Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 253kWORD 80k
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Konfliktimineraalide määruse rakendamine - Konfliktimineraalidega kaasnevad meetmed (arutelu)
 7.Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Olukord Maldiividel
  
8.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum
  
8.3.Halastustapmised Ugandas
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Maldiividel (hääletus)
  
10.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum (hääletus)
  
10.3.Halastustapmised Ugandas (hääletus)
  
10.4.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.5.ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.6.Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (hääletus)
  
10.7.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (hääletus)
  
10.8.Euroopa Ravimiameti asukoht ***I (hääletus)
  
10.9.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * (hääletus)
  
10.10.Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (hääletus)
  
10.11.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (hääletus)
  
10.12.Olukord Süürias (hääletus)
  
10.13.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (hääletus)
  
10.14.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv (arutelu)
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

13. märts 2018

(*) Nimi salastatud

Jens Genzer (nr 1265/2017); (*) (nr 1266/2017); (*) (nr 1267/2017); (*) (nr 1268/2017); (*) (nr 1269/2017); (*) (nr 1270/2017); (*) (nr 1271/2017); Jens Genzer (nr 0071/2018); (*) (nr 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr 0073/2018); Michel Lefebvre (nr 0074/2018); Georgios Mavrikos (nr 0075/2018); Jens Genzer (nr 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (nr 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0078/2018); (*) (nr 0079/2018); (*) (nr 0080/2018); Sami Hafsaoui (nr 0081/2018); (*) (nr 0082/2018); Jens Genzer (nr 0083/2018); Marian Tănase (nr 0084/2018); Jens Genzer (nr 0085/2018); (*) (nr 0086/2018); Funda Ileri (nr 0087/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0088/2018); Jens Genzer (nr 0089/2018); (*) (nr 0090/2018); (*) (nr 0091/2018); (*) (nr 0092/2018); Andreas Bardakis (nr 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (nr 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (nr 0095/2018); Modestas Klenys (nr 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0097/2018); Karsten Veen (nr 0098/2018); Laura Octavia Barbu (nr 0099/2018); Enric Saorin Reig (nr 0100/2018); Sabine Douce (nr 0101/2018); (*) (nr 0102/2018); Łukasz Murawa (nr 0103/2018); Vasil Kadrinov (nr 0104/2018); (*) (nr 0105/2018); Gottfried Hoffmann (nr 0106/2018); (*) (nr 0107/2018); (*) (nr 0108/2018); Andreas Lang (nr 0109/2018); (*) (nr 0110/2018); (*) (nr 0111/2018); Kathryn Gillanders (nr 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (nr 0113/2018); Gabor Csonka (nr 0114/2018); Dr. Christopher Paul (nr 0115/2018); Tomáš Olejár (nr 0116/2018); (*) (nr 0117/2018); (*) (nr 0118/2018); (*) (nr 0119/2018); (*) (nr 0120/2018); Martin Gohlke (nr 0121/2018); (*) (nr 0122/2018); (*) (nr 0123/2018); Veit Geiger (nr 0124/2018); (*) (nr 0125/2018); Konstantinos Tasis (nr 0126/2018); (*) (nr 0127/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0128/2018); Pasqualino Ludovico (nr 0129/2018); Michele Chimienti (nr 0130/2018); Orazio Cagno (nr 0131/2018); (*) (nr 0132/2018); Hanin Abou Salem (nr 0133/2018); Kyriakos Gkikas (nr 0134/2018); (*) (nr 0135/2018); Mihail Traian Maxim (nr 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (nr 0137/2018); (*) (nr 0138/2018); (*) (nr 0139/2018); (*) (nr 0140/2018); Veit Geiger (nr 0141/2018); Fabrizio Benassi (nr 0142/2018); (*) (nr 0143/2018); (*) (nr 0144/2018); Jeremy Mesdouze (nr 0145/2018); Giampiero Tola (nr 0146/2018); Giampiero Tola (nr 0147/2018); Giampiero Tola (nr 0148/2018); (*) (nr 0149/2018); Olivia Reidy (nr 0150/2018); Gisela Weber (nr 0151/2018); (*) (nr 0152/2018); (*) (nr 0153/2018); Roberto Moncalvo (nr 0154/2018); Paolo Calarco (nr 0155/2018); Christel Schlebusch (nr 0156/2018); (*) (nr 0157/2018); (*) (nr 0158/2018); Claude Prigent (nr 0159/2018); Jonas Vilionis (nr 0160/2018); Simon Baraldi (nr 0161/2018); Thomas Quade (nr 0162/2018); Roberta Angelilli (nr 0163/2018); Fotios Batzios (nr 0164/2018); Mario Berger (nr 0165/2018); Joachim Fischer (nr 0166/2018); Philipp Schmagold (nr 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0168/2018); Marco Bava (nr 0169/2018); (*) (nr 0170/2018); (*) (nr 0171/2018).


3. Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2018/2626(RSP))

Arutelu toimus 13. märtsil 2018 (13.3.2018 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi, fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.12.


4. Ettevõtja sotsiaalne vastutus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Ettevõtja sotsiaalne vastutus (2018/2633(RSP)))

Arutelu toimus 14. märtsil 2018 (14.3.2018 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini ja Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa fraktsiooni PPE nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta hiljutise Embraco juhtumi valguses (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.14.


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjoni poolt

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

2) parlamendiliikmete poolt: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja Euroopa käsitöönduse kaitsmise kohta (B8-0123/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ITRE


6. Konfliktimineraalide määruse rakendamine - Konfliktimineraalidega kaasnevad meetmed (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2018), mille esitas Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile: Konfliktimineraalide määruse rakendamine (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2018), mille esitas Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Konfliktimineraalid: kaasnevad meetmed (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange ja Linda McAvan esitasid küsimused.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala ja Lola Sánchez Caldentey.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


7. Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (arutelu)

Komisjoni avaldus: Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes ja Andor Deli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini ja Olga Sehnalová.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot ja Maria Gabriela Zoană.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.3.2018 protokollipunkt 2.)


8.1. Olukord Maldiividel

Resolutsiooni ettepanekud B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 ja B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet ja Wajid Khan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel ja Geoffroy Didier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.1.


8.2. Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 ja B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel ja Ana Gomes tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võttis Notis Marias arutelu läbiviimise kohta (president andis selgitusi).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.2.


8.3. Halastustapmised Ugandas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 ja B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans ja Cécile Kashetu Kyenge tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel ja Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch ja Seán Kelly.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.3.

(Istung katkestati kell 11.55 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead MCGUINNESS
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.

Sõna võtsid

—   Anja Hazekamp 223 parlamendiliikme taotluse kohta moodustada loomade vedu ELis käsitlev uurimiskomisjon (istungi juhataja vastas, et edastab selle ettepaneku parlamendi presidendile);

—   Miguel Urbán Crespo eelmisel päeval, 14. märtsil 2018 Rio de Janeiros toime pandud Brasiilia aktivisti Marielle Franco atentaadi kohta;

—   Daniele Viotti eelmisel päeval toimunud Matteo Salvini pressikonverentsi tingimuste kohta;

—   Clare Moody parlamendi poolt Salisbury (Ühendkuningriik) elanikele pärast Venemaa kodaniku ja tema tütre vastu toime pandud keemiarünnakut väljendatud solidaarsuse kohta.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Olukord Maldiividel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 ja B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0168/2018

(asendades B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 ja B8-0176/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0079)

Sõnavõtud

David Coburn Clare Moody peale istungi jätkamist peetud sõnavõtu kohta, ja Enrique Calvet Chambon punkti 7 kohta.


10.2. Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 ja B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0159/2018

(asendades B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 ja B8-0164/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0080)


10.3. Halastustapmised Ugandas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 ja B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0165/2018

(asendades B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 ja B8-0173/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0081)


10.4. ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0082)

Parlament andis lepingu denonsseerimiseks nõusoleku.


10.5. ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping [2017/2266(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0084)


10.7. Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0085)


10.8. Euroopa Ravimiameti asukoht ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Sõna võttis Giovanni La Via (raportöör) enne hääletust, et rõhutada parlamendi rolli selles menetluses.

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0086)

Pärast hääletust võttis sõna Giovanni La Via (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


10.9. Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2018)0087)


10.10. Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2018)0088)


10.11. 2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2019. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2017/2286(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0089)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer punkti 39 üle toimunud hääletuse kohta.


10.12. Olukord Süürias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 ja B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0139/2018

(asendades B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 ja B8-0146/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0090)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0141/2018 ja B8-0150/2018 muutusid kehtetuks.)


10.13. USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 ja B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0137/2018)

(asendades B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 ja B8-0151/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michel Dantin fraktsiooni PPE nimel;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ja Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel;

—   James Nicholson ja Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Tiziana Beghin ja Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0091)


10.14. Ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 ja B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Sõna võttis Enrique Calvet Chambon, kes taotles kodukorra artikli 190 lõike 4 alusel hääletuse edasilükkamist.

Parlament kiitis taotluse heaks.


11. Presidentuuri teadaanne

Juhataja avaldas parlamendi nimel austust täiskogu istungite protokollide üksuse juhatajale José González Holguerale, kes suundub pärast 32 aasta pikkust töötamist parlamendis pensionile, ja tänas teda lojaalse teenistuse eest.


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Thomas Mann ja Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki ja Seán Kelly

Raport: Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki ja Seán Kelly

Raport: Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Raport: Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Raport: Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Süürias - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000005/2018), mille esitas Iskra Mihaylova DEVE komisjoni nimel komisjonile: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (asendades autorit) esitas küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


17. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 7. märtsi 2018. aasta otsuse alusel)

AGRI-komisjon

- Toidu ja põllumajanduse tulevik (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

ECON-komisjon

- Euroala majanduspoliitika (2018/2033(INI))

EMPL-komisjon

- Euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika (2018/2034(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

ENVI-komisjon

- Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, ITRE)

LIBE-komisjon

- Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (2018/2036(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

REGI-komisjon

- Kreeka erimeetmed vastavalt määrusele 2015/1839 (2018/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

(Esimeeste konverentsi 8. märtsi 2018. aasta otsuse alusel)

CULT-komisjon

- Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (2018/2028(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE) (kodukorra artikkel 54)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

CULT-komisjon

- Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (2018/2028(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 8. veebruari 2018. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon

- Liidu kodanikukaitse mehhanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 7. märtsi 2018. aasta otsuse alusel)


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 16. aprillist 2018 kuni 19. aprillini 2018.


19. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.30.


21. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika