrovoljne proizvodno vezane potpore (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Prilozi Delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1322/2014 s obzirom na prilagodbu zahtjeva za konstrukciju vozila i općih zahtjeva za homologaciju za vozila za poljoprivredu i šumarstvo (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda u vezi sa zahtjevima za sustav upravljanja sigurnošću na temelju Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EU) br. 1158/2010 i (EU) br. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa u tablicu u točki I. Priloga (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Prvotni rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. prosinca 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke za isključivanje transakcija s nefinancijskim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji iz kapitalnih zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. siječnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON


23. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - : 2. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - : 7. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - : 3. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - : 10. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu automatske validacije dozvola Unije za članove letačke posade te osposobljavanja za uzlijetanje i slijetanje (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - : 6. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o ispravku njemačke jezične verzije Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - : 9. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 u pogledu odredaba o ispitivanju prenosivim sustavima za mjerenje emisija (PEMS) i zahtjeva za homologaciju za sve vrste goriva (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - : 13. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


24. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 01/2018 i DEC 03/2018 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 27. i člankom 179. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 03/2018 - dio III. - Komisija.


25. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 04/2018 - dio III. - Komisija (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnih odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) – odbor ENVI - izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 618.460/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:34 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Prilog 1 - Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, Dartmouth (grof), D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

CS05

Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

(45 članova)

Punopravni članovi

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti