Index 
Notulen
PDF 266kWORD 81k
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Ingekomen stukken
 6.Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen - Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen (debat)
 7.Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie op de Maldiven
  8.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman
  8.3.Doden uit mededogen in Oeganda
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie op de Maldiven (stemming)
  10.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (stemming)
  10.3.Doden uit mededogen in Oeganda (stemming)
  10.4.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (stemming)
  10.7.Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (stemming)
  10.8.Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)
  10.9.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)
  10.10.Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)
  10.11.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (stemming)
  10.12.De situatie in Syrië (stemming)
  10.13.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (stemming)
  10.14.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (stemming)
 11.Mededeling van de Voorzitter
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Prestatiereserve van de ESI-fondsen (debat)
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 13 maart 2018

(*) Vertrouwelijk

Jens Genzer (n° 1265/2017); (*) (n° 1266/2017); (*) (n° 1267/2017); (*) (n° 1268/2017); (*) (n° 1269/2017); (*) (n° 1270/2017); (*) (n° 1271/2017); Jens Genzer (n° 0071/2018); (*) (n° 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (n° 0073/2018); Michel Lefebvre (n° 0074/2018); Georgios Mavrikos (n° 0075/2018); Jens Genzer (n° 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (n° 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0078/2018); (*) (n° 0079/2018); (*) (n° 0080/2018); Sami Hafsaoui (n° 0081/2018); (*) (n° 0082/2018); Jens Genzer (n° 0083/2018); Marian Tănase (n° 0084/2018); Jens Genzer (n° 0085/2018); (*) (n° 0086/2018); Funda Ileri (n° 0087/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0088/2018); Jens Genzer (n° 0089/2018); (*) (n° 0090/2018); (*) (n° 0091/2018); (*) (n° 0092/2018); Andreas Bardakis (n° 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (n° 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (n° 0095/2018); Modestas Klenys (n° 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (n° 0097/2018); Karsten Veen (n° 0098/2018); Laura Octavia Barbu (n° 0099/2018); Enric Saorin Reig (n° 0100/2018); Sabine Douce (n° 0101/2018); (*) (n° 0102/2018); Łukasz Murawa (n° 0103/2018); Vasil Kadrinov (n° 0104/2018); (*) (n° 0105/2018); Gottfried Hoffmann (n° 0106/2018); (*) (n° 0107/2018); (*) (n° 0108/2018); Andreas Lang (n° 0109/2018); (*) (n° 0110/2018); (*) (n° 0111/2018); Kathryn Gillanders (n° 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (n° 0113/2018); Gabor Csonka (n° 0114/2018); Dr. Christopher Paul (n° 0115/2018); Tomáš Olejár (n° 0116/2018); (*) (n° 0117/2018); (*) (n° 0118/2018); (*) (n° 0119/2018); (*) (n° 0120/2018); Martin Gohlke (n° 0121/2018); (*) (n° 0122/2018); (*) (n° 0123/2018); Veit Geiger (n° 0124/2018); (*) (n° 0125/2018); Konstantinos Tasis (n° 0126/2018); (*) (n° 0127/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0128/2018); Pasqualino Ludovico (n° 0129/2018); Michele Chimienti (n° 0130/2018); Orazio Cagno (n° 0131/2018); (*) (n° 0132/2018); Hanin Abou Salem (n° 0133/2018); Kyriakos Gkikas (n° 0134/2018); (*) (n° 0135/2018); Mihail Traian Maxim (n° 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (n° 0137/2018); (*) (n° 0138/2018); (*) (n° 0139/2018); (*) (n° 0140/2018); Veit Geiger (n° 0141/2018); Fabrizio Benassi (n° 0142/2018); (*) (n° 0143/2018); (*) (n° 0144/2018); Jeremy Mesdouze (n° 0145/2018); Giampiero Tola (n° 0146/2018); Giampiero Tola (n° 0147/2018); Giampiero Tola (n° 0148/2018); (*) (n° 0149/2018); Olivia Reidy (n° 0150/2018); Gisela Weber (n° 0151/2018); (*) (n° 0152/2018); (*) (n° 0153/2018); Roberto Moncalvo (n° 0154/2018); Paolo Calarco (n° 0155/2018); Christel Schlebusch (n° 0156/2018); (*) (n° 0157/2018); (*) (n° 0158/2018); Claude Prigent (n° 0159/2018); Jonas Vilionis (n° 0160/2018); Simon Baraldi (n° 0161/2018); Thomas Quade (n° 0162/2018); Roberta Angelilli (n° 0163/2018); Fotios Batzios (n° 0164/2018); Mario Berger (n° 0165/2018); Joachim Fischer (n° 0166/2018); Philipp Schmagold (n° 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0168/2018); Marco Bava (n° 0169/2018); (*) (n° 0170/2018); (*) (n° 0171/2018).


3. De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2018/2626(RSP))

Het debat heeft op 13 maart 2018 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 13.3.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 15.3.2018.


4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP)))

Het debat heeft op 14 maart 2018 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 14.3.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini en Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa, namens de PPE-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het licht van de recente Embraco-zaak (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 15.3.2018.


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, BUDG

- Bijlagen bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET, BUDG

2) van de leden: ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Italiaanse en Europese ambachtssector (B8-0123/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

ITRE


6. Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen - Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2018) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de EU-verordening betreffende conflictmineralen (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Conflictmineralen: begeleidende maatregelen (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange en Linda McAvan lichten de vragen toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala en Lola Sánchez Caldentey.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


7. Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (debat)

Verklaring van de Commissie: Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini en Olga Sehnalová.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.3.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. De situatie op de Maldiven

Ontwerpresoluties B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 en B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet en Wajid Khan lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, en Geoffroy Didier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 15.3.2018.


8.2. De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman

Ontwerpresoluties B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 en B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel en Ana Gomes lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Krzysztof Hetman en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 15.3.2018.


8.3. Doden uit mededogen in Oeganda

Ontwerpresoluties B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 en B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans en Cécile Kashetu Kyenge lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, en Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 15.3.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door

—   Anja Hazekamp, over het verzoek van 223 leden om de oprichting van een onderzoekscommissie om het vervoer van dieren in de EU te onderzoeken (de Voorzitter antwoordt dat ze haar opmerkingen zal overbrengen aan de Voorzitter van het Parlement);

—   Miguel Urbán Crespo, over de moord op de Braziliaanse activiste Marielle Franco die gisteren (14 maart 2018) plaatsvond in Rio de Janeiro;

—   Daniele Viotti, over de omstandigheden waarin gisteren de persconferentie van Matteo Salvini plaatsvond;

—   Clare Moody, over de solidariteit die het Parlement heeft betuigd met de inwoners van Salisbury (Verenigd Koninkrijk) na de chemische aanval op een Russisch staatsburger en zijn dochter.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. De situatie op de Maldiven (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 en B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0168/2018

(ter vervanging van B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 en B8-0176/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Wajid Khan, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0079)

Het woord werd gevoerd door:

David Coburn, over het betoog van Clare Moody bij de hervatting van de vergadering, en Enrique Calvet Chambon, over paragraaf 7.


10.2. De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 en B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0159/2018

(ter vervanging van B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 en B8-0164/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0080)


10.3. Doden uit mededogen in Oeganda (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 en B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0165/2018

(ter vervanging van B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 en B8-0173/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0081)


10.4. Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0082)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de opzegging van de overeenkomst.


10.5. Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren [2017/2266(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0084)


10.7. Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0085)


10.8. Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur), vóór de stemming, om te wijzen op de rol van het Parlement in de procedure.

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0086)

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


10.9. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2018)0087)


10.10. Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2018)0088)


10.11. Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (stemming)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2019, afdeling III – Commissie [2017/2286(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0089)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer over de stemming over paragraaf 39.


10.12. De situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 en B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0139/2018

(ter vervanging van B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 en B8-0146/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga en Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0090)

(Ontwerpresoluties B8-0141/2018 en B8-0150/2018 komen te vervallen.)


10.13. Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 en B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0137/2018

(ter vervanging van B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 en B8-0151/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Michel Dantin, namens de PPE-Fractie;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie;

—   James Nicholson en Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea en Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Tiziana Beghin en Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0091)


10.14. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 en B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Enrique Calvet Chambon, die op basis van artikel 190, lid 4, van het Reglement, om uitstel van de stemming verzoekt.

Het Parlement willigt het verzoek in.


11. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter brengt namens het Parlement hulde aan José González Holguera, hoofd van de afdeling Notulen en Volledig Verslag plenaire vergaderingen, die na een loopbaan van 32 jaar bij het Parlement met pensioen gaat, en bedankt hem voor al die jaren goede en trouwe dienst.


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki en Seán Kelly

Verslag Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki en Seán Kelly

Verslag Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Verslag Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Verslag Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Syrië - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.47 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Prestatiereserve van de ESI-fondsen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000005/2018) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Prestatiereserve van de ESI-fondsen (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (plaatsvervanger auteur) licht de vraag toe.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


17. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2018)

Commissie AGRI

- De toekomst van voedsel en landbouw (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(advies: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

Commissie ECON

- Economisch beleid van de eurozone (2018/2033(INI))

Commissie EMPL

- Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2018/2034(INI))
(advies: CULT)

Commissie ENVI

- Een Europese strategie voor plastic in de circulaire economie (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(advies: PECH, ITRE)

Commissie LIBE

- Minimumnormen voor minderheden in de EU (2018/2036(INI))
(advies: PETI)

Commissie REGI

- Specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839 (2018/2038(INI))
(advies: EMPL)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 maart 2018)

Commissie CULT

- Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (2018/2028(INI))
(advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie CULT

- Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (2018/2028(INI))
(advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement))
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 februari 2018)

Commissie ENVI

- Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(advies: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (artikel 54 van het Reglement))
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2018)


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 16 april 2018 t/m 19 april 2018.


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid