Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας και της Σουηδίας ανακοίνωσαν την εκλογή των Dobromir Sośnierz και Aleksander Gabelic ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 22ας Μαρτίου 2018 και 4ης Απριλίου 2018 στη θέση των Janusz Korwin-Mikke και Jens Nilsson, αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Dobromir Sośnierz και Aleksander Gabelic καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Οι Gianni Pittella και Matteo Salvini γνωστοποίησαν στον Πρόεδρο την εκλογή τους ως μελών της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, και ο Lorenzo Fontana την εκλογή του ως μέλους της Βουλής της Ιταλικής Δημοκρατίας, με ισχύ από 23ης Μαρτίου 2018 και για τους τρεις.

Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα καθήκοντα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώνει την χηρεία των εδρών που κατείχαν οι Gianni Pittella, Matteo Salvini και Lorenzo Fontana με ισχύ από 23ης Μαρτίου 2018, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

°
° ° °

Ο Jean-Paul Denanot κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 11 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου