Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

—   Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   Commissie ITRE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas(COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   Commissie ITRE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken vóór morgen dinsdag 17 april 2018 om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid