Index 
Notulen
PDF 319kWORD 89k
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  
8.1.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (stemming)
  
8.2.Statistieken van het spoorvervoer (artikel 150 van het Reglement) ***I (stemming)
  
8.3.Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)
  
8.4.Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I (stemming)
  
8.5.Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I (stemming)
  
8.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (stemming)
  
8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  
8.9.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (stemming)
  
8.10.Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (stemming)
  
8.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)
  
8.12.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (actualiteitendebat)
 14.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (debat)
 15.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (debat)
 16.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (debat)
 17.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (debat)
 20.Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (debat)
 21.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** - Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 23.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 24.Kredietoverschrijvingen
 25.Ingekomen stukken
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank
 Bijlage 2 - Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.31 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie op de Maldiven (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer en Wajid Khan, namens de S&D-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0176/2018).

II.   De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek en Notis Marias, namens de ECR-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over de arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (B8-0164/2018).

III.   Doden uit mededogen in Oeganda (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over doden uit mededogen in Oeganda (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over doden uit mededogen in Oeganda (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over doden uit mededogen in Oeganda (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over doden uit mededogen in Oeganda (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, over doden uit mededogen in Oeganda (B8-0173/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 12 maart 2018 (punt 7 van de notulen van 12.3.2018).

De Commissies IMCO, CULT en ECON konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


4. Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange en Edouard Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt onderbroken om 10.06 uur)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.07 uur hervat.


6. Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (2018/2576(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden en uitleg te geven over de elektronische "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door António Costa (premier van Portugal) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Reinhard Bütikofer over het betoog van de vorige spreker, en Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door António Costa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (de Voorzitter geeft uitleg over de "catch the eye"-procedure), Maria João Rodrigues over de gevolgde procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting) en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door António Costa.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het debat wordt gesloten.


7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Georgios Kyrtsos ingediend in het kader van de tegen hem door de rechtbank van eerste aanleg van Athene ingestelde strafrechtelijke vervolging.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0134/2018 en B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0134/2018

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0135/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Het woord werd vóór de stemming gevoerd door Xabier Benito Ziluaga over de stemming over Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (punt 8.6 van de notulen van 14.3.2018).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


8.2. Statistieken van het spoorvervoer (artikel 150 van het Reglement) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (herschikking) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0070)


8.3. Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 14.3.2018)

BENOEMING VAN LUIS DE GUINDOS

Aangenomen (P8_TA(2018)0071)

Het woord werd gevoerd door:

Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, vóór de stemming, om op basis van artikel 190, lid 4, van het Reglement, te verzoeken om uitstel van de stemming, Brian Hayes, die zich tegen het verzoek uitspreekt, en Pervenche Berès.

Bij ES (199 voor, 481 tegen, 20 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


8.4. Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0072)


8.5. Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0073)


8.6. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door Michèle Rivasi, Philippe Lamberts en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli en Marco Zullo, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


8.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Duitsland – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0074)


8.8. Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (2018/2579(RSO))

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

NOMINALE SAMENSTELLING VAN DE SPECIALE COMMISSIE FINANCIËLE MISDRIJVEN, BELASTINGONTDUIKING EN BELASTINGONTWIJKING

Goedgekeurd (bijlage 2 van de notulen van 14.3.2018)


8.9. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (stemming)

Verslag over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 [2017/2052(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0075)


8.10. Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [2017/2053(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0076)


8.11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2226(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0077)


8.12. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 [2017/2260(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0078)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó en Daniel Hannan

Verslag Jan Olbrycht en Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor en Stanislav Polčák

Verslag Gérard Deprez en Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei en Notis Marias

Verslag Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato en Monica Macovei

Verslag Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato en Notis Marias.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.09 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (actualiteitendebat)

Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (2018/2627(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens om het door de ECR-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho en Michał Boni.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


14. Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, David Casa en Heinz K. Becker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Monika Panayotova.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


15. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure en Paul Tang leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sander Loones, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo en Luigi Morgano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Alain Lamassoure en Paul Tang.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 15.3.2018 en punt 10.10 van de notulen van 15.3.2018.


16. Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000006/2018) van Czesław Adam Siekierski en Bernd Lange, namens de commissies REGI en INTA, aan de Commissie: Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski en Bernd Lange lichten de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Michel Dantin, Paolo De Castro en Thomas Waitz.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Soledad Cabezón Ruiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jørn Dohrmann en James Nicholson, namens de ECR-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné en Carlos Iturgaiz, namens de PPE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin en Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, over aanvallen op het EU-stelsel van landbouwsteun en het wezen van het GLB door de Verenigde Staten in de context van het geschil over Spaanse olijven (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 15.3.2018.


17. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)

Verklaring van de Commissie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Danuta Jazłowiecka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 15.3.2018.


18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PETI: Ana Miranda in de plaats van Josep-Maria Terricabras

Commissie JURI: Heidi Hautala in de plaats van Ana Miranda

Commissie ITRE: Julia Reda in de plaats van Michel Reimon.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


19. Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka en Emilian Pavel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 15.3.2018.


20. Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis en Julie Ward, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 15.3.2018.


21. Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** - Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0058/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [2017/2266(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira leidt de aanbeveling en het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en João Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 15.3.2018 en punt 10.5 van de notulen van 15.3.2018.


22. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge smelttemperatuur (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en "planar array" keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de criteria om in aanmerking te komen voor steun voor hennep in het kader van de basisbetalingsregeling en wat betreft bepaalde vereisten met betrekking tot vrijwillige gekoppelde steun (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1322/2014 van de Commissie wat de aanpassing van de voorschriften voor de voertuigconstructie en de algemene voorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen betreft (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Oorspronkelijke termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering – (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 januari 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


23. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - termijn : 2 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - termijn : 7 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - termijn : 3 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - termijn : 10 mei 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende de automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid voor cockpitbemanning en start- en landingsopleiding (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - termijn : 6 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot rectificatie van de Duitse versie van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - termijn : 9 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 wat de bepalingen inzake het testen met draagbare emissiemeetsystemen (PEMS) en de voorschriften voor multibrandstof-typegoedkeuring betreft (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - termijn : 13 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


24. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijvingen DEC 01/2018 en DEC 03/2018 - Afdeling III - Commissie

Overeenkomstig artikel 27 en artikel 179 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 03/2018 - Afdeling III - Commissie


25. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 618.460/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.34 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Bijlage 1 - Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bijlage 2 - Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

CS05

Speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

(45 leden)

Gewone leden

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid