Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 80k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 4.Företagens sociala ansvar (ingivna resolutionsförslag)
 5.Inkomna dokument
 6.Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder (debatt)
 7.Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Situationen på Maldiverna
  
8.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman
  
8.3.Barmhärtighetsmord i Uganda
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Situationen på Maldiverna (omröstning)
  
10.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (omröstning)
  
10.3.Barmhärtighetsmord i Uganda (omröstning)
  
10.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (omröstning)
  
10.7.Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (omröstning)
  
10.8.Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I (omröstning)
  
10.9.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)
  
10.10.Gemensam bolagsskattebas * (omröstning)
  
10.11.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (omröstning)
  
10.12.Situationen i Syrien (omröstning)
  
10.13.USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (omröstning)
  
10.14.Företagens sociala ansvar (omröstning)
 11.Meddelande från talmannen
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.ESI-fondernas resultatreserv (debatt)
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 13 mars 2018

(*) Namnet konfidentiellt

Jens Genzer (nr 1265/2017); (*) (nr 1266/2017); (*) (nr 1267/2017); (*) (nr 1268/2017); (*) (nr 1269/2017); (*) (nr 1270/2017); (*) (nr 1271/2017); Jens Genzer (nr 0071/2018); (*) (nr 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr 0073/2018); Michel Lefebvre (nr 0074/2018); Georgios Mavrikos (nr 0075/2018); Jens Genzer (nr 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (nr 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0078/2018); (*) (nr 0079/2018); (*) (nr 0080/2018); Sami Hafsaoui (nr 0081/2018); (*) (nr 0082/2018); Jens Genzer (nr 0083/2018); Marian Tănase (nr 0084/2018); Jens Genzer (nr 0085/2018); (*) (nr 0086/2018); Funda Ileri (nr 0087/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0088/2018); Jens Genzer (nr 0089/2018); (*) (nr 0090/2018); (*) (nr 0091/2018); (*) (nr 0092/2018); Andreas Bardakis (nr 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (nr 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (nr 0095/2018); Modestas Klenys (nr 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0097/2018); Karsten Veen (nr 0098/2018); Laura Octavia Barbu (nr 0099/2018); Enric Saorin Reig (nr 0100/2018); Sabine Douce (nr 0101/2018); (*) (nr 0102/2018); Łukasz Murawa (nr 0103/2018); Vasil Kadrinov (nr 0104/2018); (*) (nr 0105/2018); Gottfried Hoffmann (nr 0106/2018); (*) (nr 0107/2018); (*) (nr 0108/2018); Andreas Lang (nr 0109/2018); (*) (nr 0110/2018); (*) (nr 0111/2018); Kathryn Gillanders (nr 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (nr 0113/2018); Gabor Csonka (nr 0114/2018); Dr. Christopher Paul (nr 0115/2018); Tomáš Olejár (nr 0116/2018); (*) (nr 0117/2018); (*) (nr 0118/2018); (*) (nr 0119/2018); (*) (nr 0120/2018); Martin Gohlke (nr 0121/2018); (*) (nr 0122/2018); (*) (nr 0123/2018); Veit Geiger (nr 0124/2018); (*) (nr 0125/2018); Konstantinos Tasis (nr 0126/2018); (*) (nr 0127/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0128/2018); Pasqualino Ludovico (nr 0129/2018); Michele Chimienti (nr 0130/2018); Orazio Cagno (nr 0131/2018); (*) (nr 0132/2018); Hanin Abou Salem (nr 0133/2018); Kyriakos Gkikas (nr 0134/2018); (*) (nr 0135/2018); Mihail Traian Maxim (nr 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (nr 0137/2018); (*) (nr 0138/2018); (*) (nr 0139/2018); (*) (nr 0140/2018); Veit Geiger (nr 0141/2018); Fabrizio Benassi (nr 0142/2018); (*) (nr 0143/2018); (*) (nr 0144/2018); Jeremy Mesdouze (nr 0145/2018); Giampiero Tola (nr 0146/2018); Giampiero Tola (nr 0147/2018); Giampiero Tola (nr 0148/2018); (*) (nr 0149/2018); Olivia Reidy (nr 0150/2018); Gisela Weber (nr 0151/2018); (*) (nr 0152/2018); (*) (nr 0153/2018); Roberto Moncalvo (nr 0154/2018); Paolo Calarco (nr 0155/2018); Christel Schlebusch (nr 0156/2018); (*) (nr 0157/2018); (*) (nr 0158/2018); Claude Prigent (nr 0159/2018); Jonas Vilionis (nr 0160/2018); Simon Baraldi (nr 0161/2018); Thomas Quade (nr 0162/2018); Roberta Angelilli (nr 0163/2018); Fotios Batzios (nr 0164/2018); Mario Berger (nr 0165/2018); Joachim Fischer (nr 0166/2018); Philipp Schmagold (nr 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0168/2018); Marco Bava (nr 0169/2018); (*) (nr 0170/2018); (*) (nr 0171/2018).


3. Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Debatten hade hållits den 13 mars 2018 (punkt 17 i protokollet av den 13.3.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 15.3.2018.


4. Företagens sociala ansvar (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP))

Debatten hade hållits den 14 mars 2018 (punkt 17 i protokollet av den 14.3.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini och Marco Zanni, för ENF, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Marco Valli, för EFDD-gruppen, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa för PPE-gruppen, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, om företagens sociala ansvar i ljuset av det aktuella fallet Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee och Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen, om företagens sociala ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 15.3.2018.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av den italienska och europeiska hantverkssektorn (B8-0123/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ITRE


6. Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2018) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Genomförande av förordningen om konfliktmineraler (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Konfliktmineraler - kompletterande åtgärder (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange och Linda McAvan utvecklade frågorna.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala och Lola Sánchez Caldentey.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda och Georgios Epitideios.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 14.3.2018.)


8.1. Situationen på Maldiverna

Resolutionsförslag B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 och B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet och Wajid Khan redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Geoffroy Didier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz och Jean-Paul Denanot.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 15.3.2018.


8.2. Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman

Resolutionsförslag B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 och B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel och Ana Gomes redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Krzysztof Hetman och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Notis Marias yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 15.3.2018.


8.3. Barmhärtighetsmord i Uganda

Resolutionsförslag B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans och Cécile Kashetu Kyenge redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michela Giuffrida för S&D-gruppen, och Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch och Seán Kelly.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 15.3.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.

Talare:

—   Anja Hazekamp yttrade sig om begäran från 223 ledamöter om att inrätta ett undersökningskommitté om transporten av djur i EU (talmannen svarade att hon skulle vidarebefordra denna begäran till parlamentets talman);

—   Miguel Urbán Crespo yttrade sig om mordet på den brasilianska aktivisten Marielle Franco föregående dag, den 14 mars 2018, i Rio de Janeiro;

—   Daniele Viotti yttrade sig om situationen vid Matteo Salvinis presskonferens föregående dag;

—   Clare Moody yttrade sig om den solidaritet som parlamentet uttryckt med invånarna i Salisbury (Förenade kungariket) till följd av angreppet med ett kemiskt ämne på en rysk medborgare och hans dotter.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Situationen på Maldiverna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 och B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0168/2018

(ersätter B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 och B8-0176/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok och László Tőkés, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Wajid Khan, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná et Jiří Maštálka, för GUE/NGL-gruppen;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0079)

Inlägg:

David Coburn yttrade sig om det inlägg som Clare Moody gjorde vid återupptagandet av sammanträdet; Enrique Calvet Chambon yttrade sig om punkt 7.


10.2. Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 och B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0159/2018

(ersätter B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 och B8-0164/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0080)


10.3. Barmhärtighetsmord i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0165/2018

(ersätter B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0081)


10.4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0082)

Parlamentet godkände uppsägningen av avtalet.


10.5. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [2017/2266(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0084)


10.7. Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0085)


10.8. Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Talare: Giovanni La Via (föredragande) yttrade sig före omröstingen för att understryka parlamentets roll i förfarandet.

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0086)

Talare: Giovanni La Via (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.9. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2018)0087)


10.10. Gemensam bolagsskattebas * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2018)0088)


10.11. Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2019, avsnitt III – kommissionen [2017/2286(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0089)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer yttrade sig om omröstingen om punkt 39.


10.12. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 och B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0139/2018

(ersätter B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 och B8-0146/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera och Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga och Peter van Dalen, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0090)

(Resolutionsförslagen B8-0141/2018 och B8-0150/2018 bortföll.)


10.13. USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 och B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0137/2018

(ersätter B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 och B8-0151/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Michel Dantin, för PPE-gruppen;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen;

—   James Nicholson och Jørn Dohrmann, för ECR-gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Florent Marcellesi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Tiziana Beghin och Marco Zullo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0091)


10.14. Företagens sociala ansvar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 och B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Enrique Calvet Chambon begärde, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände begäran.


11. Meddelande från talmannen

Talmannen lovordade, på parlamentets vägnar, chefen för enheten för plenarprotokoll, José González Holguera, som skulle gå i pension efter 32 års arbete i parlamentet. Hon tackade honom för ett väl utfört arbete och för trogen tjänst.


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki och Seán Kelly

Betänkande Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki och Seán Kelly

Betänkande Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Betänkande Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Betänkande Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Syrien - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.47.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. ESI-fondernas resultatreserv (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000005/2018) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: ESI-fondernas resultatreserv (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2018)

AGRI-utskottet

- Framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

ECON-utskottet

- Euroområdets ekonomiska politik (2018/2033(INI))

EMPL-utskottet

- Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (2018/2034(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

ENVI-utskottet

- En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(rådgivande utskott: PECH, ITRE)

LIBE-utskottet

- Minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

REGI-utskottet

- Särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839 (2018/2038(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 mars 2018)

CULT-utskottet

- Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (2018/2028(INI))
(rådgivande utskott: ITRE) (artikel 54 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

CULT-utskottet

- Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (2018/2028(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 februari 2018)

ENVI-utskottet

- Unionens civilskyddsmekanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(rådgivande utskott: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2018)


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 16–19 april 2018.


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.30.


21. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy