Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0137/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.13. Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 και B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0137/2018

(αντικαθιστά τις B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 και B8-0151/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   James Nicholson και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea και Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Tiziana Beghin και Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0091)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου