Zoznam 
Zápisnica
PDF 316kWORD 90k
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Portugalska Antóniom Costom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Hlasovanie
  
8.1.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  
8.2.Štatistika železničnej dopravy (článok 150 rokovacieho poriadku) ***I (hlasovanie)
  
8.3.Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)
  
8.4.Opatrenia na kontrolu pseudomoru hydiny ***I (hlasovanie)
  
8.5.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***I (hlasovanie)
  
8.6.Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (hlasovanie)
  
8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (hlasovanie)
  
8.9.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (hlasovanie)
  
8.10.Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (hlasovanie)
  
8.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (hlasovanie)
  
8.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Medzinárodná spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite – hrozba v oblasti verejných služieb (tematická rozprava)
 14.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (rozprava)
 15.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * - Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)
 16.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (rozprava)
 17.Sociálna zodpovednosť podnikov (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (rozprava)
 20.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (rozprava)
 21.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 24.Presun rozpočtových prostriedkov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky
 Príloha 2 - Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.31 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia na Maldivách (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na Maldivách (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o situácii na Maldivách (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii na Maldivách (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o situácii na Maldivách (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na Maldivách (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii na Maldivách (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Wajid Khan, v mene skupiny S&D, o situácii na Maldivách (B8-0176/2018).

II.   Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Notis Marias, v mene skupiny ECR, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, o zatknutí obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (B8-0164/2018).

III.   Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o „zabíjaní z milosti“ v Ugande (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o „zabíjaní z milosti“ v Ugande (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, o „zabíjaní z milosti“ v Ugande (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o „zabíjaní z milosti“ v Ugande (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, o „zabíjaní z milosti“ v Ugande (B8-0173/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelok 12. marca 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 12.3.2018).

Výbory IMCO, CULT a ECON preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


4. Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Cecilia Malmström (členka Komisie) urobili vyhlásenie.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange a Edouard Martin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly a José Blanco López.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.06 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.07 h.


6. Diskusia s predsedom vlády Portugalska Antóniom Costom o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava s Antóniom Costom, predsedm vlády Portugalska, o budúcnosti Európy (2018/2576(RSP))

Predseda stručne uviedol diskusiu a vysvetlil elektronický postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Vystúpili títo poslanci: António Costa (predseda vlády Portugalska) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jiří Payne v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Reinhard Bütikofer k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka a Georgios Epitideios – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil António Costa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Predseda vysvetlil postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky), Maria João Rodrigues k použitému postupu (predseda poskytol spresnenia) a Carlos Zorrinho.

V rozprave vystúpil António Costa.

V rozprave vystúpil João Ferreira k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia).

Rozprava sa skončila.


7. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné grécke orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Georgios Kyrtsos v súvislosti s trestným konaním, ktoré proti nemu začal Súd prvého stupňa v Aténach.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

               


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0134/2018 a B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B8-0134/2018

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0135/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0069)

°         
° ° °

Vystúpil pred hlasovaním Xabier Benito Ziluaga k hlasovaniu o námietke proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (bod 8.6 zápisnice zo dňa 14.3.2018).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


8.2. Štatistika železničnej dopravy (článok 150 rokovacieho poriadku) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0070)


8.3. Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Rady na vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 14.3.2018)

VYMENOVANIE LUISA DE GUINDOSA

Prijatý (P8_TA(2018)0071)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, so žiadosťou o odloženie hlasovania na základe článku 190 ods. 4 rokovacieho poriadku, Brian Hayes proti tejto žiadosti, a Pervenche Berès.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 199, proti: 481, zdržali sa hlasovania: 20).


8.4. Opatrenia na kontrolu pseudomoru hydiny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0072)


8.5. Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0073)


8.6. Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložili Michèle Rivasi, Philippe Lamberts a Ska Keller, v mene skupiny Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli a Marco Zullo, v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


8.7. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0074)


8.8. Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (hlasovanie)

Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (2018/2579(RSO))

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

MENOVITÉ ZLOŽENIE OSOBITNÉHO VÝBORU PRE FINANČNÚ TRESTNÚ ČINNOSŤ, VYHÝBANIE SA DAŇOVÝM POVINNOSTIAM A DAŇOVÉ ÚNIKY

Vyhlásený za schválený (príloha 2 zápisnice zo dňa 14.3.2018)


8.9. Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (hlasovanie)

Správa o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 [2017/2052(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (hlasovanie)

Správa o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie [2017/2053(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0076)


8.11. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0077)


8.12. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 [2017/2260(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0078)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó a Daniel Hannan

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor a Stanislav Polčák

Správa: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Notis Marias

Správa: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato a Monica Macovei

Správa: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato a Notis Marias.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.09 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.04 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Medzinárodná spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite – hrozba v oblasti verejných služieb (tematická rozprava)

Medzinárodná spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite – hrozba v oblasti verejných služieb (2018/2627(RSP))

V rozprave vystúpila Helga Stevens, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou ECR.

Vystúpili títo poslanci: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho a Michał Boni.

Vystúpili títo poslanci: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


14. Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, a Marco Valli v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, David Casa a Heinz K. Becker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech a Michaela Šojdrová.

Vystúpili: Julian King a Monika Panayotova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


15. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * - Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure a Paul Tang uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Hugues Bayet v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Sander Loones v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sander Loones, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Diane James, nezaradená poslankyňa, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo a Luigi Morgano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ivana Maletić.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure a Paul Tang.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 10.10 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


16. Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000006/2018) ktorú položil Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange, v mene výborov REGI a INTA, pre Komisiu: Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange rozvinuli otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Esther Herranz García v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro a Thomas Waitz.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Soledad Cabezón Ruiz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

V rozprave vystúpil Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jørn Dohrmann a James Nicholson v mene skupiny ECR, o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García a Alessia Maria Mosca, v mene skupiny S&D, o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné a Carlos Iturgaiz, v mene skupiny PPE, o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin a Marco Zullo v mene skupiny EFDD, o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Izaskun Bilbao Barandica, v mene skupiny ALDE, o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


17. Sociálna zodpovednosť podnikov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Sociálna zodpovednosť podnikov (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Alberto Cirio v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Danuta Jazłowiecka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení, ktoré budú predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor PETI: Ana Miranda, ktorou je nahradený Josep-Maria Terricabras

výbor JURI: Heidi Hautala , ktorou je nahradená Ana Miranda

výbor ITRE: Julia Reda , ktorou je nahradený Michel Reimon.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


19. Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov predstavili správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka a Emilian Pavel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák a Julie Ward.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


20. Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis a Julie Ward v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Notis Marias.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.17 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


21. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o vypovedaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0058/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [2017/2266(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira predstavil odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Tibor Navracsics a João Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 10.5 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


22. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 273/2004 anariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide ozaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2018

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v medi (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova v zvaroch s vysokou teplotou tavenia (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre sklenené alebo keramické časti určitých elektrických a elektronických komponentov s obsahom olova (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. februára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. februára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. februára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku hliníka (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému atechnickému pokroku mení príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v oceli (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. marca 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti na podporu pre konopu siatu v rámci režimu základných platieb a niektoré požiadavky týkajúce sa dobrovoľnej viazanej podpory (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. februára 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2017/1001 oochrannej známke Európskej únie aktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. marca 2018

predložené gestorskému výboru: JURI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, pokiaľ ide o prispôsobenie konštrukcie vozidla a všeobecných požiadaviek na typové schválenie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. marca 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide opridanie Srí Lanky, Trinidadu aTobaga aTuniska do tabuľky vbode Iprílohy ( C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Počiatočná lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy na vylúčenie transakcií s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine z požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok –(C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. januára 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON


23. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - lehota: 2. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - lehota: 7. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a opravuje nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - lehota: 3. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - lehota: 10. mája 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti letovej posádky Únie a výcvik vzletu a pristátia (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - lehota: 6. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Smernica Komisie, ktorou sa opravuje nemecké znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - lehota: 9. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a požiadavky na univerzálne typové schválenie kategórie palív (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - lehota: 13. júna 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI


24. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 01/2018 a DEC 03/2018 - Oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 a článkom 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 03/2018 - Oddiel III - Komisia


25. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 04/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) – výbor ENVI - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 618.460/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.34 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Príloha 1 - Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Príloha 2 - Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam

CS05

Osobitný výbor pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam

(45 členovia)

Riadni členovia

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia