Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2630(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0168/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0079

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.1. Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0168/2018

(αντικαθιστά τις B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0079)

Παρεμβάσεις

David Coburn, σχετικά με την προηγούμενη παράμβαση στην οποία προέβη η Clare Moody κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης, και Enrique Calvet Chambon επί της παραγράφου 7.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου