Indekss 
Protokols
PDF 312kWORD 89k
Trešdiena, 2018. gada 14. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 4.ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni (debates)
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (balsošana)
  
8.2.Dzelzceļa transporta statistika (Reglamenta 150. pants) ***I (balsošana)
  
8.3.Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (Reglamenta 150. pants) * (balsošana)
  
8.4.Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei ***I (balsošana)
  
8.5.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai ***I (balsošana)
  
8.6.Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013 (balsošana)
  
8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.8.Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs (balsošana)
  
8.9.Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (balsošana)
  
8.10.Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (balsošana)
  
8.11.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  
8.12.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (debates)
 15.Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * - Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * (debates)
 16.ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (debates)
 17.Uzņēmumu sociālā atbildība (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma ***I (debates)
 20.Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) ***I (debates)
 21.ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana *** - ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija) (debates)
 22.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 23.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 24.Apropriāciju pārvietojumi
 25.Dokumentu iesniegšana
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
 2. pielikums. Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.31.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Maldīvijā (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer un Wajid Khan S&D grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0176/2018).

II.   Cilvēktiesību aizstāvju apcietināšana Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lieta (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek un Notis Marias ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer un Ana Gomes S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu Sudānā, jo īpaši Saharova balvas laureāta Salih Mahmoud Osman lietu (B8-0164/2018).

III.   Nogalināšana aiz līdzcietības Ugandā (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par nogalināšanu aiz līdzcietības Ugandā (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par nogalināšanu aiz līdzcietības Ugandā (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par nogalināšanu aiz līdzcietības Ugandā (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par nogalināšanu aiz līdzcietības Ugandā (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā – par nogalināšanu aiz līdzcietības Ugandā (B8-0173/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 12. marta, sēdes protokolā (12.3.2018. protokola 7. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to IMCO, CULT un ECON komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


4. ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (debates)

Komisijas paziņojums: ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (2018/2629(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange un Edouard Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly un José Blanco López.

Uzstājās Cecilia Malmström un Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.06.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.07.


6. Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni (2018/2576(RSP)).

Sēdes vadītājs, atklājot debates, uzstājās ar īsu ievadrunu un izskaidroja elektronisko brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās António Costa (Portugāles premjerministrs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Jiří Payne EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Reinhard Bütikofer, komentējot iepriekšējā runātāja uzstāšanos, un Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās António Costa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (sēdes vadītājs izskaidroja brīvā mikrofona procedūru), Maria João Rodrigues, komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus), un Carlos Zorrinho.

Uzstājās António Costa.

Uzstājās João Ferreira, komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Debates tika slēgtas.


7. Pieprasījums atcelt imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību Atēnu pirmās instances tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0134/2018 un B8-0135/2018 (2018/2573(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0134/2018

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0135/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0069).

°
° ° °

Pirms balsošanas uzstājās Xabier Benito Ziluaga attiecībā uz balsojumu par iebildumu izteikšanu pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013 (14.3.2018. protokola 8.6. punkts).

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


8.2. Dzelzceļa transporta statistika (Reglamenta 150. pants) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0038/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0070).


8.3. Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (Reglamenta 150. pants) * (balsošana)

Ziņojums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”3. punkts.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (14.3.2018. protokola 1. pielikums ).

LUIS DE GUINDOS IECELŠANA AMATĀ

Pieņemts (P8_TA(2018)0071).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, lai, pamatojoties uz Reglamenta 190. panta 4. punktu, ierosinātu atlikt balsošanu, Brian Hayes, iebilstot pret šo ierosinājumu, un Pervenche Berès.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (199 par, 481 pret, 20 atturas).


8.4. Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0072).


8.5. Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Hannu Takkula (A8-0028/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0073).


8.6. Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniedza Michèle Rivasi, Philippe Lamberts un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli un Marco Zullo – par Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


8.7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0074).


8.8. Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs (balsošana)

Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs (2018/2579(RSO)).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”8. punkts.)

ĪPAŠĀS KOMITEJAS FINANŠU NOZIEGUMU, IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU MAKSĀŠANAS UN NODOKĻU APIEŠANAS JAUTĀJUMOS NOMINĀLAIS SASTĀVS

Pasludināts par apstiprinātu (14.3.2018. protokola 2. pielikums ).


8.9. Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (balsošana)

Ziņojums par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada [2017/2052(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0048/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0075).


8.10. Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu [2017/2053(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0041/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0076).


8.11. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada izaugsmes pētījums [2017/2226(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hugues Bayet (A8-0047/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0077).


8.12. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā [2017/2260(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0078).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó un Daniel Hannan

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor un Stanislav Polčák

Gérard Deprez un Janusz Lewandowski ziņojums - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei un Notis Marias

Hugues Bayet ziņojums - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato un Monica Macovei

Krzysztof Hetman ziņojums - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato un Notis Marias


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.09.)

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.04.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu (debates par aktuāliem jautājumiem)

Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu (2018/2627(RSP)).

Uzstājās Helga Stevens, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi ECR grupa.

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho un Michał Boni.

Uzstājās Julian King un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


14. Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (2018/2628(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, un Marco Valli EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, David Casa un Heinz K. Becker.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Julian King un Monika Panayotova.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


15. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * - Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * (debates)

Ziņojums par projektu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Alain Lamassoure (A8-0051/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0050/2018).

Alain Lamassoure un Paul Tang iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Evelyn Regner (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Hugues Bayet S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Sander Loones ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sander Loones, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo un Luigi Morgano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Ivana Maletić.

Uzstājās Pierre Moscovici, Alain Lamassoure un Paul Tang.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.9. punkts un 15.3.2018. protokola 10.10. punkts.


16. ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000006/2018) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski un Bernd Lange REGI un INTA komiteju vārdā Komisijai: ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018).

Czesław Adam Siekierski un Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Esther Herranz García PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Jørn Dohrmann ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Michel Dantin, Paolo De Castro un Thomas Waitz.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Soledad Cabezón Ruiz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jørn Dohrmann un James Nicholson ECR grupas vārdā - par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García un Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā - par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné un Carlos Iturgaiz PPE grupas vārdā - par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin un Marco Zullo EFDD grupas vārdā - par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā - par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā - par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā - par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.13. punkts.


17. Uzņēmumu sociālā atbildība (debates)

Komisijas paziņojums: Uzņēmumu sociālā atbildība (2018/2633(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati un Ramón Jáuregui Atondo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.14. punkts.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis Verts/ALE grupas pieprasījumus izdarīt šādas izmaiņas komiteju sastāvā:

PETI komiteja: Ana Miranda – Josep-Maria Terricabras vietā;

JURI komiteja: Heidi Hautala – Ana Miranda vietā;

ITRE komiteja: Julia Reda – Michel Reimon vietā.

Izmaiņas uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Thomas Mann un Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017).

Thomas Mann un Svetoslav Hristov Malinov iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka un Emilian Pavel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák un Julie Ward.

Uzstājās Cecilia Malmström, Thomas Mann un Svetoslav Hristov Malinov.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.6. punkts.


20. Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) [COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A8-0369/2017).

Silvia Costa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis un Julie Ward S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Notis Marias.

Uzstājās Tibor Navracsics un Silvia Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.17. punkts.


21. ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana *** - ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0058/2018).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību [2017/2266(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0055/2018).

João Ferreira iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Verónica Lope Fontagné PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Tibor Navracsics un João Ferreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.4. punkts un 15.3.2018. protokola 10.5. punkts.


22. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 (C(2018)01062 – 2018/2596(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 26. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par vara leģētājelementu (C(2018)01075 – 2018/2613(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (C(2018)01076 – 2018/2612(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par dažiem elektriskiem un elektroniskiem komponentiem, kuros svins ir stiklā vai keramikā (C(2018)01079 – 2018/2606(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 27. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai (C(2018)01080 – 2018/2604(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 27. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes (C(2018)01081 – 2018/2607(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 27. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par alumīnija leģētājelementu (C(2018)01092 – 2018/2611(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par tērauda leģētājelementu (C(2018)01094 – 2018/2615(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 1. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 2. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz attiecināmības kritērijiem atbalsta saņemšanai par kaņepēm saskaņā ar pamata maksājumu shēmu un atsevišķām prasībām, kuras saistītas ar brīvprātīgo saistīto atbalstu (C(2018)01209 – 2018/2608(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 28. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 5. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 Ipielikumu un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1322/2014 groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukcijas pielāgošanu un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām (C(2018)01391 – 2018/2639(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 9. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010 (C(2018)01392 – 2018/2636(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 8. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma Ipunkta tabulā C(2017)08320 – 2017/3020(DEA).

Sākotnējais termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 1 mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru termiņš iebildumu izteikšanai pēc kompetentās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz

regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par procedūrām darījumu ar nefinanšu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, neiekļaušanai pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītvērtības korekcijas risku (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 24. janvāri, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


23. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - termiņš: 2018. gada 2. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - termiņš: 2018. gada 7. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo Komisijas Regulu (ES) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - termiņš: 2018. gada 3. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. maijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz Savienības lidojuma apkalpes locekļu apliecību automātisku apstiprināšanu un pacelšanās un nosēšanās mācībām (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - termiņš: 2018. gada 6. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas direktīva, ar ko labo vācu valodas versiju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza attiecībā uz noteikumiem par testēšanu, izmantojot pārnēsājamas emisijas mērīšanas sistēmas (PEMS), un prasībām par universāla diapazona degvielas tipa apstiprinājumu (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


24. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 01/2018 un DEC 03/2018, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. un 179. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 03/2018, III iedaļa — Komisija.


25. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 04/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Giovanni La Via (A8-0063/2018).


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 618.460/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


1. pielikums. Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. pielikums. Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs

CS05

Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

(45 locekļi)

Pastāvīgie locekļi

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika