Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018)

επιτροπή AGRI

- Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

επιτροπή ECON

- Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2033(INI))

επιτροπή EMPL

- Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2034(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

επιτροπή ENVI

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, ITRE)

επιτροπή LIBE

- Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (2018/2036(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή REGI

- Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα δυνάμει του κανονισμού 2015/1839 (2018/2038(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Μαρτίου 2018)

επιτροπή CULT

- Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (2018/2028(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (2018/2028(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Φεβρουαρίου 2018)

επιτροπή ENVI

- Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου