Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

3. Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Μαρτίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου