Rodyklė 
Protokolas
PDF 307kWORD 90k
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 4.JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (balsavimas)
  
8.2.Geležinkelių transporto statistika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) ***I (balsavimas)
  
8.3.Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) * (balsavimas)
  
8.4.Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemonės ***I (balsavimas)
  
8.5.Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai ***I (balsavimas)
  
8.6.Prieštaravimas Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (balsavimas)
  
8.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)
  
8.9.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (balsavimas)
  
8.10.Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (balsavimas)
  
8.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  
8.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms (diskusija aktualia tema)
 14.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (diskusijos)
 15.Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė *. Bendra pelno mokesčio bazė * (diskusijos)
 16.JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (diskusijos)
 17.Įmonių socialinė atsakomybė (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai ***I (diskusijos)
 20.Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ***I (diskusijos)
 21.Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas *** - EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 23.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 24.Asignavimų perkėlimas
 25.Gauti dokumentai
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas
 2 priedas. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.31 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Maldyvuose (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-0176/2018).

II.   Žmogaus teisių gynėjų suėmimas Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejis (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek ir Notis Marias ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjų suėmimo Sudane, ypač Sacharovo premijos laureato Saliho Mahmoudo Osmano atvejo (B8-0164/2018).

III.   Žudymas iš gailesčio Ugandoje (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl žudymo iš gailesčio Ugandoje (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl žudymo iš gailesčio Ugandoje (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina ir Helmut Scholz, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žudymo iš gailesčio Ugandoje (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl žudymo iš gailesčio Ugandoje (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu – dėl žudymo iš gailesčio Ugandoje (B8-0173/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2018 m. kovo 12 d., pirmadienio, protokole (2018 03 12 protokolo 7 punktas).

Taigi IMCO, CULT ir ECON komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


4. JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange ir Edouard Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly ir José Blanco López.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.06 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.07 val.


6. Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (2018/2576(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą pristatydamas diskusijas ir paaiškindamas elektroninę procedūrą „prašau žodžio“.

Kalbėjo: António Costa (Portugalijos Ministras Pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jiří Payne EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer dėl prieš tai kalbėjusio kalbėtojo pasakytos kalbos ir nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios.

Kalbėjo António Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Pirmininkas paaiškino procedūrą „prašau žodžio“), Maria João Rodrigues dėl taikomos procedūros (Pirmininkas pateikė paaiškinimų) ir Carlos Zorrinho.

Kalbėjo António Costa.

Kalbėjo João Ferreira dėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Diskusijos baigtos.


7. Prašymas atšaukti imunitetą

Graikijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą, susijusį su Atėnų pirmosios instancijos teisme prieš jį pradėtu baudžiamuoju procesu.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0134/2018 ir B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0134/2018

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0135/2018

Priimta (P8_TA(2018)0069).

°
° ° °

Prieš balsavimą kalbėjo Xabier Benito Ziluaga dėl balsavimo dėl prieštaravimo Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (2018 03 14 protokolo 8.6 punktas).

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


8.2. Geležinkelių transporto statistika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių transporto statistikos (nauja redakcija) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0070)


8.3. Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimo [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 03 14 protokolo 1 priedas).

LUISO DE GUINDOSO SKYRIMAS

Priimta (P8_TA(2018)0071).

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu (pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą), Brian Hayes (nepritarė prašymui) ir Pervenche Berès.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (199 balsavo už, 481 – prieš, 20 susilaikė) atmetė prašymą.


8.4. Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0072)


8.5. Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0073).


8.6. Prieštaravimas Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Michèle Rivasi, Philippe Lamberts ir Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli ir Marco Zullo – dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


8.7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0074).


8.8. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)

Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (2018/2579(RSO))

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

SPECIALIOJO KOMITETO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ, MOKESČIŲ VENGIMO IR SLĖPIMO KLAUSIMAIS VARDINĖ SUDĖTIS

Paskelbta, kad patvirtinta (2018 03 14 protokolo 2 priedas).


8.9. Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (balsavimas)

Pranešimas „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ [2017/2052(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0075).


8.10. Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos [2017/2053(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0076).


8.11. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga“ [2017/2226(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0077).


8.12. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2017/2260(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0078).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó ir Daniel Hannan

Pranešimas: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ir Notis Marias

Pranešimas: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato ir Monica Macovei

Pranešimas: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato ir Notis Marias


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.09 val.)

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.04 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms (diskusija aktualia tema)

Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms (2018/2627(RSP))

Kalbėjo Helga Stevens, pradėdama ECR frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ir Michał Boni.

Kalbėjo: Julian King ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


14. Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová) ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), David Casa ir Heinz K. Becker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo: Julian King ir Monika Panayotova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


15. Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė *. Bendra pelno mokesčio bazė * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure ir Paul Tang pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo Evelyn Regner (JURI komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Hugues Bayet S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Sander Loones ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sander Loones), Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ramón Jáuregui Atondo ir Luigi Morgano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure ir Paul Tang.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.9 punktas ir 2018 03 15 protokolo 10.10 punktas


16. JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000006/2018), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski ir Bernd Lange REGI ir INTA komitetų vardu Komisijai: JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ir Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Esther Herranz García PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Michel Dantin, Paolo De Castro ir Thomas Waitz.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Soledad Cabezón Ruiz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Jørn Dohrmann ir James Nicholson ECR frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ir Alessia Maria Mosca, S&D frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ir Carlos Iturgaiz, PPE frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin ir Marco Zullo EFDD frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Izaskun Bilbao Barandica, ALDE frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardudėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.13 punktas


17. Įmonių socialinė atsakomybė (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Įmonių socialinė atsakomybė (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Alberto Cirio PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Danuta Jazłowiecka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tiziana Beghin), Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati ir Ramón Jáuregui Atondo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.14 punktas


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Verts/ALE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

PETI komitetas: Ana Miranda vietoj Josep-Maria Terricabras;

JURI komitetas: Heidi Hautala vietoj Ana Miranda;

ITRE komitetas: Julia Reda vietoj Michel Reimon.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


19. Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjai: Thomas Mann ir Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann ir Svetoslav Hristov Malinov pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka ir Emilian Pavel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Julie Ward.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Thomas Mann ir Svetoslav Hristov Malinov.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.6 punktas


20. Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis ir Julie Ward S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Notis Marias.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Silvia Costa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.17 punktas


21. Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas *** - EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo denonsuojamas Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimas, projekto [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0058/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo denonsuojamas Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimas [2017/2266(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Verónica Lope Fontagné PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir João Ferreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.4 punktas ir 2018 03 15 protokolo 10.5 punktas


22. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip vario legiruojamąjį elementą (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties tam tikroms elektrinėms ir elektroninėms sudedamosioms dalims, kurių stikle arba keramikoje yra švino (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną lydmetaliuose, naudojamuose diskiniams ir planariniams daugiasluoksniams keraminiams kondensatorių masyvams lituoti per juose išgręžtas kiaurymes (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kermeto pagrindu pagamintų derinamųjų potenciometrų sudedamosiose dalyse (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip aliuminio legiruojamąjį elementą (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip plieno legiruojamąjį elementą (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl atitikties paramos už kanapes skyrimo pagal bazinės išmokos sistemą reikalavimams kriterijų ir tam tikrų su savanoriška susietąja parama susijusių reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės bei miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų suderinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedas ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014 (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Pradinis terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 13 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma sandorių su trečiojoje valstybėje įsteigtomis ne finansų sandorio šalimis neįtraukimo į nuosavų lėšų reikalavimą kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti tvarka (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. sausio 24 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


23. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ir ištaisomas Komisijos reglamentas (ES) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų teksto redakcija vokiečių kalba (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl bandymų, kuriems naudojamos nešiojamosios išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistemos (NITKMS), nuostatų ir dėl universalaus degalų intervalo tipo patvirtinimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


24. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimo Nr. DEC 01/2018 ir Nr. DEC 03/2018. III skirsnis – Komisija patvirtinimą.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 ir 179 straipsniais, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą NR. DEC 03/2018. III skirsnis – Komisija.


25. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 04/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 618.460/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.34 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


1 priedas. Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2 priedas. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis

CS05

Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

(45 nariai)

Nariai

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika