Index 
Protokoll
PDF 304kWORD 88k
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (debatt)
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Omröstning
  8.1.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (omröstning)
  8.2.Järnvägstransportstatistik (artikel 150 i arbetsordningen) ***I (omröstning)
  8.3.Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)
  8.4.Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan ***I (omröstning)
  8.5.Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien ***I (omröstning)
  8.6.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (omröstning)
  8.7.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  8.9.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (omröstning)
  8.10.Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)
  8.11.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)
  8.12.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (debatt om en aktuell fråga)
 14.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (debatt)
 15.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * - Gemensam bolagsskattebas * (debatt)
 16.USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (debatt)
 17.Företagens sociala ansvar (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (debatt)
 20.Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (debatt)
 21.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 24.Anslagsöverföringar
 25.Inkomna dokument
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande
 Bilaga 2 - Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.31.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen på Maldiverna (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Wajid Khan, för S&D-gruppen, om stiuationen på Maldiverna (B8-0176/2018).

II.   Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek och Notis Marias, för ECR-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (B8-0164/2018).

III.   Barmhärtighetsmord i Uganda (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om barmhärtighetsmord i Uganda (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om barmhärtighetsmord i Uganda (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om barmhärtighetsmord i Uganda (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om barmhärtighetsmord i Uganda (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om barmhärtighetsmord i Uganda (B8-0173/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 12 mars 2018 (punkt 7 i protokollet av den 12.3.2018).

Utskotten IMCO, CULT och ECON hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


4. Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange och Edouard Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly och José Blanco López.

Talare: Cecilia Malmström och Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.06.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.07.


6. Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (debatt)

Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (2018/2576(RSP))

Talmannen presenterade debatten med ett kort inledningsanförande och förklarade det elektroniska ögonkontaktsförfarandet.

Talare: António Costa (Portugals premiärminister) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jiří Payne för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Reinhard Bütikofer, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare; Georgios Epitideios, grupplös.

Talare: António Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (talmannen förklarade ögonkontaktsförfarandet); Maria João Rodrigues yttrade sig om gällande förfarande (talmannen gjorde vissa förtydliganden); Carlos Zorrinho.

Talare: António Costa.

Talare: João Ferreira yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för det straffrättsliga förfarande som inletts mot honom vid förstainstansrätten i Aten.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0134/2018 och B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0134/2018

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0135/2018

Antogs (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Före omröstningen yttrade sig Xabier Benito Ziluaga om omröstningen om ”Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse” (punkt 8.6 i protokollet av den 14.3.2018).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


8.2. Järnvägstransportstatistik (artikel 150 i arbetsordningen) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0070)


8.3. Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.3.2018)

UTNÄMNING AV LUIS DE GUINDOS

Antogs (P8_TA(2018)0071)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen för att, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, begära att omröstningen skulle skjutas upp; Brian Hayes uttalade sig mot begäran; Pervenche Berès.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (199 röster för, 481 röster emot, 20 nedlagda röster).


8.4. Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0072)


8.5. Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0073)


8.6. Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av Michèle Rivasi, Philippe Lamberts och Ska Keller, för Verts/ALE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli och Marco Zullo, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


8.7. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0074)


8.8. Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (2018/2579(RSO))

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

SAMMANSÄTTNING AV DET SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR FRÅGOR OM EKONOMISK BROTTSLIGHET, SKATTEUNDANDRAGANDE OCH SKATTEFLYKT

Förklarades godkänt (bilaga 2 i protokollet av den 14.3.2018)


8.9. Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (omröstning)

Betänkande om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0075)


8.10. Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (omröstning)

Betänkande om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel [2017/2053(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0076)


8.11. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2226(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0077)


8.12. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 [2017/2260(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0078)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó och Daniel Hannan

Betänkande Jan Olbrycht och Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor och Stanislav Polčák

Betänkande Gérard Deprez och Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei och Notis Marias

Betänkande Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato och Monica Macovei

Betänkande Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato och Notis Marias.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.09.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.04.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (debatt om en aktuell fråga)

Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (2018/2627(RSP))

Talare: Helga Stevens som inledde debatten på förslag av ECR-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho och Michał Boni.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Marco Valli för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Dominique Bilde för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; David Casa och Heinz K. Becker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech och Michaela Šojdrová.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


15. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * - Gemensam bolagsskattebas * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure och Paul Tang redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Hugues Bayet för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Sander Loones för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sander Loones; Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Ramón Jáuregui Atondo och Luigi Morgano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Ivana Maletić.

Talare: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure och Paul Tang.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 10.10 i protokollet av den 15.3.2018.


16. USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2018) från Czesław Adam Siekierski och Bernd Lange, au nom des commissions REGI och INTA, till kommissionen: USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski och Bernd Lange utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Jørn Dohrmann för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Michel Dantin, Paolo De Castro och Thomas Waitz.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Soledad Cabezón Ruiz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jørn Dohrmann och James Nicholson för ECR-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné och Carlos Iturgaiz, för PPE-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin och Marco Zullo för EFDD-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 15.3.2018.


17. Företagens sociala ansvar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Alberto Cirio för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Danuta Jazłowiecka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tiziana Beghin; Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward och Michaela Šojdrová.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 15.3.2018.


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från Verts/ALE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

PETI-utskottet: Ana Miranda i stället för Josep-Maria Terricabras

JURI-utskottet: Heidi Hautala i stället för Ana Miranda

ITRE-utskottet: Julia Reda i stället för Michel Reimon.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


19. Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov redogjorde för betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka och Emilian Pavel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström, Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 15.3.2018.


20. Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis och Julie Ward för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.17 i protokollet av den 15.3.2018.


21. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0058/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [2017/2266(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och João Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 10.5 i protokollet av den 15.3.2018.


22. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i koppar (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i lödmetall med hög smälttemperatur (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i stål (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller de kriterier som berättigar till stöd för hampa enligt ordningen för grundstöd och vissa krav beträffande frivilligt kopplat stöd (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 vad gäller anpassning av fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionen delegerade förordning om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav för säkerhetsstyrningssystem enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Ursprunglig tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 1 på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland ur kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 januari 2018, på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


23. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - tidsfrist: 3 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - tidsfrist: 10 maj 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller automatisk validering av EU-certifikat som utfärdats för en flygbesättningsmedlem och utbildning i start och landning (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om rättelse av den tyska språkversionen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - tidsfrist: 9 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 vad gäller bestämmelserna om provning med hjälp av ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS) och krav för typgodkännande för generella bränsletyper (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - tidsfrist: 13 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


24. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 01/2018 och DEC 03/2018 – avsnitt III – kommissionen

I enlighet med artiklarna 27 och 179 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 03/2018 – avsnitt III – kommissionen


25. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 618.460/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Bilaga 1 - Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilaga 2 - Sammansättning av det särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

CS05

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

(45 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy