Index 
Proces-verbal
PDF 319kWORD 89k
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 4.Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei (dezbatere)
 7.Cerere de ridicare a imunității
 8.Votare
  8.1.Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (vot)
  8.2.Statisticile din transportul feroviar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) ***I (vot)
  8.3.Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (articolul 150 din Regulamentul de procedură) * (vot)
  8.4.Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle ***I (vot)
  8.5.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***I (vot)
  8.6.Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (vot)
  8.7.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (vot)
  8.9.Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (vot)
  8.10.Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (vot)
  8.11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (vot)
  8.12.Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (dezbatere)
 15.O bază fiscală consolidată comună a societăților * - O bază fiscală comună a societăților * (dezbatere)
 16.Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (dezbatere)
 17.Responsabilitatea socială a întreprinderilor (dezbatere)
 18.Componența comisiilor și delegațiilor
 19.Europass: un cadru pentru abilități și calificări ***I (dezbatere)
 20.Programul „Europa creativă” (2014-2020) ***I (dezbatere)
 21.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare *** - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 23.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 24.Transferuri de credite
 25.Depunere de documente
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene
 Anexa 2 - Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.31.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația din Maldive (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, sur la situation aux Maldives (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Maldive (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Maldive (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Maldive (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Maldive (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Maldive (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer și Wajid Khan, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Maldive (B8-0176/2018).

II.   Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek și Notis Marias, în numele Grupului ECR, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (B8-0164/2018).

III.   Ucideri din milă în Uganda (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la uciderile din milă din Uganda (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la uciderile din milă din Uganda (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la uciderile din milă din Uganda (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la uciderile din milă din Uganda (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, referitoare la uciderile din milă din Uganda (B8-0173/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 12 martie 2018 (punctul 7 al PV din 12.3.2018).

Comisiile IMCO, CULT și ECON au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


4. Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange și Edouard Martin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly și José Blanco López.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la ora 10.06)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.07.


6. Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei (2018/2576(RSP))

Președintele a făcut o scurtă introducere pentru a prezenta dezbaterea și a explica procedura „catch the eye” electronică.

Au intervenit: António Costa (prim-ministrul Portugaliei) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jiří Payne, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Reinhard Bütikofer, referitor la intervenția vorbitorului anterior, și Georgios Epitideios, neafiliat.

A intervenit António Costa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Președintele a explicat procedura „catch the eye”), Maria João Rodrigues, referitor la procedura urmată, (Președintele a făcut precizări) și Carlos Zorrinho.

A intervenit António Costa.

A intervenit João Ferreira privind derularea dezbaterii (Președintele a oferit clarificări).

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente din Grecia au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos, în cadrul urmăririi penale inițiate împotriva acestuia de către Tribunalul de primă instanță din Atena.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0134/2018 și B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0134/2018

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0135/2018

Adoptat (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

A intervenit, înaintea votării, Xabier Benito Ziluaga, privind votarea Obiecției la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (punctul 8.6 al PV din 14.3.2018).

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


8.2. Statisticile din transportul feroviar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0070)


8.3. Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (articolul 150 din Regulamentul de procedură) * (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 14.3.2018)

NUMIREA LUI LUIS DE GUINDOS

Adoptat (P8_TA(2018)0071)

Intervenții

Înaintea votării, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat amânarea votului, în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, Brian Hayes împotriva cererii, și Pervenche Berès.

Cu VE (199 pentru, 481 împotrivă, 20 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


8.4. Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0072)


8.5. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0073)


8.6. Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Michèle Rivasi, Philippe Lamberts și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli și Marco Zullo, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


8.7. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0074)


8.8. Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (vot)

Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (2018/2579(RSO))

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI SPECIALE PRIVIND INFRACȚIUNILE FINANCIARE, EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI EVITAREA SARCINILOR FISCALE

Declarat aprobat (anexa 2 al PV din 14.3.2018)


8.9. Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (vot)

Raport referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 [2017/2052(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene [2017/2053(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0076)


8.11. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 [2017/2226(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0077)


8.12. Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 [2017/2260(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0078)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó și Daniel Hannan

Raport Jan Olbrycht și Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor și Stanislav Polčák

Raport Gérard Deprez și Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei și Notis Marias

Raport Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato și Monica Macovei

Raport Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato și Notis Marias.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.09.)

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.04.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (dezbatere pe o temă de actualitate)

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (2018/2627(RSP))

A intervenit Helga Stevens, pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul ECR.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho și Michał Boni.

Au intervenit: Julian King și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, și Marco Valli, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, David Casa și Heinz K. Becker.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Julian King și Monika Panayotova.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


15. O bază fiscală consolidată comună a societăților * - O bază fiscală comună a societăților * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Raport referitor la o bază fiscală comună a societăților [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure și Paul Tang își prezintă rapoartele.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

A intervenit Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI).

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sander Loones, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo și Luigi Morgano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Ivana Maletić.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure și Paul Tang.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 15.3.2018 și punctul 10.10 al PV din 15.3.2018.


16. Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski și Bernd Lange, în numele comisiilor REGI și INTA, Comisiei: Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski și Bernd Lange au dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Esther Herranz García, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro și Thomas Waitz.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jørn Dohrmann și James Nicholson, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García și Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné și Carlos Iturgaiz, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin și Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 15.3.2018.


17. Responsabilitatea socială a întreprinderilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Alberto Cirio, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Danuta Jazłowiecka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward și Michaela Šojdrová.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.14 al PV din 15.3.2018.


18. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului Verts/ALE următoarele cereri de numire:

PETI: Ana Miranda în locul lui Josep-Maria Terricabras

JURI: Heidi Hautala în locul lui Ana Miranda

ITRE: Julia Reda în locul lui Michel Reimon.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


19. Europass: un cadru pentru abilități și calificări ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Thomas Mann și Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann și Svetoslav Hristov Malinov și-au prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka și Emilian Pavel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák și Julie Ward.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Thomas Mann și Svetoslav Hristov Malinov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 15.3.2018.


20. Programul „Europa creativă” (2014-2020) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa și-a prezentat raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis și Julie Ward, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Notis Marias.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Silvia Costa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.17 al PV din 15.3.2018.


21. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare *** - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0058/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor [2017/2266(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Verónica Lope Fontagné, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa și Michela Giuffrida.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Tibor Navracsics și João Ferreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 15.3.2018 și punctul 10.5 al PV din 15.3.2018.


22. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori ai drogurilor în lista substanțelor clasificate (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 februarie 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în cupru (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 1 martie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 1 martie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 27 februarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 27 februarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 27 februarie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 1 martie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 1 martie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 martie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru sprijin pentru cânepă în cadrul schemei de plată de bază și anumite cerințe referitoare la sprijinul cuplat facultativ (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 februarie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 5 martie 2018

retrimis comisiei competente: JURI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei în ceea ce privește adaptarea construcției vehiculului și cerințele generale pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 9 martie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 martie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Termenul inițial pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 13 decembrie 2017

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 1 lună, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiilor competente: ECON, LIBE

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 ianuarie 2018 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


23. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - termen: 2 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - termen: 7 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - termen: 3 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - termen: 10 mai 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor echipajului de zbor al Uniunii și pregătirea pentru decolare și aterizare (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - termen: 6 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Directiva Comisiei de rectificare a versiunii în limba germană a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - termen: 9 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește dispozițiile privind încercarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) și cerințele pentru omologarea de tip a unei game de carburanți universali (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - termen: 13 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI


24. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 01/2018 și DEC 03/2018 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 și articolul 179 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 03/2018 - Secțiunea III - Comisia


25. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 04/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 618.460/OJJE).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Anexa 1 - Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anexa 2 - Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale

CS05

Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale

(45 membri)

Membri titulari

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate