Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 82k
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)
 4.Sociálna zodpovednosť podnikov (predložené návrhy uznesení)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Vykonávanie nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných oblastí - Sprievodné opatrenia týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí (rozprava)
 7.Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Situácia na Maldivách
  
8.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána
  
8.3.Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Situácia na Maldivách (hlasovanie)
  
10.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (hlasovanie)
  
10.3.Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande (hlasovanie)
  
10.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (hlasovanie)
  
10.7.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (hlasovanie)
  
10.8.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)
  
10.9.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)
  
10.10.Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)
  
10.11.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (hlasovanie)
  
10.12.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
10.13.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (hlasovanie)
  
10.14.Sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Výkonnostná rezerva EŠIF (rozprava)
 17.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 13. marca 2018

(*) Meno je utajené

Jens Genzer (č.1265/2017); (*) (č.1266/2017); (*) (č.1267/2017); (*) (č.1268/2017); (*) (č.1269/2017); (*) (č.1270/2017); (*) (č.1271/2017); Jens Genzer (č.0071/2018); (*) (č.0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (č.0073/2018); Michel Lefebvre (č.0074/2018); Georgios Mavrikos (č.0075/2018); Jens Genzer (č.0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (č.0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (č.0078/2018); (*) (č.0079/2018); (*) (č.0080/2018); Sami Hafsaoui (č.0081/2018); (*) (č.0082/2018); Jens Genzer (č.0083/2018); Marian Tănase (č.0084/2018); Jens Genzer (č.0085/2018); (*) (č.0086/2018); Funda Ileri (č.0087/2018); Pierpaolo Volpe (č.0088/2018); Jens Genzer (č.0089/2018); (*) (č.0090/2018); (*) (č.0091/2018); (*) (č.0092/2018); Andreas Bardakis (č.0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (č.0094/2018); Raül Sáez Timoneda (č.0095/2018); Modestas Klenys (č.0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (č.0097/2018); Karsten Veen (č.0098/2018); Laura Octavia Barbu (č.0099/2018); Enric Saorin Reig (č.0100/2018); Sabine Douce (č.0101/2018); (*) (č.0102/2018); Łukasz Murawa (č.0103/2018); Vasil Kadrinov (č.0104/2018); (*) (č.0105/2018); Gottfried Hoffmann (č.0106/2018); (*) (č.0107/2018); (*) (č.0108/2018); Andreas Lang (č.0109/2018); (*) (č.0110/2018); (*) (č.0111/2018); Kathryn Gillanders (č.0112/2018); Maurizio Michele Sapio (č.0113/2018); Gabor Csonka (č.0114/2018); Dr. Christopher Paul (č.0115/2018); Tomáš Olejár (č.0116/2018); (*) (č.0117/2018); (*) (č.0118/2018); (*) (č.0119/2018); (*) (č.0120/2018); Martin Gohlke (č.0121/2018); (*) (č.0122/2018); (*) (č.0123/2018); Veit Geiger (č.0124/2018); (*) (č.0125/2018); Konstantinos Tasis (č.0126/2018); (*) (č.0127/2018); Pierpaolo Volpe (č.0128/2018); Pasqualino Ludovico (č.0129/2018); Michele Chimienti (č.0130/2018); Orazio Cagno (č.0131/2018); (*) (č.0132/2018); Hanin Abou Salem (č.0133/2018); Kyriakos Gkikas (č.0134/2018); (*) (č.0135/2018); Mihail Traian Maxim (č.0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (č.0137/2018); (*) (č.0138/2018); (*) (č.0139/2018); (*) (č.0140/2018); Veit Geiger (č.0141/2018); Fabrizio Benassi (č.0142/2018); (*) (č.0143/2018); (*) (č.0144/2018); Jeremy Mesdouze (č.0145/2018); Giampiero Tola (č.0146/2018); Giampiero Tola (č.0147/2018); Giampiero Tola (č.0148/2018); (*) (č.0149/2018); Olivia Reidy (č.0150/2018); Gisela Weber (č.0151/2018); (*) (č.0152/2018); (*) (č.0153/2018); Roberto Moncalvo (č.0154/2018); Paolo Calarco (č.0155/2018); Christel Schlebusch (č.0156/2018); (*) (č.0157/2018); (*) (č.0158/2018); Claude Prigent (č.0159/2018); Jonas Vilionis (č.0160/2018); Simon Baraldi (č.0161/2018); Thomas Quade (č.0162/2018); Roberta Angelilli (č.0163/2018); Fotios Batzios (č.0164/2018); Mario Berger (č.0165/2018); Joachim Fischer (č.0166/2018); Philipp Schmagold (č.0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (č.0168/2018); Marco Bava (č.0169/2018); (*) (č.0170/2018); (*) (č.0171/2018).


3. Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2018/2626(RSP))

Rozprava sa konala 13. marca 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 13.3.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o situácii v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi a Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


4. Sociálna zodpovednosť podnikov (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Sociálna zodpovednosť podnikov (2018/2633(RSP)))

Rozprava sa konala 14. marca 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 14.3.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, o sociálnej zodpovednosti podnikov (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini a Marco Zanni, v mene skupiny ENF, o sociálnej zodpovednosti podnikov (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, o sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Marco Valli, v mene skupiny EFDD, o sociálnej zodpovednosti podnikov (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa v mene skupiny PPE, o sociálnej zodpovednosti podnikov (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts a Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE, o sociálnej zodpovednosti podnikov v súvislosti s nedávnym prípadom spoločnosti Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee a Ángela Vallina, v mene skupiny GUE/NGL, o sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku aPortugalsku (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane talianskeho a európskeho remeselného odvetvia (B8-0123/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE


6. Vykonávanie nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných oblastí - Sprievodné opatrenia týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2018) ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia o nerastoch z konfliktných oblastí (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2018) ktorú položil Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Nerasty z konfliktných oblastí: sprievodné opatrenia (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange a Linda McAvan rozvinuli otázky.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala a Lola Sánchez Caldentey.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


7. Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini a Olga Sehnalová.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot a Maria Gabriela Zoană.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 14.3.2018.)


8.1. Situácia na Maldivách

Návrhy uznesenia B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet a Wajid Khan uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Jacques Colombier v mene skupiny ENF a Geoffroy Didier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


8.2. Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána

Návrhy uznesenia B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel a Ana Gomes uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Notis Marias k priebehu rozpravy (predsedníčka poskytla spresnenia).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 15.3.2018.


8.3. Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande

Návrhy uznesenia B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans a Cécile Kashetu Kyenge uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michela Giuffrida v mene skupiny S&D a Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 15.3.2018.

         (Rokovanie bolo do hlasovania prerušené o 11.55 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01 h.

Vystúpili títo poslanci:

—   Anja Hazekamp, k žiadosti 223 poslancov zriadiť vyšetrovací výbor pre prepravu zvierat v EÚ (predsedníčka odpovedala, že túto žiadosť postúpi predsedovi Parlamentu);

—   Miguel Urbán Crespo, k zavraždeniu brazílskej aktivistky Marielle Franco včerar 14. marca 2018 v Riu de Janeiro;

—   Daniele Viotti, k podmienkam, za akých sa včera uskutočnila tlačová konferencia, ktorú zvolal Matteo Salvini;

—   Clare Moody, k solidarite Parlamentu s obyvateľmi mesta Salisbury (Spojené kráľovstvo) v nadväznosti na chemický útok na ruského štátneho príslušníka a jeho dcéru.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Situácia na Maldivách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0168/2018

(nahrádzajúci B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok a László Tőkés, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0079)

Vystúpenia:

David Coburn k predchádzajúcemu vystúpeniu, ktoré predniesla Clare Moody, po pokračovaní rokovania, a Enrique Calvet Chambon k odseku 7.


10.2. Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0159/2018

(nahrádzajúci B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Maria Heubuch, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0080)


10.3. Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0165/2018

(nahrádzajúci B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0081)


10.4. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o vypovedaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0082)

Parlament schválil vypovedanie dohody.


10.5. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [2017/2266(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0084)


10.7. Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0085)


10.8. Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

V rozprave vystúpil Giovanni La Via (spravodajca), avant le vote, pour souligner le rôle du Parlement dans la procédure.

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0086)

Vystúpil Giovanni La Via (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.9. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2018)0087)


10.10. Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2018)0088)


10.11. Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (hlasovanie)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2019, oddiel III –- Komisia [2017/2286(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0089)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer k hlasovaniu o odseku 39.


10.12. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 a B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0139/2018

(nahrádzajúci B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 a B8-0146/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera a Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga a Peter van Dalen, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0090)

(Návrhy uznesenia B8-0141/2018 a B8-0150/2018 sa stali bezpredmetnými.)


10.13. Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 a B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0137/2018

(nahrádzajúci B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 a B8-0151/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michel Dantin, v mene skupiny PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García a Alessia Maria Mosca, v mene skupiny S&D;

—   James Nicholson a Jørn Dohrmann, v mene skupiny ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea a Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin a Marco Zullo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0091)


10.14. Sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 a B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Vystúpil Enrique Calvet Chambon so žiadosťou o odloženie hlasovania na základe článku 190 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil.


11. Oznámenie predsedníctva

Predsedníčka vzdala v mene Parlamentu hold Josému González Holguera, vedúcemu oddelenia záznamov z plenárnych schôdzí, ktorý odchádza do dôchodku po 32 rokoch odpracovaných v Parlamente, a poďakovala mu za jeho dobré a lojálne služby.


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

Správa: Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

Správa: Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Správa: Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Správa: Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Návrh spoločného uznesenia k situácii v Sýrii - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.47 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Výkonnostná rezerva EŠIF (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000005/2018) ktorú položil Iskra Mihaylova, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Výkonnostná rezerva európskych štrukturálnych a investičných fondov (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (namiesto autora) rozvinul otázku.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


17. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. marca 2018)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The future of food and farming (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Economic policies of the euro area (2018/2033(INI))

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Employment and social policies of the euro area (2018/2034(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(stanovisko: PECH, ITRE)

LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Minimum standards for minorities in the EU (2018/2036(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Specific measures for Greece under Regulation 2015/1839 (2018/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. marca 2018)

výbor CULT

- Rovnosť jazykov v digitálnom veku (2018/2028(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Rovnosť jazykov v digitálnom veku (2018/2028(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. februára 2018)

výbor ENVI

- Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(stanovisko: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. marca 2018)


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 16. apríla 2018 do 19. apríla 2018.


19. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.30 h.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia