Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2630(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0168/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0079

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg

10.1. Situácia na Maldivách (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0168/2018

(nahrádzajúci B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok a László Tőkés, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0079)

Vystúpenia:

David Coburn k predchádzajúcemu vystúpeniu, ktoré predniesla Clare Moody, po pokračovaní rokovania, a Enrique Calvet Chambon k odseku 7.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia