Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2631(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0159/2018

Keskustelut :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0080

Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

10.2. Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 ja B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0159/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 ja B8-0164/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0080)

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö