Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.3. Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0165/2018

(αντικαθιστά τις B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0081)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου