Indeks 
Protokół
PDF 322kWORD 89k
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (debata)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Głosowanie
  
8.1.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)
  
8.2.Statystyka transportu kolejowego (art. 150 Regulaminu) ***I (głosowanie)
  
8.3.Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)
  
8.4.Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu ***I (głosowanie)
  
8.5.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***I (głosowanie)
  
8.6.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)
  
8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (głosowanie)
  
8.9.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (głosowanie)
  
8.10.Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (głosowanie)
  
8.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (głosowanie)
  
8.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (debata na aktualny temat)
 14.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (debata)
 15.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) * - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych * (debata)
 16.Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (debata)
 17.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) ***I (debata)
 20.Program „Kreatywna Europa” (2014-2020) ***I (debata)
 21.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów *** - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 23.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 24.Przesunięcie środków
 25.Składanie dokumentów
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego
 Załącznik 2 - Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.31.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja na Malediwach (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel et Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee i Barbara Spinelli, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0176/2018).

II.   Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, sw sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie aresztowania obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadku laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (B8-0164/2018).

III.   Zabójstwa z litości w Ugandzie (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie eutanazji w Ugandzie (B8-0173/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałek 12 marca 2018 r. (pkt 7 protokołu z dnia 12.3.2018).

Komisje IMCO, CULT i ECON mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


4. Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) wydali oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange i Edouard Martin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly i José Blanco López.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.06.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.07.


6. Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (debata)

Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (2018/2576(RSP))

Przewodniczący dokonał krótkiego wprowadzenia, by przedstawić temat debaty i wyjaśnić elektroniczną procedurę pytań z sali.

Głos zabrali: António Costa (premier Portugalii) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Jiří Payne w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Reinhard Bütikofer w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy, oraz Georgios Epitideios, niezrzeszony.

Głos zabrał António Costa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Przewodniczący wyjaśnił procedurę pytań z sali), Maria João Rodrigues w sprawie stosowanej procedury (Przewodniczący w celu wyjaśnienia) i Carlos Zorrinho.

Głos zabrał António Costa.

Głos zabrał João Ferreira w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący wyjaśnił procedurę).

Debata została zamknięta.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa w ramach postępowania karnego wszczętego przeciwko niemu przez sąd pierwszej instancji w Atenach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0134/2018 i B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0134/2018

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B8-0135/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Przed głosowaniem Xabier Benito Ziluaga zabrał głos w sprawie głosowania nad sprzeciwem wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 wodniesieniu dounijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (pkt 8.6 protokołu z dnia 14.3.2018).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


8.2. Statystyka transportu kolejowego (art. 150 Regulaminu) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0070)


8.3. Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.3.2018)

MIANOWANIE LUISA DE GUINDOSA

Przyjęto (P8_TA(2018)0071)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE wystąpił z wnioskiem – na podstawie art. 190 ust. 4 rozporządzenia - o odroczenie głosowania, Brian Hayes przeciwko temu wnioskowi, i Pervenche Berès.

W GE (przy 199 głosach za, 481 głosach przeciw i 20 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


8.4. Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0072)


8.5. Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0073)


8.6. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli: Michèle Rivasi, Philippe Lamberts i Ska Keller, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli i Marco Zullo, zgodnie z art. 105 ust. 3 regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


8.7. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz niemieckich – EGF/2017/008 DE/Goodyear [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0074)


8.8. Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (głosowanie)

Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (2018/2579(RSO))

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SPECJALNEJ DS. PRZESTĘPSTW FINANSOWYCH, UCHYLANIA SIĘ OD OPODATKOWANIA I UNIKANIA OPODATKOWANIA

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 2 protokołu z dnia 14.3.2018)


8.9. Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. [2017/2052(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2017/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0076)


8.11. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0077)


8.12. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. [2017/2260(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0078)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó i Daniel Hannan

Sprawozdanie Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Gérard Deprez i Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei i Notis Marias

Sprawozdanie Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato i Monica Macovei

Sprawozdanie Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato i Notis Marias.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.09.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.04.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (debata na aktualny temat)

Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (2018/2627(RSP))

Głos zabrała Helga Stevens, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę ECR.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho i Michał Boni.

Głos zabrali: Julian King i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


14. Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, i Marco Valli w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulikę, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, David Casa i Heinz K. Becker.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali: Julian King i Monika Panayotova.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


15. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) * - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Sprawozdanie w sprawie dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure i Paul Tang przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrała Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Hugues Bayet w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sandera Loonesa, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Diane James, niezrzeszona, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Ramón Jáuregui Atondo i Luigi Morgano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure i Paul Tang.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 10.10 protokołu z dnia 15.3.2018.


16. Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000006/2018) które skierował Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange, w imieniu komisji REGI i INTA, do Komisji: Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange rozwinęli pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Esther Herranz García w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro i Thomas Waitz.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Soledad Cabezón Ruiz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Głos zabrał Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jørn Dohrmann i James Nicholson w imieniu grupy ECR, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García i Alessia Maria Mosca, w imieniu grupy S&D, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné i Carlos Iturgaiz, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin i Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Izaskun Bilbao Barandica, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 15.3.2018.


17. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)

Oświadczenie Komisji: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Danuta Jazłowiecka, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tizianę Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward i Michaela Šojdrová.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 15.3.2018.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następujące wnioski o nominację:

komisja PETI: Ana Miranda zamiast Josepa-Marii Terricabrasa

komisja JURI: Heidi Hautala zamiast Any Mirandy

komisja ITRE: Julia Reda zamiast Michela Reimona.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka i Emilian Pavel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák i Julie Ward.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Thomas Mann i Svetoslav Hristov Malinov.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 15.3.2018.


20. Program „Kreatywna Europa” (2014-2020) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) [COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis i Julie Ward w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Notis Marias.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.17 protokołu z dnia 15.3.2018.


21. Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów *** - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady wypowiadającej Umowę o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0058/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wypowiedzenia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [2017/2266(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i João Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 10.5 protokołu z dnia 15.3.2018.


22. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iRady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 wodniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego wmiedzi (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu wstopach lutowniczych owysokiej temperaturze topnienia (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych ielektronicznych zawierających ołów wszkle lub ceramice (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych zmatrycą dyskową i planarną zotworami przelotowymi (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla ołowiu welementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego waluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 wodniesieniu do kryteriów kwalifikowalności do wsparcia dla konopi wramach systemu płatności podstawowej iniektórych wymogów wodniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego zprodukcją (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2017/1001 wsprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Początkowy termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku przez Parlament Europejski

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 stycznia 2018 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc. ECON


23. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - termin: 2 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - termin: 7 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - termin: 3 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - termin: 10 maj 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - termin: 6 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - termin: 9 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w zakresie przepisów dotyczących badań przy użyciu przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) oraz wymagań dotyczących homologacji typu dla uniwersalnego zestawu paliw (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - termin: 13 czerwiec 2018)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


24. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała organ budżetowy o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 01/2018 oraz DEC 03/2018 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 i art. 179 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 03/2018 – Sekcja III – Komisja.


25. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 618.460/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Załącznik 1 - Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Załącznik 2 - Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

CS05

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

(45 członków)

Członkowie

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności